Predavači

Saradnik
mr Nikola Vukčević

Nikola Vukčević je rođen 08.10.1993. godine u Podgorici. Osnovne studije je završio 2015. godine na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (smjer Komunikologija i mediji), gdje je nastavio svoje dalje obrazovanje. Na istom Fakultetu je diplomirao 2016., da bi 2017. stekao zvanje magistra političkih nauka.

Od 2016. godine je asistent na više predmeta na Humanističkim studijama i Fakultetu umjetnosti: Komunikologija, Tehnike odnosa s javnošću, Mediji i kultura govora, Komunikacija i reklama, Mediji-oglašavanje i umjetnost, Principi i praksa u oglašavanju i Integrisane marketinške komunikacije.


Pri Institutu za javnu politiku 2014. godine završio je kurs o izvještavanju o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama Crne Gore.

Kao predavač na temu Poslovna komunikacija na tržištu rada[/i] je učestvovao na Međunarodnoj školi [i]Obrazovanje mladih i tržište rada u ovkiru Erasmus + projekta EU vrijednosti za mlade.

Služi se odlično engleskim jezikom, a završio je i mjesečni kurs pomenutog jezika na Exeter akademiji u Engleskoj. Posjeduje i dobro znanje njemačkog jezika, koji je usavršavao na mjesečnom kursu u Dizeldorfu.

Trenutno je na doktorskim studijama u oblasti Kulture, komunikacija i medija na Univerzitetu Donja Gorica.

Bibliografija

Knjige:[/u]

Strani izdavači

1. Nikola Vukčević, Luka Rakojević, Football and beer commercials – Analysis of the Connection Between Commercials for Beer and Football, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-620-0-46852-9, Riga (Letonija), December 2019.

[u]Konferencije:[/u]

Međunarodne

1. Vukčević M. N., emeritus Perović J. M, Martić Đ. S., Pristupi upravljanju uticajnim parametrima na profitabilnost na primjeru pivarske kompanije, XIX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, p. 139 – 149, ISBN: 978-86-80164-05-2, Kopaonik, 2017.
2. Vukčević M. N., Rakojević L., Analysis of the connection between television commercials for beer and football, 4th International scientific conference: knowledge based sustainable economic development – ERAZ 2018 , p.482 - 488, Sofija, 2018.
3. Vujović A., Vukčević M. N., Martić Đ. S., PEST ANALIZA U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI CRNOGORSKE PRIVREDE, XX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, Kopaonik, 2018.

4. Vukčević M. N., Aleksandar J. Vujović, Jelena Šaković Jovanović, MENADŽMENT POSLOVNOM IZVRSNOŠĆU U SKLADU SA STANDARDIMA, XXIII naučno stručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, p. 121 - 129, ISBN: 978-86-80164-16-8, Kopaonik, 2021.

Nacionalne

1. Vujadinović N, Rakojević L., Vukčević M. N., O jeziku stripa Dušana Vukotića, Zbornik radova Cetinjski filološki dani I, p. 393 – 400, UDK 741.5:81ʼ367, Cetinje, 2018.

[u]Časopisi[/u]

Međunarodni

1. Vukčević M. N., Towards market competitiveness by innovative pedagogy, KNOWLEDGE – International Journal (Social Sciences), vol. 22.1 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 za 2016. godinu, p. 95 – 98, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Vrnjačka Banja, 2018.
2. Vukčević M. N., Principles and changes in the educational process, KNOWLEDGE – International Journal (The Teacher of the Future), vol. 23 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 za 2015. i 1.322 za 2016. godinu, p. 1349 – 1354, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Budva, 2018.
3. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Analiza veze televizijskih reklama za pivo i fudbala, Komunikacije, mediji, kultura (godišnjak br. 10 Fakulteta za kulturu i medije – Univerzitet Megatrend), p. 253 – 266, ISSN: 2560-3205; UDK 659.13/.14:791.641.3654.197:659.1, Beograd, 2018.
4. Vukčević M. N., Vukotić D., The Influence of Ethics and ISO Standards on the Education Process in higher Education, JOURNAL OF AWARENESS, vol. 4, Issue 3, p. 377 – 384, ISSN: 2149-6544, Çanakkale – TURKEY, 2019.
5. Vukčević M. N., Vukčević M. M., Kultura kao temelj upravljanja znanjem, Kvalitet&izvrsnost, br. 7 – 8, p. 19 – 22, ISSN: 2217-852X, UDC 005.94:658.3, Srbija, 2020.
6. Vujović A., Vukčević M. N., Martić Đ. S., PEST ANALIZA U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI CRNOGORSKE PRIVREDE, Kvalitet&izvrsnost, br. 7 – 8, p. 38 – 41, ISSN: 2217-852X, UDC 005.52:005.33(459.16), Srbija, 2020.
7. Vukčević M. N., Vukčević N., Cultural Tourism of Montenegro, JOURNAL OF AWARENESS, vol. 5, Issue 4, p. 527 – 534, E-ISSN: 2149-6544, DOI: 10.26809/joa, Çanakkale – TURKEY, 2020.

8. Nikola M. Vukčević, Relationship between advertisements for beer and football, Hrvatski filmski ljetopis, 105/2021, p. 44 - 60, ISSN 1330-7665, UDK: 641.87(085.8):796.332, Zagreb, 2021.

[u]Apstrakt:[/u]

1. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Media Influence and Individual Identity, Simpozijum – Ljudska priroda (27. dani Frane Petrića – Hrvatsko filozofsko društvo), p. 125, ISSN: 1848-2228, Cres – Hrvatska, 2018.
2. Vukčević M. N., Vukčević N., Cultural Tourism of Montenegro, 5th International scientific conference: knowledge based sustainable economic development – ERAZ 2019 , p. 3, ISBN: 978-86-80194-22-6, Budimpešta, 2019.

[u]Prikazi knjiga:


1. Luka Rakojević, Nikola Vukčević, Sjaj odlomka: Prilozi otvorenoj antropologiji (Đuro Šušnjić), Humanističke studije – UDG, ISSN: 2337 – 0718, Podgorica, 2019.

mr Nikola Vukčević