Predavači

Asistent
dr Nikoleta Đukanović

Nikoleta Đukanović je rođena 15. februara 1985. godine. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Međunarodne i evropske studije. Magistarske studije je završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Evropske studije, dok je master program „Master in Adriatic Region and Local Development“ završila na Univerzitetu u Bolonji, kao dobitnik stipendije CEI. Dobitnik je stipendije Austrijske agencije za međunarodnu saradnju, obrazovanje i istraživanje za istraživački boravak na Institutu za evropsko pravo Univerziteta u Gracu 2016. dodine, kao i DAAD stipendije za istraživački boravak na Humboltovom univerzitetu u Berlinu 2018. godine.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. godine, na smjeru diplomatija i međunarodni odnosi sa prosjekom 9.96. Specijalističke studije iz oblasti diplomatije završila je na FPN-u u Podgorici sa prosječnom ocjenom 10, a specijalizaciju iz oblasti američkih političkih i ekonomskih sistema završila je na Karlovom univerzitetu u Pragu, Češka. Završila je Diplomatsku akademiju u Beču, Austrija.

Za rezultate postignute tokom svog školovanja, primila je mnoge nagrade kao što su Nagrada za najboljeg studenta Univerziteta Crne Gore za studijsku 2003/04 godinu, laureat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za izvanredne uspjehe postignute tokom studiranja, Atlas stipendija „Deset za deset“, nagrade Fakulteta političkih nauka u Podgorici za najboljeg studenta nekoliko studijskih godina, stipendija Ministarstva prosvjete, stipendija ZAMTES-a za usavršavanje engleskog jezika 2005. godine na Giles Univerzitetu u Londonu, stipendirano usavršavanje italijanskog jezika na Univerzitetu „Dante Alighieri“ u Italiji, i mnoge druge.

Od početka 2008. do kraja 2010. godine bila je zaposlena u Ministarstvu odbrane Crne Gore, kao savjetnica za međunarodne odnose u Kabinetu ministra. Od 2008. godine zaposlena je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, kao asistent na katedri za spoljnu politiku i međunarodne organizacije. U Centru za monitoring i istraživanje CeMI bila je angažovana od 2010. godine kao istraživač na programu evropskih i evroatlantskih integracija, odnosno od 2012. do 2019. godine kao izvršna direktorka. Od 2019. godine angažovana je kao istraživač u Sociološkom centru Crne Gore SOCEN. Tokom 2020. i 2021. godine godine angažovana je kao nacionalni konsultant UNDP-a i nacionalni konsultant Savjeta Evrope. Govori engleski i francuski jezik.

Nikoleta Đukanović je autorka više naučnih radova, stručnih tekstova i studija praktične javne politike. Izlagala je na mnogobrojnim naučnim skupovima, konferencijama i okruglim stolovima u Crnoj Gori i inostranstvu. Nikoleta ima značajno iskustvo u oblasti sprovođenja nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata u oblasti evropskih i međunarodnih studija. U periodu od 2014. do 2019. godine bila je članica Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Kontakt:
tel/fax: +382 20 410 704
Mail: nikoleta.djukanovic@udg.edu.me; nikoleta.tomovic@udg.edu.me

dr Nikoleta Đukanović
Predmeti
Kontakt podaci