Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Olivera Injac

I OBRAZOVANJE I SPECIJALIZACIJA:
-Univerzitet Crne Gore - Filozofski fakultet u Nikšiću, diplomirala 1999.godine.
-Univerzitet Crne Gore - Centar za medjunarodnu saradnju, završila postdiplomske studije "Evropske i jugoistočnoevropske integracije", 2005.godine.
-Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka u Podgorici, odbranila magistarski rad na temu “Sociološki aspekti savremenog terorizma u Evropi”, oktobar 2005.godine.
- Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka u Podgorici, odbranila doktorsku disertaciju „Kulturološki aspekt medjunarodne bezbjednosti”, januar 2011.godine.
-Centar za međunarodne studije i studije bezbjednosti “George Marshall”- Garmisch-Partenkirchen (Njemačka), završila program studija bezbjednosti (Advanced Security Studies), januar-april 2007.godine.
- Institut za odbranu Ministarstva odbrane SAD (Defence Institute of Legal Studies)- Newport, Rhode Island , USA, završila program „Legalni aspekti borbe protiv terorizma“, novembar-decembar 2007.godine.
- Evropski centar za međunarodne studije i studije bezbjednosti “George Marshall”- Garmisch- Partenkirchen (Njemačka), završila program za predstavnike izvršne vlasti (Senior Executive Seminar) na temu „Migracije i međunarodna bezbjednost: izazovi i mogućnosti”, april 2008.godine.

II PROFESIONALNO ISKUSTVO:
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Služba javne bezbjednosti-Uprava kriminalističke policije i Odjeljenje za analitiku, samostalni savjetnik-analitičar, 2000-2007.godina.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprava policije – Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju, samostalni savjetnik, 2007-2008.godina.
- Univerzitet Donja Gorica – Humanističke studije, asistent za grupu predmeta iz bezbjednosti, 2008-2011.godina.
- Univerzitet Donja Gorica – Humanističke studije, docent za grupu predmeta iz bezbjednosti, 2011-2016.godina.
- Univerzitet Donja Gorica – Humanističke studije, vanredni profesor za grupu predmeta iz bezbjednosti, 2016 - .

- Vlada Crne Gore - Ministar odbrane Crne Gore 2020-2022.

 


III IZLAGANJA NA NAUČNIM I STRUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU:
1.Novembar 2017 (Zagreb/Hrvatska) – RACVIAC Zagreb, godišnja konferencija na temu „Security Challenges for Europe“, panelista na tematskom panelu „Terrorism Challenge: Origins and Impact“;
2. Septembar 2017 (Ohrid/Makedonija) – Filozofski fakultet- Institut za bezbjednost, odbranu i mir (Skoplje) i Fakultet bezbednosti (Beograd), međunarodna naučna konferencija „Region Balkana između Istoka i Zapada: stari i/ili novi bezbjednosni izazovi“, izlaganje na temu “NATO Enlargement in the Western Balkans: MNE as a New Member”;
3. Jun 2017 (Sofija/ Bugarska) – CIBAL Sofija i NATO SPS, istraživačka radionica "Geopolitical Challenges in the East - Implications for Security in the Balkans", izlaganje na temu: “Montenegro at the Geopolitical Crossroads”;
4. April 2017 (Ohrid/Makedonija) – Vojna Akademija (Skoplje) - NATO SPS „COUNTERING TERRORISM IN SEE REGION“, izlaganje na temu: „Understanding the relationship between social conditions and terrorism in SEE“;
5. Novembar 2016 (Beograd/Srbija) – Fakultet bezbednosti Beograd- Centar za istraživanje ljudske bezbednosti, Međunarodna naučna konferencija o ljudskoj bezbjednosti, izlaganje na temu: „Globalni izazovi i perspektive ljudske bezbjednosti u Crnoj Gori“
6. Oktobar 2016 (Beograd/Srbija) – Beogradski Bezbjednosni Forum (BSF) i Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), izlaganje u okviru panela “Two-speed Cyber Security in the Western Balkans?”;
7. Septembar 2016 (Rio de Janeiro/Brazil) – International Sociological Association (ISA/ RC01) i School of Social Sciences (Rio de Janeiro), međunarodna naučna konferencija „Transformacije vojne profesije“, izlaganje na temu: „Postmodern Military as a cohesive Factor for Antagonistic (Parallel) Political Communities? Comparative analysis of Slovenia and Montenegro” (koautor);
8. Februar 2016 (Ohrid/Makedonija) – Vojna Akademija Skoplje - NATO SPS „COUNTERING TERRORISM IN SEE REGION“, izlaganje na temu: „Understanding the relationship between social conditions and terrorism in SEE“;
9. Novembar 2015 (Bled/Slovenija) – Evro-Atlantski Savez Slovenije - BALKAN SAYS CONFERENCE „Integration of the Western Balkans into the Euro-Atlantic Structure“;
10. Novembar 2015 (Zagreb/Hrvatska) – RACVIAC Zagreb, Hrvatska, izlaganje na temu „Migrations and Terrorism Threat“;
11.Mart 2015 (Strazbur/France) – NATO Center of Excelence (COE DAT) i EUROCORPS, „ADVANCED TRAINING COURSE: DEFENCE AGAINST TERRORISM“, izlaganje na temu: „Definition, Origin and Typology of Terrorism“;
12. Februar 2015 (Ohrid/ Makedonija) Vojna Akademija (Skoplje)- NATO SPS i NATO Center of Excellence COE-DAT, (Ankara/Turska), izlaganje na temu: „Building Social Resilience: Means to an end in Preventing Terrorist Abuse of Social Media“.
13. Decembar 2014 (Ankara/Turska) NATO Center of Excellence COE-DAT, (Ankara/Turska), izlaganje na temu: „Building Social Resilience: Means to an end in Preventing Terrorist Abuse of Social Media“;
14.Decembar 2013 (Zagreb/ Hrvatska) – RACVIAC (Zagreb/ Hrvatska), izlaganje na temu: „Rise of Cyber Crime as a Global Security Phenomenon“;
15.Novembar 2013 (Zagreb/ Hrvatska) - regionalna naučna konferencija, u organizaciji Fakulteta političkih znanosti Zagreb, izlaganje na temu „Uspostavljanje stabilnog bezbjednosnog modela za saradnju na Jugoistoku Evrope”;
16.Jun 2014 (Priština/Kosovo) - Kosovski centar za studije bezbjednosti (KCSS),prezentovanje istraživačkog rada objavljenog u publikaciji „Gender and Security Sector in Kosovo: Implementation of the UN Resolution 1325”, ;
17. Septembar 2013 (Struga/Makedonija)– regionalna radionica u organizaciji Džordž Maršal Centra (Njemačka) „Regional Stability of Western Balkans – Smart Power Approach”;
18. Jul 2012 (Koločep/Hrvatska) – Atlantsko vijeće Hrvatske međunarodni ljetnji seminar, izlaganje na temu: „Terrorism and Western Balkan exeriences“;
19. Jul 2011 (Šipan/ Hrvatska) – Atlantsko vijeće Hrvatske međunarodna ljetnja škola, izlaganje na temu „The process of integration of Montenegro into EU – actual moment“;
20. April 2010 (Plitvička jezera/Hrvatska) – regionalna studentska konferencija, u organizaciji Fakulteta političkih znanosti Zagreb, izlaganje na temu „Spoljna i bezbjednosna politika Crne Gore nakon sticanja nezavisnosti“;
21. Avgust 2009 (Šipan/ Hrvatska – Atlantsko Vijeće Hrvatske, medjunarodni seminar za mlade naučnike, izlaganje na temu „NATO i terorizam“;
22.Jun 2008 (Šipan/Hrvatska) – Atlantsko Vijeće Hrvatske, medjunarodna ljetnja škola, izlaganje na temu “Integration of Montenegro into European Union-in the field of justice, freedom and security“;
23.Jun 2008 (Dubrovnik/Hrvatska) – Inter-Univerzitetski Centar, medjunarodni seminar „Security and Cooperation in the Southeast Europe“, izlaganje na temu „Montenegro and Euro-Atlantic integrations“.

IV IZLAGANJA NA SKUPOVIMA U ZEMLJI:
1.Februar 2018 (Petrovac) – Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), predavač na školi “Mladi i bezbjednost”;
2. Novembar 2017 (Podgorica) – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), međunarodna konferencija “Globalizam i(li) nacionalizam / Globalism vs Nationalism”, izlaganje na temu: “Ekstremizam i izazovi bezbjednosti u 21.vijeku”;
3. Avgust 2017 (Žabljak) – NVO Alfa Centar, Regionalni evroatlantski kamp 2017 (REACT), učešće u panelu “Western Balkans – threat or solution?”;
4. Jun 2017 –Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju (CCCNRE) i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), okrugli sto “Klimatske promjene, prirodni resursi i energija:izazovi i moguća rješenja”, izlaganje na temu: „Klimatske promjene i globalna bezbjednost“;
5. Maj-jul 2017, Uprava za kadrove Crne Gore, predavač na obuci za državne službenike „Bezbjednosna kultura u radu državnih organa“;
6. Maj 2017 (Podgorica) – Univerzitet Donja Gorica (UDG), međunarodna mediteranska konferencija “Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security”, izlaganje na temu: “Human Security Challenges in Mediterranean“ ;
7. Mart 2017 (Podgorica) - Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi – Crna Gora i jačanje kolektivnog sistema bezbjednosti”;
8. Decembar 2016 (Budva) - OEBS Misija u Crnoj Gori, predavač na obuci za zaposlene u MUP-u i Upravi policije CG „Human Rights and Gender Training for the MoI/Police Administration”;
9. Septembar 2016 (Cetinje) – NVO Alfa Centar, Regionalni evroatlantski kamp 2016 (REACT), učešće u panelu “Different aspects of NATO membership”;
10. Mart-jun 2016, Uprava za kadrove Crne Gore, predavač na obuci za državne službenike „Bezbjednosna kultura u radu državnih organa“;
11. Septembar 2015 (Podgorica) - Centar za evropske perspektive iz Slovenije i Ministarstvo odbrane CG, obuka o rodnim pitanjima za zaposlene u sektoru odbrane, izlaganje na temu: “Rodna pitanja u sektoru odbrane Crne Gore”;
12. Jul 2015 (Berane) - Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore – predavač na međunarodnoj ljetnjoj školi za mlade diplomate „Gavro Vuković“, na temu „Izazovi globalnoj bezbjednosti“;
13. Novembar 2014 (Bar) – Humanističke studije UDG – predavač na “Školi Evroatlantizma”, izlaganje na temu “Strategije bezbjednosti SAD i EU i savremeni izazovi bezbjednosti”;
14. Septembar 2014 (Danilovgrad) - OEBS Misija u Crnoj Gori, predavač na obuci za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci CG “Human Rights and Gender Training for the MoD/Army of MNE”;
15. Novembar 2013 (Bar) - Humanističke studije UDG – predavač na “Školi Evroatlantizma”, izlaganje na temu “Evroatlantska saradnja i borba protiv terorizma”;
16. Novembar 2012 (Bar) - Humanističke studije UDG – predavač na “Školi Evroatlantizma”, izlaganje na temu “Bezbjednosne integracije i bezbjednosna kultura Crne Gore”;
17. Novembar 2011 (Bar) - Humanističke studije UDG – predavač na “Školi Evroatlantizma”, izlaganje na temu “Bezbjednosni aspekti globalizacije”;
18. Maj 2009 (Podgorica)– Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), izlaganje na temu „Džon Plamenac i teorije međunarodnih odnosa – kritika Hobsovih shvatanja“.

V GOSTUJUĆI PREDAVAČ:
- Studijska 2016-2017.godina - Fakultet za državne i evropske studije (Kranj/Slovenija);
- Studijska 2016/2017 i 2015/2016 - Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, predavač na opštem programu obuke Diplomatske akademije za teme „Globalna bezbjednost“ i „Savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje“

VI OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI:


- Monografije i poglavlja u monografijama međunarodnog značaja:


1.Injac, O., "Critical Infrastructure Protection of Montenegro", chapter 7 in book: "The External Dimension of the European Union's Critical Infrastructure Protection Programme", https://www.routledge.com/The-External-Dimension-of-the-European-Unions-Critical-Infrastructure/Lazari-Mikac/p/book/9781032222

2. Injac,O., Goranović, T. "Building Cohesive National Stability and Security: The Case of Montenegro", chapter 7 in book: "Peace and Security in the Western Balkans", https://www.routledge.com/Peace-and-Security-in-the-Western-Balkans-A-Local-Perspective/Dzuverovic-Stojarova/p/book/9781032232270

3. Injac, O.,”Bezbjednosne studije i kultura bezbjednosti” (ISBN 978-86-531-0223-4), FPN Univerziteta u Beogradu i Čigoja Štampa, Beograd 2016, https://www.researchgate.net/publication/305754473_Security_Studies_and_Security_Culture

4. Injac, O.; Šendelj, R., "National Security Policy and Strategy and Cyber Security Risks", Poglavlje 2 u knjizi: "Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of Cyber Warfare", (ISBN13: 9781466687936), IGI Global, October 2015, USA, https://www.igi-global.com/book/handbook-research-civil-society-national/129591 


5. Injac, O., „Sociološki aspekti savremenog terorizma u Evropi“ (ISBN 978-86-7558-806-1), „Čigoja štampa“ i Udruženja političkih nauka Srbije, Beograd 2011, - Članci u časopisima:


1. Prezelj, I., Injac, O., Kolak, A.,"Democratization of Defence Policies and Systems in Slovenia and Montenegro: Developmental and Comparative Aspects", Politics in Central Europe, https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_2020_3_16.pdf

2.Injac, O., New Paradigm on European Security - Did Europe Become a Risk Society", Contemporary Macedonian Defence No.35, 2018,  eprints.ugd.edu.mk/22902/1/Sovremena%20makedonska%20odbrana%20br.35.pdf

3.Injac, O.,"Contemporary Aspect of Extremism and It's Security Challenges", Security Dialogues, Volume 9, No.1, 2018, Filozofski fakultet Skoplje, str.25-37 (ISSN 1857-7172), https://www.researchgate.net/publication/343114219_Contemporary_Aspects_of_Extremism_and_Its_Security_Challenges

4.Injac, O., „Montenegro at the Geopolitical Crossroads“, Bulletin (Special Issue), Volume XVIII, Number 1, Spring 2017, CIBAL-Sofija, str. 46-50 (ISSN 1314-8869)
5. Injac, O.,“Izazovi evropskoj bezbjednosti na početku 21.vijeka“, Medijski dijalozi, godina X, broj 26, Podgorica, Februar 2017, str. 115-127 (ISSN 1800‐7074), https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2017/02/md-26-za-c5a1tampu.pdf 

6. Injac, O., Dojčinovski, M, „Contemporary Terrorism and Propaganda – trends, models and dimensions“, Sovremena Makedonska Odbrana (SMO), Vol 15, No.29, 2015, Ministarstvo odbrane R.Makedonije, str.79-91 (ISSN 1409-8199)
7. Injac, O., "Searching for the Sustainable Security Cooperation Model and Spreading of the Security Culture in Western Balkans“, Journal European Perspectives, Volume 6 Number 1 April 2014, Ljubljana, str.165-186 (ISSN 1855-7694)
8. Injac, O., Tahirović, M., „Development of the Defence System of Montenegro“, Contemporary Military Challenges, Ministarstvo odbrane R.Slovenije, str. 37-61, Maj 2016 (ISSN 2463-9575)
9. Injac, O., „Experience of Montenegro in Implementation of the UNSCR 1325 and Security Sector Reform - moving from theory to practice“, objavljeno u publikaciji „Gender and Security Sector in Kosovo: Implementation of the UN Resolution 1325”, September 2014, Kosovar Center for Security Studies (KCSS), Priština, str. 11-27, ISBN 978-9951-679-08-4
10. Injac, O., „Evroatlantska saradnja i borba protiv terorizma“, Zbornik Škole Evroatlantizma, Humanističke studije UDG, novembar 2014, ISSN 1800-847
11. Injac, O., „Bezbjednosne integracije i bezbjednosna kultura Crne Gore“, Zbornik Škole Evroatlantizma, Humanističke studije UDG, novembar 2013, ISSN 1800-847
12. Injac, O., „Feministički pristup bezbjednosti – u teoriji i praksi“, Časopis Monet – Institut za strateške studije, No.34/1, Podgorica, 2013, ISSN 1451-3617 (http://www.isspm.org)
13. Injac, O., „Bezbjednosne zajednice - model obezbjeđivanja savremene bezbjednosti“, Časopis Monet– Institut za strateške studije, No.31/1, Podgorica, 2012, ISSN 1451-3617
14. Injac, O., „Strateška kultura i bezbjednosna strategija Crne Gore“, Časopis Monet– Institut za strateške studije, No.29/1, Podgorica, 2011, ISSN 1451-3617
15. Injac, O., „Bezbjednosni aspekti globalizacije“, Zbornik Škole Evroatlantizma, Humanističke studije UDG, novembar 2012, ISSN 1800-847
16. Injac, O., „Bezbjednosna paradigma u globalizovanom svijetu“ (koautor), Časopis društvenih nauka, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), No.20, Podgorica, 2010, ISSN 9770350547005
17. Injac, O., „NATO and Terrorism“, YEARBOOK ŠIPAN 2009, Zagreb, 2010 (page 39-46), ISSN 1846-4149
18.Injac, O., „Značaj i uloga kulture u savremenom društvu“, Časopis „Istorijski zapisi“, Istorijski institut, No.1-4, LXXXI, Podgorica, 2008 (page 283-292), ISSN 0021-2652
19.Injac, O., „Integration of Montenegro into European Union-in the field of justice, freedom and security“, YEARBOOK ŠIPAN 2008, Zagreb, 2009 (page 70-77), ISSN 1846-4149
20.Injac, O., „Different aspects of terrorism in Europe“, Journal International Studies, year 7, No. 1-2007, Zagreb, 2007 (str.95-110)
21.Injac, O., „Razumjevanje fenomena terotizma i konteksta Islama“, Časopis „Almanah“, No.35-36, Podgorica, 2006 (str. 207-219), ISSN 0354-5342
22.Injac, O., „Istorijski aspekti savremenog terorizma“, Časopis „Istorijski zapisi“, Istorijski institut, No.1-4, LXXX, Podgorica, 2006 (page 133-147), ISSN 0021-2652
23.Injac, O., „Džon Plamenac i teorija međunarodnih odnosa – kritika Hobsovih shvatanja“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), Podgorica, 2009

VII UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:
-Istraživač na nacionalnom projektu „Bezbjednosni aspekt evroatlantskih integracija Crne Gore“, 2012-2015;
- Istraživač na TEMPUS projektu „Enhancement of cyber educational system of Montenegro” 2014-2015;

VIII ČLANSTVO U ODBORIMA:
- Potpredsjednik nacionalne “Alumni Asocijacije Maršal Centra”(MCAAMNE) od 2012.godine;
- Član Upravnog odbora Atlantskog saveza u Crnoj Gori (2011-2017);
- Član Uredničkog odbora stručnog časopisa Ministarstva odbrane Slovenije „Contemporary Military Challenges“ , od juna 2016.godine
- Član međunarodnog naučnog odbora stručnog časopisa Ministarstva odbrane Makedonije “Contemporary Macedonian Defence” , od marta 2018.

dr Olivera Injac