Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dragan Đukanović

Prof. dr Dragan Đukanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1999. godine, dok je na istom fakultetu 2004. godine odbranio magistarsku tezu. Naučni stepen doktor političkih nauka stekao je 2006. godine odbranivši doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od marta 2017. godine zaposlen je kao vanredni profesor, a od jula 2021. godine kao redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na predmetima Spolјna politika Srbije, Savremeni balkanski odnosi, Istorija balkanskih odnosa, Srbija i susedi, Identiteti i drugost na Balkanu, Mreža bilateralnih odnosa na Balkanskom poluostrvu i Spolјnopolitička analiza. Bio je do marta 2017. godine zaposlen je u naučnom zvanju viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u kojem je radio od 25. juna 2001. godine. Od kraja januara 2015. do februara 2017. godine godine obavlјao je funkciju pomoćnika direktora za naučnoistraživačku djelatnost u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

U okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) tokom 2001–2002. godine prof. dr Đukanović je bio polaznik smjera Evropske studije: pravno-politički smjer. U brojnim domaćim i inostranim časopisima i zbornicima radova tokom protekle dvije decenije objavio je veliki broj naučnih radova iz oblasti spolјne politike bivše Savezne Republike Jugoslavije/ Srbije i Crne Gore/ Srbije, savremenih balkanskih odnosa i studija Jugoistočne Evrope. Takođe, radio je veći broj policy analiza u okviru aktivnosti nevladinog sektora.

Bio je glavni i odgovorni urednik  časopisa Međunarodna politika (od septembra 2008. do februara 2017. godine) i duži niz godina bio je zamjenik predsjednika Naučnog vijeća IMPP (2008–2014). Takođe, bio je dugogodišnji član Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu (2009–2017), kao i Izvršnog odbora nekadašnjeg Udruženja za međunarodno pravo Srbije. Član je i Uredništva časopisa Međunarodni problemi i Kultura polisa. Bio je i član Uređivačkog odbora monografije Spajajući Istok i Zapad: spomenica prof. Predraga Simića (Jasminka Simić prir., IMPP, 2017, 621 str.). Takođe, naučni i stručni radovi, kao i monografije dr Dragana Đukanovića često su veoma citirani, kako u zemlјi, tako i u inostranstvu i u brojnim radovima studenata.

Prof. dr Dragan Đukanović je koordinator većeg broja međunarodnih konferencija, okruglih stolova i seminara. Od 8. marta 2012. godine do kraja naredne godine bio je rukovodilac međunarodnog naučnog projekta „Uticaj politike uslovlјavanja EU na prava i zaštitu manjina u Slovačkoj i Srbiji“. Projekat se realizovao uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva prosvjete Republike Slovačke, a zajednički su ga realizovali Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda i Filozofski fakultet Comenius univerziteta u Bratislavi.

Od 2019. godine prof. Đukanović učestvuje na projektu „Srpska obrazovna alijansa“, koji realizuju Fakultet političkih nauka i Centar za slovenske i istočnoevropske studije Ohio State University. Takođe, bio je koordinator i Tima FPN u zajedničkom projektu sa Univerzitetom Donja Gorica iz Podgorice u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2021. godine pod nazivom Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana.

Tokom karijere u oblasti naučnoistrtaživačkog i nastavnog rada prof. dr Dragan Đukanović je sarađivao sa Evropskom akademijom iz Berlina, Ministarstvom odbrane Italije, ELIAMEP iz Atine, Aleksanteri institutom za Evropu i Rusiju iz Helsinkija, Finska (gdje je 2005. godine i boravio na studijskom boravku), Slovačkom asocijacijom za spolјnu politiku, Filozofskim fakultetom Comenius univerziteta u Bratislavi, Centrom za strateška istraživanja Ministarstva inostranih poslova Republike Turske, Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Fakultetom za bezbjednost u Skoplјu, Univerzitetom Donja Gorica – Podgorica, USAK centrom (International Strategic Research Organization), Centrom za politička istraživanja iz Nјu Delhija, itd. Prof. dr Dragan Đukanović je bio i član Uređivačkog odbora časopisa Raia Diplomática, Lisabon, Portugal (tokom 2010. godine). Takođe, sarađivao je i sa Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). Učestovao je i u realizaciji nastave na master programu Evropske politike i upravlјanje krizama Univerziteta u Beogradu tokom 2019. godine.

Prof. dr Đukanović je objavio radove u Journal of Balkan and Near Eastern Studies (London), Croatian International Relations Review (Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska, 2010, 2015), Studies of International Issues (Slovačka asocijacija za spolјnu politiku, Bratislava, Slovačka, 2008) i u okviru izdanja LiCCOSEC Univerziteta u Osaki (Japan). Publikovao je i veliki broj radova u visoko rangiranim naučnim časopisima u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana, kao što su Glasnik Odjelјenja društvenih nauka CANU, Srpska politička misao, Međunarodni problemi, Teme, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Croatian International Relations Review, Politička misao (Zagreb), Nacionalni interes, itd.

Prof. dr Dragan Đukanović je i predsjednik Centra za spolјnu politiku (od 2018. godine), nevladine organizacije koja se dominantno bavi spolјnom politikom Srbije i država Zapadnog Balkana, regionalnom saradnjom i evropskim integracijama. Pored navedenog, prof. dr Đukanović je i bio i potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (2014–2019), a čiji je član od 2005. godine.

Govori engleski, a koristi se i francuskim jezikom.

BIBLIOGRAFIJA

Selektivne monografije:

 1. Dragan Đukanović, Balkan na posthladnoratovskom raskršću, JP „Službeni glasnik“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016, 210. str. ISBN 978-86-7067-224-6, UDK 327(497)"1989/2016" 94(4-12)"1989/2016" COBISS.SR-ID 221849356 (Tokom 2022. godine izašlo je i drugo izdanje ove knjige)
 2. Dragan Đukanović, Spolјnopolitički identiteti Srbije: protivrečnosti i refleksije, ISBN 978-86-6425-066-5, UDK 327::9113(4-12), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2019, 172 str.

Radovi u časopisima i zbornicima radova:

 1. Dragan Đukanović, “NATO’S New Strategic Concept and Its Influence on the Stability of the Western Balkans”, Croatian International Relations Review, UDC 327(1-662NATO:497-15), ISSN 1331–1182, Zagreb, July–December 2010, pp. 105–110. Tekst je dostupan na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103634
 2. Dragan Đukanović, “The Process of Institutionalization of the EU’s CFSP in the Western Balkans Countries during the Ukraine Crisis”, Croatian International Relations Review, Vol. XXI, No. 72, ISSN 1848-5782, UDC 327:061.1 EU (497-15:477), International Economic and Political Relations, Zagreb, September 2014-March 2015, pp. 81–106. Časopis izlazi u elektronskoj formi. Tekst dostupan na: http://cirr.irmo.hr/wp-content/uploads/2015/02/CIRR-217220151.pdf
 3. Dragan Đukanović, „Vojvodina u post-jugoslavenskome kontekstu: ponovno postupno suspendiranje autonomije“, Politička misao, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, br 1/2016, str. 51–70. Tekst dostupan na: https://hrcak.srce.hr/file/239796
 4. Ivona Lađevac, Dragan Đukanović, „Razvoj načela supsidijarnosti u Evropskoj uniji – od Ugovora iz Mastrihta do Ugovora iz Lisabona“, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, broj. 135 (2/2011), Novi Sad, 2011, str. 269–278. UDC 341.217 (4), DOI 10.2298/ZMSDN 1135069L, ISSN 0352-5732, COBISS.SR-ID 3360258, Tekst dostupan na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2011/0352-57321135069L.pdf
 5. Dragan Đukanović, „Republika Srbija i Crna Gora – analiza bilateralnih odnosa i problema nakon 2006. godine“, UDK 327(497.11)(497.16)"20/062015", Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, god. XXII, vol. 48, br. 3, Institut za političke studije, Beograd, 2015, str. 51–70. Tekst dostupan na: http://www.spmbeograd.rs/spm/CD-SPM-3-2015.pdf
 6. Dragan Đukanović, „Zapadni Balkan: od sukoba do evrointegracija“, Originalni naučni rad, Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2009, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uredio Ilija Vujačić, godina III, broj 3, Beograd, 2009, str. 497–508; UDC 341.1+341.217341.175(4-672EU)339.9; ISBN 1820-6700; CIP COBISS SR – ID 145774604. Tekst dostupan na: http://test.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2010/05/29-Dr-Dragan-%C4%90ukanovi%C4%87-Zapadni-Balkan-od-sukoba-do-evrointegracija.pdf
 7. Dragan Đukanović, Ivona Lađevac, „Prioriteti spolјnopolitičke strategije Republike Srbije“, Originalni naučni rad, Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, godina LXI, broj 3, 2009, str. 343–364.; UDK: 339.9(497); ISBN 0025-8555; COBISS.SR – ID 6012674. Tekst dostupan na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2009/0025-85550903343D.pdf
 8. Dragan Đukanović., „Spolјnopolitičke orijentacije država Zapadnog Balkana: uporedna analiza“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, godina 4, broj, 4, Beograd, 2010, str. 295-313. UDC 327(497) 330.342, ISSN 1820-6700, CIP COBISS SR – ID 145774604. Tekst dostupan na: http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/wp-content/uploads/2011/01/15-Dr-Dragan-%C4%90ukanovi%C4%87-Spoljnopoliti%C4%8Dke-orijentacije-dr%C5%BEava-zapadnog-balkana-uporedna-analiza.pdf
 9. Dragan Đukanović, Novičić Žaklina, „The Position of the Non-Aligned Movement in the Current Foreign Policy of Serbia“, The Review of International Affairs, Original Scientific Paper, Vol. LXII, No. 1142, UDK 327.55:327,62 (2011), ISSN 0486-6096, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, April-June 2011, pp. 36–42. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 10. Dragan Đukanović, „Tok decentralizacije na Kosovu i evropske integracije Srbije“, Evropsko zakonodavstvo, ISSN 1451-3188, UDK 327.39(497.11+497.117), god. XII, br. 43-44, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013, str. 315–334. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 11. Dragan Đukanović, „Odnosi između Beograda i Prištine: od tehničkog do političkog dijaloga“, Međunarodni problemi, god. LXV, ISSN 0025-8555, UDK 339.726.5(497.11+497.115), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013,str. 365-385. Tekst dostupan na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2013/0025-85551303365D.pdf
 12. Dragan Đukanović, Milovan Jovanović, „Kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine ― između građanskog bunta i revizije političkog sistema“, Kultura polisa, UDK 316.48(947.6):323, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 199568391, Kultura — Polis, Novi Sad, Institut za evropske studije, Beograd, god. XI, br. 24, Novi Sad, 2014, str. 59–80. Tekst dostupan na: http://kpolisa.com/KP24/kp24-I-3-DjukanovicJovanovic.pdf
 13. Dragan Đukanović, „‘Identitetska pitanja’ i linije unutrašnjih podela u Crnoj Gori“, Međunarodni problemi, UDK: 339.92(471.11), ISSN 0025-8555, DOI: 10.2298/MEDJP1404395D, god. LXVI, br. 3–4, IMPP, Beograd, 2014, str. 395–422. Tekst dostupan na: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2014/0025-85551404395D.pdf
 14. Dragan Đukanović, „The Brussles Agreement and decentralization in Kosovo“, Review of International Affairs, Vol. LXIII, No. 1150, ISSN 0543-3657, UDK 341.24(497.115), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Belgrade, 2013 pp. 21–34. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 15. Dragan Đukanović, Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, “Serbia and its neighbors: continuity of old and/or new policy”, The Review of International Affairs, Vol. LXIII, No. 1151, ISBN 0486-6096, UDK 3321(497.11), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Belgrade, 2013, pp. 104-118. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 16. Dragan Đukanović, „Evropska unija i Zapadni Balkan: očekivanja i isčekivanja“, Kultura polisa, Kultura — Polis Novi Sad, Institut za evropske studije, Beograd, ISSN 1820-4589, UDK 327(4):339.023, COBISS.SR-ID 199568391, god. XI, posebno izdanje, Novi Sad, 2014, str. 25–38. Tekst dostupan na: http://kpolisa.com/KPP2014/KPP2014IzazoviProcesaPristupanja.pdf
 17. Dragan Đukanović, „Usaglašavanje država Zapadnog Balkana sa Zajedničkom spolјnom i bezbednosnom politikom Evropske unije ― između normativnog, deklarativnog i stvarnog“, Godišnjak FPN, UDC 327(4-672EU:497.15) 316.32(4-672EU):355.02(497.15), ISSN 1820-6700, COBISS.SR-ID:145774604, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, god. VIII, br. 12, Beograd, Decembar 2014, Beograd, 2014, str. 9–40. Tekst dostupan na: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pf/1820-6700/2014/1820-67001412009D.pdf                                                
 18. Dragan Đukanović, „Obrisi nastanka trećeg (hrvatskog) entiteta u Bosni i Hercegovini: stavovi lokalnih aktera, SAD i EU“, Nacionalni interes, Institut za političke studije, ISSN 1820-4996, UDK 342.24(497.6):323. 1(=163.42)”1994/20”, broj 1/2015, god. XI, vol. 22, str. 127–150. Tekst dostupan na: http://www.nacionalniinteres.rs/CD%20NI%201-2015.pdf
 19. Dragan Đukanović, „Saradnja između Republike Srbije i Crne Gore u evrointegracionom procesu“, Evropsko zakonodavstvo, ISSN 1451-3188, UDK 332.135(497.11:497.16) 339.923:061.1EU, god. XIII, br. 52–53, Beograd, 2015, str. 306–320. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 20. Dragan Đukanović, „Spolјnopolitičko pozicioniranje Srbije (SRJ/SCG) od 1992. do 2015. godine“, Međunarodna politika, ISSN 0543-3657, UDK 327(497.11), god. LXVI, br. 1158-1159, Beograd, str. 115–127. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 21. Ivona Lađevac, Dragan Đukanović, “Regional Cooperation in the Western Balkans as a Precondition for the European Union Membership”, in: On Borders: Comparative Analyses from Southeastern Europe and East Asia, LiCCOSEC vol. 17, Research Institute for World Languages (RIWL), Osaka University, Japan, 2011, pp. 68-75.
 22. Duško Dimitrijević, Dragan Đukanović, „Serbia and European Union – Start of long Membership Negotiations? “, Duško Dimitrijević, Ivona Lađevac (eds), Challenges of the 21st Century and the Region, ISBN 978-86-7067-190-4, UDK 323(100)"20"(082), COBISS.SR-ID 200198924, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013, pp. 23–33. Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 23. Dragan Đukanović, “Political and Economic Aspects of the Regional Cooperation in the Adriatic Region”, in: Charan D. Wadhva and Vatroslav Vekaric (eds), India and Serbia and Montenegro Re-Enagagement: Regional and Bilateral Dimensions, Centre for Policy Research, APH Publishing Corporation, New Delhi, 2005, pp. 221–232.
 24. Dragan Đukanović,Srpsko predsedavanje OEBS-om i aktuelna kriza u Ukrajini“, u: Mina Zirojević, Vesna Ćorić (urs), Četrdeset godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta, ISBN 978-86-80186-10-8, UDK 34(497.11):061.1EU(082), Institut za uporedno pravo, Beograd, 2015, str. 391–400
 25. Dragan Đukanović, „Zanemareni građanin i ‘svemoćni’ etnos — legitimacijski temelji postjugoslovenskih država i entiteta“, u: Milan Podunavac, Biljana Đorđević, Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva, ISBN 978-86-84031-67-1, Beograd, 2014, str. 103–118. Skup: Međunarodna naučna konerencija „Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva“, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Udruženje za političke nauke Republike Srbije, Beograd, 27–29. septembar 2014. Tekst dostupan na: http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/wp-content/uploads/Sabor-politikologa-2014-Zbornik-radova-ver-12-03-2015-za-web.pdf
 26. Dragan Đukanović, „Attempts to ‛restore’ Austria-Hungary after 1918 — between austronostalgia and reality”, in: Duško Dimitrijević (ed.), The Old and New World Order – between European integration and the historical burdens: Prospects and Challenges for Europe of 21st century, ISBN 978-86-7067-207-9, UDK 316.322:32(082), COBISS.SR-ID 210653196, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2014, pp. 209–223. Skup: „Stari i novi svetski poredak — između evropskih integracija i istorijskih opterećenja: perspektive i izazovi za Evropu 21 veka“, Organizatori: IMPP, Hanns Seidel fondacija, Beograd, 29–30. maj 2014.
 27. Dragan Đukanović, “Is the Western Balkans a safe geopolitical construction?”, in: Dragana Kolarić (ed.), Archibald Reiss Days, tom. 2, ISBN 978-86-7020-320-4, UDK 327.56::351.88(497-15) 341.238(497-15), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, pp. 125–132. Skup: „International Scientific Conference Archibald Reeiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, 3-4. mart 2015. Tekst dostupan na: http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_2.
 28. Dragan Đukanović, „Politika Evropske unije prema Zapadnom Balkanu“, u: Dragan R. Simić (ur.), Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, Beograd, 2011, str. 225-236. UDK 327.51(497)(082), ISBN 978-86-7558-837-5 (ČŠ), COBISS.SR-ID 185778956, Skup pod naslovom „Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti“ održan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 27-29. septembra 2010.
 29. Dragan Đukanović, „Spolјnopolitički prioriteti Republike Srbije u bilateralnim i multilateralnim odnosima sa susedima ”, u: dr Edita Stojić-Karanović i mr Slobodan Janković (urs), Elementi strategije spolјne politike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008, str. 85-105. ISBN 978-86-7067-110-2, UDK 327(497.11+4), Skup: „Elementi strategije spolјne politike Srbije: politički i ekonomski aspekt“, koordinator: dr Edita Stojić-Karanović, Međunarodni skup, Beograd, 28. i 29. maj 2008, Institut za međunarodnu politiku i privredu, ukupan broj strana: 412, COBISS 155704844.
 30. Dragan Đukanović, Ivona Lađevac, „Definisanje spolјnopolitičkih prioriteta: slučaj Crne Gore”, u: dr Edita Stojić-Karanović i mr Slobodan Janković (urs), Elementi strategije spolјne politike Srbije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008, str. 32-47, ISBN 978-86-7067-110-2, UDK 327(497.16), Skup: „Elementi strategije spolјne politike Srbije: politički i ekonomski aspekt“, koordinator: dr Edita Stojić-Karanović, Međunarodni skup, Beograd, 28. i 29. maj 2008, Institut za međunarodnu politiku i privredu, ukupan broj strana: 412, COBISS 155704844.
 31. Dragan Đukanović, Aleksandar Jazić, „Neusaglašenost Ustava Bosne i Hercegovine da Konvencijom za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda“, u: Duško Dimitirjević i Brano Milјuš (ur.), Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije II, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajedel fondacija, Beograd, 2012, str. 635-645. UDK 340.137(4-672EU:497.11)(082), ISBN 978-86-7067-164-5, međunarodni naučni skup, Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije II, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajedel fondacija, Beograd, 5-6. maj 2011.
 32. Dragan Đukanović, „Viđenja Balkana u savremenom evropskom geopolitičkom okruženju“, u: Dragana Kolarić (ur.), Suprostavlјanje samvremenim oblicima kriminaliteta – analize stanja, evropski standardi i mere za unapređenje, ISBN 978-86-7020-323-5, UDK 343.85:343.9.02(082), Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2015, str. 245–255. Skup: „Suprostavlјanje samvremenim oblicima kriminaliteta – analize stanja, evropski standardi i mere za unapređenje“, KPA, Hanns Seidel fondacija, Tara, 26–29. maj 2015. Tekst dostupan na: http://nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2015_Tom_2.pdf
 33. Dragan Đukanović, Marko Dašić, “Effects of the Ideas of the October Revolution in Russia on the Foreign Policy of Yugoslavia in the Period 1945–1947“, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Online ISSN: 1944-8961, DOI: https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1556449, London, January 3, 2019, pp. 259–274. Štampano izdanje – ISSN: 1944-8953, Vol. 22, Issue 2, London, 2020, pp. 259‒274.
 34. Dragan Đukanović, “North Macedonia and Its Neighbours: Challenges and Perspectives“, Croatian International Relations Review, ISSN 1848-5782 (Online), UDC 327(497.7), DOI https://doi.org/10.2478/ cirr-2019-0007, Vol. XXV, Vol. XXV, No. 85, Zagreb, 2019, pp. 90–114. https://cirr.irmo.hr/wp-content/uploads/2019/11/CIRR-85-1.pdf (ERIH+ lista)
 35. Dragan Đukanović, „Bosna i Hercegovina na neizvesnom putu ka članstvu u NATO“, Međunarodni problemi, ISSBN 0025-8555, UDK 327.51:355(497.6), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903335D, god. LXXI, br. 3, Beograd, 2019, str. 335–361.
 36. Dragan Đukanović, „Mogućnosti i ograničenja najavlјenog ‘srpsko-bošnjačkog dijaloga’“, UDK 323+327+342.28(497.6), Srpska politička misao, https://doi.org/10.22182/spm.5842017.11, ISSN 0354-5989, god. XXIV, vol. 57, br. 4, Institut za političke studije, Beograd, 2016, str. 215–228.
 37. Dragan Đukanović, Marko Dašić, ˝Current Challenges of the European Integration Process of the Western Balkans Countries˝, Serbian Political Thought, ISSN 1450-5460, UDC 316.4.052(497-15:4.672EU) , doi.org/10.22182/spt.1712018.1, god. X, Vol. 17, br. 2, Beograd, 2018, str. 5–27.
 38. Dragan Đukanović, Milan Krstić, „Berlinski proces – nemačka ´zapadnobalkanska´ inicijativa“, UDK 327(430:497-15)“2014/2016“, Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, https://doi.org/10.22182/spm.5442016.10, god. XXIII, vol. 54, br. 4, Beograd, 2016, str. 169–185.
 39. Mihajlo Vučić, Dragan Đukanović, “Geostrategic and International Legal Deteminants of the Croatian Dominance in the Eastern Adriatic“, Serbian Political Thought, https://doi.org/10.22182/spt.1512017.2, ISSN 1450-5460, UDC 341.221+341.225(497.5), Vol. IX, No. 1, Belgrade, 2017, pp. 21–36.
 40. Dragan Đukanović, Branislav Đorđević, „´Mali Šengen´ ‒ koncept, implementacija i kontroverze“, Međunarodni problemi, ISSBN 0025-8555, UDK 339.92(497), DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2003595D, God. LXXII, br. 3, Beograd, 2020, str. 595–618.
 41. Dragan Đukanović, „Klјučni koncepti srpskih vladara po pitanju saveza balkanskih država i naroda od 1860. do 1912. godine“, Kultura polisa, https://kpolisa.com/KP44/Kpolisa2021.18.1r.3.01.pdf, god. XVIII, br. 44, ISSN 1820-4589, UDK 94(497.11):316.334.3, Beograd, Novi Sad, 2021, str. 159–171.
 42. Dragan Đukanović, “The Impact of the Migrant-Refugee Crisis on the Bilateral Relations in the Western Balkans and Southeast Europe“, in: Branislav Đorđević, Taro Tsukimura and Ivona Lađevac (eds.), Social and Economic Problems in the Contemprorary World, ISBN 978-86-7067-236-9, UDK 316.42(100)(082), COBISS.SR-ID 229353228, Doshisha Universaity, Doshisha, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2017, pp. 150–160. (skup održan 15. septembra 2017. godine)
 43. Dragan Đukanović, Marjan Gjurovski, “(Re)Balkanization of the Western Balkans: New Challenges on Security in the Region“, in: Branislav Đorđević, Taro Tsukimura and Ivona Lađevac (eds), Globalized World: Advantage or Disadvantage, ISSN 978-86-7067-222-2, UDK 327(100)(082), COBISS.SR-ID 220813580, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Global Resource Management, Doshisha University, Doshisha, 2016, pp. 87–107. (skup održan 18. septembra 2016. godine)
 44. Dragan Đukanović, ˝Current Foreign Policy Challenges and Asymmetric Security Treats˝, in: Stanislav Stojanović, Dragana Marković (urs), Asymmetry and Strategy, ISBN 978-86-335-0594-9, ISBN 978-86-81121-17-7, UDK 351.86(082), COBISS.SR-ID 257167884, Strategic Research Institute, National Defence School, Media Center „Odbrana“, Belgrade, 2018, pp. 277–290.
 45. Dragan Đukanović, “Western Balkans Between EU integrations and Russian Influence“, in: Marjan Gjurovski (ed.), Security Concepts and Policies – New Generation of Risk and Threats, ISBN 978-608-4828-07-5 (T. 2), UDK: 327.51.071.51(4-627:497-15):327.8(47), COBISS.MK-ID 103456778, University “St. Kliment Ohridski“, Bitola, Faculty of Security, Skopje, Hanns Seidel Stiftung, Skopje 2017, pp. 78–85. (skup održan 45. juna 2017. godine)
 46. Dragan Đukanović, „Manjinska pitanja na Zapadnom Balkanu – njihov značaj i stalna bilateralna aktualizacija“, Forum za sigurnosne studije – FoSS, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, SKD Prosvjeta, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, ISSN: 2459-6639, god. I, br. 1, 2017, str. 168–191. https://www.fpzg.unizg.hr/_download/repository/1-2017_FoSS_pdf%5B1%5D.pdf (Brioni, Hrvatska, 19‒22. maj 2016)
 47. Dragan Đukanović, Marjan Gjurovski, ˝Foreign Policy Positioning of the Western Balkans countries in the context of the EU Enlargment strategy by 2025˝, in: Ingrid Shikova, Kaloyan Simeonov, Mirela Valeva at all. (eds), United we stand strong – papers from the Fifth International Scientific Conference of the European Studies Department, ISBN 978-954-07-4568-8, Faculty of Philosophy at Sofia University ˝St. Kliment Ohridski˝, Jean Monnet Center of Excellence, Erasmus plus, Hanns Seidel Foundation, Sofija, 2018, pp. 237–246. (konferencija održana 31. maja i 1. juna 2018 u Sofiji)
 48. Dragan Đukanović, Marjan Gjurovski, “The Western Balkans Security in Contemprorary Geostrategic Changes Between East and West“, in: Dragana Kolarić (ed.), Archibald Reiss Days, Tom 1., ISBN 978-86-7020-378-5, UDK 343.85(082), COBISS.SR-ID 249244684, Academy of Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2017, pp. 231–240. (konferencija održana od 6–9. novembra 2017)
 49. Dragan Đukanović, „Spolјnopolitičko pozicioniranje Crne Gore nakon obnove nezavisnosti 2006. godine“, Glasnik Odjelјenja društvenih nauka Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, ISSN 0350-5472, UDK 317(497.16), Vol. 24, br. 24, Podgorica, 2019, str. 289–307. (Predavanje po pozivu održano na Tribini CANU 1. decembra 2016. godine) Tekst dostupan na: https://canupub.me/Docs/2019/68-Gl-ODN-24/Glasnik%20ODN%2024-2019%20-%2014.%20Dragan%20%C4%90ukanovi%C4%87.pdf
 50. Dragan Đukanović, „Kontinuitet vanjske politike Crne Gore od 1997. godine: uspjesi i izazovi”, u: Zoran Stojanović (ur.), Spolјna politika Crne Gore – istorija i savremenost, Naučni skupovi, Knjiga 154, Odjelјenje društvenih nauka – Knjiga 50, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, COBISS CG-ID 3961200, ISBN 978-86-7215-466-5, Podgorica, 2019, str. 121–137. (Rad sa naučnog skupa Spolјna politika Crne Gore – istorija i savremenost održanog 27. septembra 2018. godine – CANU, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica) Tekast dostupan na: https://canupub.me/Docs/2019/695-Sp-Pol-CG/Spoljna%20politika%20Crne%20Gore%20-%2009.%20Dragan%20%C4%90ukanovic%CC%81.pdf
 51. Dragan Đukanović, „Kako do uspešnog okončanja normalizacije odnosa između vlasti u Beogradu i Prištini“, u: Veselin Klјajić (ur.), Kosovo i Metohija kao nacionalno i državno pitanje Srbije, UDK 342.28(497.115)(082), ISBN 978-86-6425-043-6, COBISS.SR-ID 264895756, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2018, str. 113–146. (stručna konferencija održana 18. januara 2018.)
 52. Dragan Đukanović, „Prava manjina u Srbiji u Izveštaju o skriningu za poglavlјe 23“, u: Aleksandar Jazić, Slobodan Janković, Dragan Đukanović (urs), Srbija i Evropska unija – pripreme za pregovore o poglavlјima 23 i 24, ISBN 978-86-7067-229-1, UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)(082), COBISS.SR-ID 225548044, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru, Beograd, 2016, str. 70–79. (konferencija održana u januaru 2015. godine)
 53. Dragan Đukanović, „Suočavanje sa jugoslovenskom krizom: ´Predlozi za Novu zajednicu´ – doprinosi i viđenja akademika Stanovčića“, u: Ilija Vujačić, Dušan Marković (urs), Vojislav Stanovčić – život posvećen idejama, ISBN 978-86-6425-050-4, UDK 321.01(082), Fakultet političkih nauka, Beograd, Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2019, str. 273–286. (Zbornik radova sa naučnog skupa Naučno i društveno delovanje prof. dr Vojislava Stanovčića, akademika SANU, u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Udruženja za političke nauke Srbije, održan 15. juna 2018. godine)
 54. Dragan Đukanović, „Vojna neutralnost Srbije u zapadnobalkanskom kontekstu“, u: Srđan Korać (ur.), Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ISBN 987-86-7067-231-4, UDK 327.56:351.86(4-672EU:497.11)(082), COBISS.SR-ID 226351628, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru, Beograd, 2016, str. 270–283. (konferencija održana 16. oktobra 2016. godine) Tekst dostupan na: www.diplomacy.bg.ac.rs
 55. Dragan Đukanović, Marko Dašić, “The Role of Western Balkans in NATO strategic Thinking: Reflections on Continuity and Changes in Seeking for a New Relevance“, in: Nenad Korapanovski (Ed.), Archibald Reiss Days: Thematic Conference Proceedings of International Conference, University of Criminal Investigation and Police Studies, ISBN 978-86-7020-470-6, Belgrade, 2021, pp. 321‒329.
 56. Dragan Đukanović, Milan Krstić, „Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu – dugoročno čekanje na članstvo u Evropskoj uniji i/ili ´Balkanska unija´”, Srpska politička misao, ISSN 0354-5989, UDK 339.92+327(497-15), DOI http://doi.org/10.22182/spm.7112021.1, COBISS.SR-ID 102782215, broj 1, godina XXVIII, Beograd, 2021, str. 9–26.
 57. Dragan Đukanović, Marko Dašić, „Modeliranje regionalne saradnje na Balkanu nakon 1999. godine: evropska iskustva i njihova primena“, Međunarodni problemi, br. 4, ISSN 0025-8555, UDK 339.923(4-672:497-15), DOI https://doi.org/10.2298/MEDJP2104617D, COBISS.SR-ID 6012674, Vol. LXXIII, Beograd, 2021, str. 617–636.
 58. Dragan Đukanović, „Tri decenije poshladnoratovskog Balkana i strateški spoljnopolitički izbor(i) Srbije“, u: Dragan R. Simić, Dragan Živojinović i Stevan Nedeljković (urs), Srpsko-američki odnosi: Trideset godina od pada Berlinskog zida, ISBN 987-86-6425-083-2, UDK 327(497.11:73)"1989/2020"(082), COBISS.SR-ID 35957513, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Ambasada SAD, Beograd, 2021, str. 107–121.
 59. Odrednice – „Spoljna politika Savezne Republike Jugoslavije“, „Spoljna politika Državne zajednice Srbija i Crna Gora“, „Radoje Kontić“, „Nebojša Bato Tomašević“, „Svetozar Marović“, „Crna Gora i Kosovo“, „Crna Gora i Srbija“ u: Leksikon diplomatije Crne Gore, glavni i odgovorni urefnik akademik Đorđe Borozan, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2022. Tekst dostupan na: https://canupub.me/weo6
 60. Dragan Đukanović and Marko Dašić, „The Serbian Neighbour: Historical Heritage, Present Challenges and Ways to Improve Relations in the Western Balkans“, in: Adam Bence Balasz (ed), The Europeization of Montenegro: A Western Balkan Country and its Neighbourhood in Europe and the Global World, ISBN 978-3-8487-8595-7 (Print), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2022, pp. 131–152.

 

dr Dragan Đukanović