Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Tanja Miščević

Dr Tanja Miščević je rođena 6. avgusta 1966. godine u Zemunu. Diplomirala je na smjeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine. Magistrirala je na istom Fakultetu na smeru za Međunarodno pravo i organizacije 1997. godine odbranivši magistarsku tezu „Pridruženo članstvo Evropske unije“. Doktorat političkih nauka stekla je 2002. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu odbranom teze „Uloga odluka međunarodnih organizacija u savremenom razvoju međunarodnog prava“.
Specijalizaciju iz oblasti Evropske unije stekla je pohađajući poslediplomske studije „Evropske studije u politici“ na FPN, zatim na Univerzitetu u Bonu i na Evropskom koledžu u Brižu.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu radi od 1995. godine u zvanjima asistent pripravnik i asistent na predmetu Međunarodne organizacije. U zvanje docenta na istom predmetu izabrana je 2003. godine. Na postdiplomskim Evropskim studijama FPN vodi predmet Politika pridruživanja EU i predaje Istoriju procesa evropske integracije u okviru predmeta politička istorija Evrope nakon Drugog svetskog rata.

Predavala je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Bonu, Centru za evropske integracije, Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Republike Hrvatske, Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Voditelj je modula Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji MSP SCG. Učestvovala je sa svojim izlaganjima na većem broju međunarodnih i domaćih stručnih konferencija i seminara, a predavala je i na modulima posvećenim procesu evropske integracije organizovanim u okviru alternativnih programa obrazovanja AAOM-a, Beogradske otvorene škole, Fonda Centar za demokratiju, Fondacije za političku izuzetnost, itd.

Od 2001. godine rukovodi Odeljenjem za evropske studije G17 Instituta u Beogradu. Pokrenula je i organizovala prve programe obuke zaposlenih u javnoj upravi o osnovama funkcionisanja Evropske unije (pod nazivom ABC Evropske unije). Kroz ove programe, organizovane od 2002-2003. godine prošli su svi zaposleni u resornim ministarstvima koji su danas zaduženi za poslove evropske integracije, a kojima je upravo ovaj program bio prvi susret sa Unijom.
U periodu 2003-2004 bila je Koordinator obuke administracije SCG po pitanjima EU. Ovaj sveobuhvatni program obuke, finansiran iz programa KARDS, jedinstven za region Zapadnog Balkana, organizovala je Kancelarija SCG za pridruživanje EU u saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za pridruživanje EU i Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Vlade Crne Gore. Program obuke, koji je pokrivao i opšta pitanja delovanja i institucionalne strukture EU, zajedničke politike ali i savremene administrativne vještine i pregovaranje, uspešno je završilo 180 polaznika iz Srbije i Crne Gore, koji rade na poslovima evropske integracije.
Autor je većeg broja članaka iz oblasti teorije i prakse funkcionisanja međunarodnih vladinih organizacija, institucionalne strukture Evropske unije, istorijskog razvoja procesa evropske integracije, politike proširenja EU, Procesa stabilizacije i pridruživanja i odnosa Srbije i Crne Gore i Evropske unije. Urednik je zbornika tekstova o osnovama djelovanja EU, pisala je analitičke članke za stučne časopise i urednik je rubrike Novosti iz EU Biltena G17 Instituta.
Na Humanističkim studijama izvodi nastavu na osnovnim i specijalističkim studijama, na predmetima Politika proširenja EU i Politika pridruživanja međunarodnim organizacijama.

dr Tanja Miščević