Predavači

Saradnik
mr Nikola Vukčević

Nikola Vukčević rođen je 08.10.1993. godine u Podgorici. Doktorirao je na Fakultetu umjetnosti na Univerzitetu Donja Gorica, na katedri za Komunikologiju i medije. Magistarske, specijalističke i osnovne studije, kao jedan od najboljih studenata, završio je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. 

Učestvovao je u više projekata, među kojima je značajno izdvojiti:

1. Projekat Suzbijanje korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore koji su organizovali Centar za građansko obrazovanje i Centar za monitoring i istraživanje.

2. Projekat Erazmus+ program EU vrijednosti za mlade, gdje je u sklopu međunarodne škole Obrazovanje mladih i tržište rada učestvovao kao predavač na temu poslovne komunikacije.

3. U sklopu projekta Poljska iskustva u borbi protiv dezinformacija - inspiracija za Zapadni Balkan, koji je realizovan u saradnji Ministarstva spoljnjih poslova Republike Poljske, Univerziteta u Varšavi, Humanističkih studija i Univerziteta St. Kliment Ohridski, na Varšavskom univerzitetu je kao panelista održao predavanje na temu Lažne vijesti i dezinformacije kroz crnogorsku prizmu.

Boravio je u Engleskoj na Exeter akademiji, gdje je usavršio svoja znanja i iskustva na polju komunikacije na engleskom jeziku. Takođe, boravio je i u Dizeldorfu na Institutu za internacionalnu komunikaciju.

Pri Institutu za javnu politiku prošao je obuku o izvještavanju o sektoru bezbjednosti i NATO integracijama Crne Gore.

Od 2016. godine radi na Univerzitetu Donja Gorica gdje u svojstvu asistenta drži nastavu iz više kurseva u oblasti komunikologije, odnosa s javnošću, oglašavanja i medija. Bio je član i predsjednik preko 40 komisija za odbranu specijalističkih radova.

Bibliografija

Konferencije

Međunarodne 

1. Vukčević M. N., emeritus Perović J. M, Martić Đ. S., Pristupi upravljanju uticajnim parametrima na profitabilnost na primjeru pivarske kompanije, XIX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, p. 139 – 149, ISBN: 978-86-80164-05-2, Kopaonik, 2017.

LINK: https://www.researchgate.net/publication/331648595_Pristupi_upravljanju_uticajnim_parametrima_na_profitabilnost_na_primjeru_pivarske_kompanije

2. Vukčević M. N., Rakojević L., Analysis of the connection between television commercials for beer and football, 4th International scientific conference: knowledge based sustainable economic development – ERAZ 2018 , p.482 - 488, Sofia, 2018.

LINK: https://eraz-conference.com/2018482-html/

3. Vujović A., Vukčević M. N., Martić Đ. S., PEST ANALIZA U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI CRNOGORSKE PRIVREDE, XX naučno stručni skup Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkuretnost, Kopaonik, 2018.

LINK: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/273886476

4. Vukčević M. N., Aleksandar J. Vujović, Jelena Šaković Jovanović, MENADŽMENT POSLOVNOM IZVRSNOŠĆU U SKLADU SA STANDARDIMA, XXIII naučno stručni skup: Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, p. 121 - 129, ISBN: 978-86-80164-16-8, Kopaonik, 2021.

LINK: https://www.researchgate.net/publication/352260998_Menadzment_poslovnom_izvrsnoscu_u_skladu_sa_standardima

5. Vujadinović N, Rakojević L., Vukčević M. N., O jeziku stripa Dušana Vukotića, Zbornik radova Cetinjski filološki dani I, p. 393 – 400, UDK 741.5:81ʼ367, Cetinje, 2018.

LINK: https://www.researchgate.net/publication/331732951_O_jeziku_stripa_Dusana_Vukotica

6. Nikola M. Vukčević, Fake News and Disinformation Through a Montenegrin Prism, International Conference ''Poland's Experience in Combating Disinformation: Inspirations for the Western Balkans'', p. 211 - 223, ISBN: 978-83-8209-282-0, Warsaw, 2023.

LINK:https://www.ce.uw.edu.pl/balkan-ambitions-and-polish-inspirations-experiences-problems-and-challenges-2/

Časopisi

Međunarodni

1. Vukčević M. N., Towards market competitiveness by innovative pedagogy, KNOWLEDGE – International Journal (Social Sciences), vol. 22.1 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 za 2016. godinu, p. 95 – 98, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Vrnjačka Banja, 2018.

LINK: https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/3487

2. Vukčević M. N., Principles and changes in the educational process, KNOWLEDGE – International Journal (The Teacher of the Future), vol. 23 i Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 za 2015. i 1.322 za 2016. godinu, p. 1349 – 1354, ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X, Budva, 2018.

LINK: https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/3464

3. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Analiza veze televizijskih reklama za pivo i fudbala, Komunikacije, mediji, kultura (godišnjak br. 10 Fakulteta za kulturu i medije – Univerzitet Megatrend), p. 253 – 266, ISSN: 2560-3205; UDK 659.13/.14:791.641.3654.197:659.1, Beograd, 2018.

LINK: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2560-32051810253V

4. Vukčević M. N., Vukotić D., The Influence of Ethics and ISO Standards on the Education Process in higher Education, JOURNAL OF AWARENESS, vol. 4, Issue 3, p. 377 – 384, ISSN: 2149-6544, Çanakkale – TURKEY, 2019.

LINK: https://journals.gen.tr/index.php/joa/article/view/770/

5. Vukčević M. N., Vukčević M. M., Kultura kao temelj upravljanja znanjem, Kvalitet&izvrsnost, br. 7 – 8, p. 19 – 22, ISSN: 2217-852X, UDC 005.94:658.3, Srbija, 2020.

LNIK: https://www.researchgate.net/publication/344319649_Kultura_kao_temelj_upravljanja_znanjem

6. Vujović A., Vukčević M. N., Martić Đ. S., PEST ANALIZA U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI CRNOGORSKE PRIVREDE, Kvalitet&izvrsnost, br. 7 – 8, p. 38 – 41, ISSN: 2217-852X, UDC 005.52:005.33(459.16), Srbija, 2020.

LINK: https://www.researchgate.net/publication/331653757_PEST_ANALIZA_U_FUNKCIJI_JACANJA_KONKURENTNOSTI_CRNOGORSKE_PRIVREDE_PEST_ANALYSIS_IN_THE_FUNCTION_OF_STRENGTHENING_THE_COMPETITIVENESS_OF_THE_MONTENEGRO_ECONOMY

7. Vukčević M. N., Vukčević N., Cultural Tourism of Montenegro, JOURNAL OF AWARENESS, vol. 5, Issue 4, p. 527 – 534, E-ISSN: 2149-6544, DOI: 10.26809/joa, Çanakkale – TURKEY, 2020.

LINK: https://journals.gen.tr/index.php/joa/article/view/1037

8. Nikola M. Vukčević, Relationship between advertisements for beer and football, Hrvatski filmski ljetopis, 105/2021, p. 44 - 60, ISSN 1330-7665, UDK: 641.87(085.8):796.332, Zagreb, 2021. (Arts and Humanities Citation Index-A&HCI, SCOPUS, FIAF International Index to Film Periodicals, Web of Science-WoS, EBSCO Academic Search Ultimate)

LINK: http://www.hfs.hr/hfs/ljetopis_clanak_detail.asp?sif=35134

9. Vukčević M. N., Vujović J. A., Martić Đ. S., Marketinško istraživanje tržišta u funkciji unapređenja brenda, Kvalitet&izvrsnost, br. 3-4, ISSN: 2217-852X, UDC 339.13.021:339.138, Srbija, 2021.

10. Vukčević M. N., Vujović J. A., QUALITY AND CIVIC IDENTITY OF THE ENVIRONMENT - MONTENEGRIN EXPERIENCES, International Journal for Quality Research, Vol. 16, No. 3, ISSN: 1800-6450 (print version); 1800-7473 (online version), 2021. (SCOPUS)

LINK: http://www.ijqr.net/paper.php?id=1015

Apstrakti

1. Vukčević M. N., Rakojević B. L., Media Influence and Individual Identity, Simpozijum – Ljudska priroda (27. dani Frane Petrića – Hrvatsko filozofsko društvo), p. 125, ISSN: 1848-2228, Cres – Hrvatska, 2018.

LINK: http://www.hrfd.hr/27-dani-frane-petrica/

2. Vukčević M. N., Vukčević N., Cultural Tourism of Montenegro, 5th International scientific conference: knowledge based sustainable economic development – ERAZ 2019 , p. 3, ISBN: 978-86-80194-22-6, Budapest, 2019.

LINK: https://eraz-conference.com/archive/

Prikazi knjiga

1. Luka Rakojević, Nikola Vukčević, Sjaj odlomka: Prilozi otvorenoj antropologiji (Đuro Šušnjić), Humanističke studije – UDG, ISSN: 2337 – 0718, Podgorica, 2019.

LINK: https://hs.udg.edu.me/download

mr Nikola Vukčević