Predmeti

MNB
Međunarodna i nacionalna bezbjednost

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Sajber bezbjednost
Ciljevi izučavanja predmeta:
Predmet ima za cilj da kroz proučavanje temeljnih kategorija bezbjednosti-korijene, teorije, institucije, koncepte djelovanja, te komparativnu analizu nacionalnih sistema bezbjednosti pojedinih država, ukaže da je bezbjednost jedan od osnovnih preduslova razvoja pojedinca, društva, države i međunarodne zajednice.

Angažovani predavači: