Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Tanja Miščević

Dr Tanja Miščević je rođena 6. avgusta 1966. godine u Zemunu. Diplomirala je na smjeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine. Magistrirala je na istom Fakultetu na smeru za Međunarodno pravo i organizacije 1997. godine odbranivši magistarsku tezu „Pridruženo članstvo Evropske unije“. Doktorat političkih nauka stekla je 2002. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu odbranom teze „Uloga odluka međunarodnih organizacija u savremenom razvoju međunarodnog prava“.
Specijalizaciju iz oblasti Evropske unije stekla je pohađajući poslediplomske studije „Evropske studije u politici“ na FPN, zatim na Univerzitetu u Bonu i na Evropskom koledžu u Brižu.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu radi od 1995. godine u zvanjima asistent pripravnik i asistent na predmetu Međunarodne organizacije. U zvanje docenta na istom predmetu izabrana je 2003. godine. Na postdiplomskim Evropskim studijama FPN vodi predmet Politika pridruživanja EU i predaje Istoriju procesa evropske integracije u okviru predmeta politička istorija Evrope nakon Drugog svetskog rata.

Predavala je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Bonu, Centru za evropske integracije, Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Republike Hrvatske, Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Voditelj je modula Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji MSP SCG. Učestvovala je sa svojim izlaganjima na većem broju međunarodnih i domaćih stručnih konferencija i seminara, a predavala je i na modulima posvećenim procesu evropske integracije organizovanim u okviru alternativnih programa obrazovanja AAOM-a, Beogradske otvorene škole, Fonda Centar za demokratiju, Fondacije za političku izuzetnost, itd.

Od 2001. godine rukovodi Odeljenjem za evropske studije G17 Instituta u Beogradu. Pokrenula je i organizovala prve programe obuke zaposlenih u javnoj upravi o osnovama funkcionisanja Evropske unije (pod nazivom ABC Evropske unije). Kroz ove programe, organizovane od 2002-2003. godine prošli su svi zaposleni u resornim ministarstvima koji su danas zaduženi za poslove evropske integracije, a kojima je upravo ovaj program bio prvi susret sa Unijom.
U periodu 2003-2004 bila je Koordinator obuke administracije SCG po pitanjima EU. Ovaj sveobuhvatni program obuke, finansiran iz programa KARDS, jedinstven za region Zapadnog Balkana, organizovala je Kancelarija SCG za pridruživanje EU u saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za pridruživanje EU i Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Vlade Crne Gore. Program obuke, koji je pokrivao i opšta pitanja delovanja i institucionalne strukture EU, zajedničke politike ali i savremene administrativne vještine i pregovaranje, uspešno je završilo 180 polaznika iz Srbije i Crne Gore, koji rade na poslovima evropske integracije.
Autor je većeg broja članaka iz oblasti teorije i prakse funkcionisanja međunarodnih vladinih organizacija, institucionalne strukture Evropske unije, istorijskog razvoja procesa evropske integracije, politike proširenja EU, Procesa stabilizacije i pridruživanja i odnosa Srbije i Crne Gore i Evropske unije. Urednik je zbornika tekstova o osnovama djelovanja EU, pisala je analitičke članke za stučne časopise i urednik je rubrike Novosti iz EU Biltena G17 Instituta.
Na Humanističkim studijama izvodi nastavu na osnovnim, specijalističkim, master, i doktorskim studijama na predmetima: Evroatlantizam, Međunarodne organizacije, Politika proširenja EU, Osnovi političkog sistema EU i institucije EU, Kreiranje javnih politika u EU, Pregovaranje sa Evropskom unijom, EU u globalizovanom svijetu, Evropske integracije Crne Gore, i Međunarodne organizacije u savremenim međunarodnim odnosima.

Naučne monografije i uređivanje tematskih zbornika

ABC about EU, Konrad Adenauer Shtiftung, Belgrade, October 2002.
Pridruživanje Evropskoj uniji, ESPI Institut za ekonomska i socijalna istraživanja, Beograd, 2006, 189 strana (ISBN 86-7642-032-7)
Ugovor iz Lisabona: sigurna luka ili početak novog putovanja? Službeni glasnik i Fondacija Fridrih Ebert, Beograd, 2010 (ISBN 978-86-519-0658-2)
Prevodi naučnih monografskih knjiga

Oli Ren, Budući dometi Evrope, Kancelarija za pridruživanje EU i Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, decembar 2007, 124.str. (prevod Tanja Miščević) (ISBN: 978-86-86661-10-4)
Dezmon Dinan, Menjanje Evrope: istorija Evropske unije, Beograd, Službeni glasnik, 2010, 340 str, (s engleskog preveli Tanja Miščević i Dušan Ignjatović), (ISBN 978-86-519-0583-7)

 • Novi teorijski pravci u izučavanju međunarodnih organizacija, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 1, br. 1, 2007, str. 341-363. (ISSN 1820-6700) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=163031
 • Madridski kriterijum: administrativni kapaciteti kao uslov članstva u EU, Izazovi evropskih integracija, vol. 1, br. 1, 2008, Službeni glasnik, Beograd, str. 97-111. (ISSN 1820-9459)
 • Usklađenost Povelјe o lјudskim i manjinskim pravima i građanskim sloboda Srbije i Crne Gore sa odredbama Evropske konvencije o lјudskim pravima, Evropski sistem zaštite lјudskih prava – iskustva i novi izazovi, u Zoran

Radivojević (ur.), Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, 2003, str.131-149, (ISBN 86-7148-051-8)

 • Srbija i Crna Gora i Evropska unija, Godišnjak 2000-2003, Udruženje za međunarodno pravo Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004, str. 164-183. (ISBN 1820-2039)
 • Tanja Miščević i Branko Budimir, 'Oslobađanje' procesa stabilizacije i pridruživanja-Srbija/SCG i Evropska unija i pregovori o pridruživanju, Godišnjak 2004-2005, Udruženje za međunarodno pravo Srbije i Crne Gore,

Beograd, 2006, str. 285-307. (ISSN 1820-2039)

 • Demistifikacija politike uslovlјavanja EU na primeru reforme sektora bezbednosti u Miroslav Hadžić (ur.), Reforma sektora bezbednosti u Srbiji – dostignuća i perspektive, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2007,

str. 143-149. (ISBN 86-83543-44-1)

 • Odnosi Srbije i Evropske unije – Da li je moglo brže?, u Mihailo Crnobrnja (ur.), Evropska unija - prvih 50 godina, Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju i Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2007, str. 66-97. (ISBN : 978-86-86281-04-3)
 • Administrativni kapaciteti za ubrzanje procesa evropske integracije Srbije u Mihailo Crnobrnja (ur.), Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju, Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju, Beograd,

2008, str. 54-70. (ISBN 978-86-86281-06-7)

 • Uloga međunarodnih vladinih organizacija u kontroli sprovođenja pravila međunarodnog prava, Godišnjak 2007-2008, Udruženje za međunarodno pravo Srbije, Beograd, 2009. (ISSN 1452-9963)
 • Osnovni pojmovi i razvoj procesa evropske integracije do danas, u Grupa autora, Priručnik za školu evropskih integracija, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori, Podgorica, 2005, str. 25-51. (ISDN 86-85591-00-7) https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=1082150 - 
 • Pridruživanje Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009, 200 strana, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje) (ISBN 978-86-519-0264-5)
 • Nova era međunarodnih organizacija: međunarodne organizacije nakon kraja hladnog rata, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 348 strana, prvo izdanje, (ISBN: 978-86-519-1487-7)
 • Ugovor iz Lisabona: sigurna luka ili početak novog putovanja? Službeni glasnik i Fondacija Fridrih Ebert, Beograd, 2010 (ISBN 978-86-519-0658-2)
 • Izazovi za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku EU, Izazovi evropskih integracija, vol. 3, br. 15, 2010, str. 10-26, (ISSN 1820-9459)
 • Nova transformacija NATO nakon Lisabona – trend se nastavlјa, Politički život, 2011, str. 3-19, (ISSN 2217-6233) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=799690 
 • Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji: Iskustva i pouke dosadašnjih proširenja EU, Izazovi Evropskih integracija, vol. 4, br 20, 2011, str. 4-21, (ISSN: 1820-9459)
 • Pregovori o pristupanju – uloga civilnog društva države kandidata, Srpska politička misao, (ISSN 0354-5989) (časopis u pripremi, izlazi u februaru 2017)
 • Savremeni izazovi politike prošrenja Evropske unije na zapadni Balkan, Politička misao, God. 53 (2016), br. 2, str. 133-150 (ISSN 0032-3241) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=515762 
 • Ever Changing EU Accession Negotiation Process – The case of Serbia, The Review of International Affairs, Belgrade, Vol. LXVII, No 1162-1163, April – September 2016, pp. 70-83 (ISSN 0486-6096) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1070654 
 • Međunarodne vladine organizacije – savremena praksa kao izraz samostalne volјe, Anali Pravnog fakulteta, God. 63, br. 2, 2016, str. 125-146. (ISSN 0003-2565) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=598111 
 • Uticaj odluka pojedinih tipičnih međunarodnih organizacija na razvoj Međunarodnog prava: slučaj Ujedinjenih nacija, Međunarodni problemi, God. 53, br. 4, 2016, str. 390-416 (ISSN 0025-8555) https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/592 -
 • The Future of the European Union after Brexit: How to go forward or how to go back, The Review of International Affairs, Belgrade, Vol. LXVII, No 1164, October – December 2016, pp. 29-48 (ISSN 0486-6096) (koautorstvo sa mr Stevanom Nedelјkovićem)
 • Administrativni kapacitet, evropske integracije i izazovi krize u: Ana S. Trbović i Mihailo Crnobrnja (urs.), Efekti integracije Srbije u Evropsku uniju, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum, Beograd, 2009, str. 175-188, (ISBN 978-86-86281-08-1)
 • Serbia’s Administrative Capacity: Driving European Integration in: Wolfgang Petritsch, Goran Svilanovic and Christophe Solioz, Serbia Matters: Domestic Reforms and European Integration, Nomos Publishers, Germany, 2009, pp. 93-99. (ISBN-10: 3832945849)
 • Uporedna analiza iskustava saradnje nevladinog sektora i javne administracije u procesu evropske integracije u: Izgradnja partnerstva između NVO i javne administracije u procesu evropskih integracija, Beograd, Građanske inicijative, 2009, str. 129-150, (ISBN 978-86-7408-026-9)
 • Pregovori Srbije i Evropske unije za zaklјučenje Sporazuma o stabilizaciji i ipridruživanju, u: Slobodan Samardžić (ur.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 147-165, (ISBN 978-86-519-0407-6)
 • Ugovor iz Lisabona: reformski sporazum ili sporazum o reformi?, u: Tanja Miščević (ur.), Ugovor iz Lisabona: sigurna luka ili početak novog putovanja?, Službeni glasnik i Fondacija Fridrih Ebert, Beograd, 2010 str. 15-32, (ISBN 978-86-519-0658-2)
 • Evropska unija: zastoji i podstreci u: Borivoj Erdelјan (ur.), Srbija I svet, Evropski pokretu Srbiji, Beograd, 2010, str. 11-15, (ISBN 978-86-82391-57-9)
 • NATO sveobuhvatni pristup i uloga država partnera, u: Radmila Nakarada i Dragan Živojinović (urs.), Srbija u evropskom i globalnom kontekstu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012, str. 89 – 105. (ISBN: 978-86-84031-59-6)
 • Međunarodna bezbedonosna saradnja Republike Srbije, u: Igor S. Novaković

(ur.), Neutralnost u XXI veku: pouke za Srbiju, ISAC Found, Beograd, 2013, (ISBN 978-86-86383-16-7)

 • Odnos Evropske unije i država zapadnog Balkana u: Radmila Nakarada (ur.), Evropska unija kao globalni akter, Službeni glasnik, Beograd, 2016, (u pripremi za štampu)
 • Iskustva i pouke Hrvatske u pregovorima o pristupanju u Jovan Teokarević (ur.), Hrvatska iskustva u pregovorima o članstvu u EU, 2016 (u pripremi za objavlјivanje)
 • Zaštita potrošača i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stručna monografija, Republika Srbija, Ministarstvo trgovine i usluga, Beograd, 2009, 28 strana, (ISBN 978-86-84855-02-4)
 • Zaštita konkurencije i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju,stručna monografija, Republika Srbija, Ministarstvo trgovine i usluga, Beograd, 2009, 28 strana, (ISBN978-86-84855-01-7)
 • Bezbednost proizvoda i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stručna monografija, Beograd, Republika Srbija, Ministarstvo trgovine I usluga, 2009, 28 strana, (ISBN 978-86-84855-03-1)
 • Filozofija sveobuhvatnog pristupa bezbednosti“, Novi vek, br. 3, januar 2013, str. 2-11, (ISSN: 2217-9925) https://issat.dcaf.ch/fre/content/download/23044/291867/file/CEAS-The-New-Century-3.pdf#page=9
 • Savremeni odnosi Srbije i Evropske unije u: Jelica Minić (ur.), Izazovi spolјne politike Srbije, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2015, str. 15-27, (ISBN 978-86-83767-51-9)

Translation:

 • Oli Ren, Budući dometi Evrope, Kancelarija za pridruživanje EU i Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, decembar 2007, 124.str. (ISBN: 978-86-86661-10-4)
 • Dezmon Dinan, Menjanje Evrope: istorija Evropske unije, Beograd, Službeni glasnik, 2010, 340 str, (Tanja Miščević i Dušan Ignjatović), (ISBN 978-86-519-0583-7)

https://hrcak.srce.hr/190343 - The EU Accession Process: Western Balkans vs EU-10

https://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2020/03/zajednicka-bezbednosna-i-odbramb-politika-4.pdf - Obaveze prema Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici u daljem procesu evropske integracije Srbije

https://hrcak.srce.hr/clanak/249621 - Contemporary challenges to EU enlargement policy towards the Western Balkans

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=47776 - Principi demokratije i ljudskih prava kao uslovi za stupanje u članstvo Evropske unije

 

dr Tanja Miščević