Predavači

Docent
Doc. dr Nikola Mlađenović

Nikola Mlađenović doktor je kulturoloških nauka. Odbranio je disertaciju „Shvatanje medijatizacije u teoriji umreženog društva Manuela Kastelsa“ u okviru doktorskih studija kulture i medija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom profesorke Snježane Milivojević. Osnovne studije novinarstva i master studije komunikologije takođe je završio na Fakultetu političkih nauka.

Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, od kojih se mogu izdvojiti tri nastupa na ECREA konferencijama 2018. u Luganu, 2021. (onlajn) i 2022. godine u Orhusu, kao i učešća na skupovima na Centralnoevropskom univerzitetu 2018. u Budimpešti, CEECOM 2019. na Univerzitetu u Sofiji, kao i Institutu za studije komuniciranja u Lilu 2021. godine (onlajn). Takođe je bio recenzent u domaćim i stranim časopisima, poput Social Media + Society, CM: Communication and Media...

Prethodno je sarađivao sa Trećim programom Radio Beograda. Okušao se kao novinar u dnevnom listu „Politika“ i kao saradnik na prevođenju dela „Moć komunikacija“ Manuela Kastelsa kod izdavača „Clio”.

Obrazovanje -Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018 Doktor kulturoloških nauka.

Prosječna ocjena: 9.83

Naučna oblast: političke nauke;

Uža naučna oblast: komunikologija

Disertacija: Shvatanje medijatizacije u teoriji umreženog društva Manuela Kastelsa (http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/06/Nikola_Mladjenovic_Disertacija_FPN.pdf)

2010 Master komunikologije - Prosječna ocjena: 9.57

Master rad: Sukob generacija: javna sfera i holivudski film od Vijetnama do Regana

2007 Diplomirani novinar - Prosječna ocjena: 9.20

Radovi (https://fvm.academia.edu/NikolaMladjenovic)

Monografije

“Sukob generacija i holivudski film” – Beograd: „Zadužbina Andrejević”. 

https://www.academia.edu/34327370/Sukob_generacija_i_holivudski_film_Generational_Conflict_and_Hollywood_Film%C2%AC_)


Poglavlja u zbornicima

“De–differentiation through Media Culture: Serbia and Montenegro”, in Beyond Institutions and Systems: Media Culture in Central and Eastern Europe, edited collection (editors: Marton Demeter and Michal Glowacki). Cambridge University Press. (u štampi)

“Network Societies: Neoliberal Materials for an Exploratory Theory”, in The Network Society: Re-evaluation and Applications of a Concept, edited collection (editors: Mehdi Ghassemi and Camila Perez-Lagos). Paris: Fayard. (u pripremi)

“Capitalizm: An Ideological Odyssey“, in Deconstructing the Zombie: Cultural and Ideological Approaches, edited collection (editors: Alfonso M. Rodríguez de Austria and

Cristina Algaba). Leiden: Brill. (u pripremi) (sa Daliborom Petrovićem). “Narodni suverenitet i digitalne platforme: Tviter kao javna sfera u kontekstu medijskog sistema Srbije”. U Milutinović, Irina (ur.). Medijska politika i evrointegracije. Beograd : Institut za evropske studije. http://ies.rs/en/medijska-politika-i-evropske-integracije-ed-irina-milutinovic-institute-for-european-studies-hanns-seidel-stiftung-belgrade-2020/ 

“Srbija kao nedovršena neoliberalna država: politička, ekonomska i medijska logika“, u Srđan Prodanović, Gazela Pudar Draško, Marija Velinov (ur.): Otete institucije u Srbiji: teorija i praksa. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

https://www.academia.edu/40017060/Srbija_kao_nedovr%C5%A1ena_neoliberalna_dr%C5%BEava_politi%C4%8Dka_ekonomska_i_medijska_logika

“Trump's Paralax: Populist Configuration and the Media”, u Milena Dragićević Šešić and Mirjana Nikolić (eds.): Situating populist politics : arts & media nexus. Belgrade: Clio.

https://www.academia.edu/37662445/TRUMPS_PARALLAX_POPULIST_CONFIGURATION_AND_THE_MEDIA

“Konstitucija populizma i javna sfera: paradoks razlikovanja opšteg i javnog interesa”, u Biljana Đorđević (ur.): Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji: zbornik radova sa redovne međunarodne konferencije Udruženja za političke nauke Srbije, Beograd: Čigoja, str. 287-311. https://www.academia.edu/40017008/Konstitucija_populizma_i_javna_sfera_paradoks_razlikovanja_op%C5%A1teg_i_javnog_interesa

“Između konvergencije i interaktivnosti: informativni program RTS-a i američkog PBS-a”, u D. Pralica i Šinković N. (ur.): Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 6, Novi Sad: Filozofski fakultet 2016., str. 184-193. https://www.academia.edu/34327058/Izme%C4%91u_konvergencije_i_interaktivnosti_informativni_program_RTS_a_i_ameri%C4%8Dkog_PBS_a

“Socijalizam i etnička hijerarhija: Srbi i Hrvati na jugoslovenskom filmu”, u G. Tepšić, R. Nakarada i N. Džuverović (ur.): Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, Beograd: Fakultet političkih nauka 2016., str. 249-265.

https://www.academia.edu/34327314/Socijalizam_i_etni%C4%8Dka_hijerarhija_Srbi_i_Hrvati_na_jugoslovenskom_filmu

Članci u časopisima

“Modeli generacijskih odnosa: od istorijskih sukoba do digitalnih kompleksa”, Kultura, (u štampi) 

“Kultura interneta između stvarnosti i virtuelnosti: neoliberalni izazov teoriji Manuela Kastelsa”, Sociologija 4/2019 M24 https://www.academia.edu/69875634/Internet_culture_between_reality_and_virtuality_Neoliberal_challenge_to_Manuel_Castells_theory

“The Bias of Mediatization: Utopia in Charlottesville”, Mediatization Studies. (ERIH+), https://www.academia.edu/78927077/The_Bias_of_Mediatization_Utopia_in_Charlottesville

“Montenegro's mediatization of politics: campaign coverage on RTV Vijesti and RTCG”,
Medijska istraživanja, Vol. 24 No. 1, str. 33-50, Zagreb.  https://www.academia.edu/69875721/Montenegro_s_Mediatization_of_Politics_Election_Campaign_Coverage_on_RTV_Vijesti_and_RTCG

“Medijatizacija politike: slučaj Bernija Sandersa i Donalda Trampa”, FPN Godišnjak, Broj 19, str. 145-167, Beograd.  https://www.academia.edu/37552819/Medijatizacija_politike_primer_Bernija_Sandersa_i_Donalda_Trampa

“Medijska proizvodnja predsednika: izborna kampanja na RTS i N1”, Kultura polisa, Br. 37, godina XV, str. 95-106, Beograd.  https://www.academia.edu/40017049/Medijska_proizvodnja_predsednika_izborna_kampanja_na_RTS_i_N1

“Korumpirana tragedija, otuđena utopija: film Goli u sedlu i kontrakultura”, Kultura, br. 159, str. 261-280, Beograd.  https://www.academia.edu/39809580/KORUMPIRANA_TRAGEDIJA_OTU%C4%90ENA_UTOPIJA_ANALIZA_FILMA_GOLI_U_SEDLU_CORRUPTED_TRAGEDY_ALIENATED_UTOPIA_ANALYSIS_OF_THE_FILM_EASY_RIDER_

“Medijatizacija feminizma: pop kultura i američki predsjednički izbori”, Mediji i komunikacija, br.7. https://www.academia.edu/36605570/Medijatizacija_feminizma_pop_kultura_i_ameri%C4%8Dki_predsjedni%C4%8Dki_izbori

“Film «Kum» kao prikaz multikulturalne distopije”, Kultura polisa, broj 30, https://www.academia.edu/34327122/Film_Kum_kao_kritika_multikulturalne_distopije

“Cinična dijalektika prosvetiteljstva Stenlija Kubrika: analiza filmova Odiseja u svemiru i Paklena pomorandža”, Kultura. Broj 150, str. 136-157.

https://www.academia.edu/34327293/Cini%C4%8Dna_dijalektika_prosvetiteljstva_Stenlija_Kubrika_analiza_filmova_2011_Odiseja_u_svemiru_i_Paklena_pomorand%C5%BEa

“Solidarity Network: primjer Zapatista”, CM: časopis za upravljanje komuniciranjem, broj 10, str. 93–110. https://www.academia.edu/34326962/Solidarity_Network_primjer_Zapatista

Konferencije i seminari:

Paper 1: De–differentiation through Media Culture: Serbia and Montenegro
Paper 2: Internet Galaxy’s Techno-meritocracy: On the Myths of Deep Mediatization. ECREA 2022. Aarhus. 19.10-22.10.2022.

Mediatization as an unfinished project. Can Elias help? Mediatization 3.0? The Future of the research field. https://ecrea.eu/event-4756915
Network Societies: Neoliberal Materials for an Exploratory Theory. The Network Society:
Re-evaluation and Applications of a Concept (Institute of Communication Studies in Lille)

Logic is not a Trinity: Critical Theory of Mediatization, ECREA 2021. Online.
(sa Daliborom Petrovićem). “Narodni suverenitet i digitalne platforme: Tviter kao javna
sfera u kontekstu medijskog sistema Srbije”. Konferencija “Evropske integracije I medijska politika”, Institut za evropske studije

Contextualizing Mediatization: A Critical Examination.CEECOM 2019, Sofia, 19-21. jun.
The Crisis of Neoliberal Network Society and its Outraged Opposition: Manuel Castells’
Critical Perspective on Global Anxiety. CEEISA-ISA Belgrade 2019, 17-18. jun. On Real Populist Reason: Media and Culture in Neoliberal Era. Dialoguing between the
posts 2.0 workshop, 15. jun. FPN Beograd.

Srbija kao nedovršena neoliberalna država. Otuđene ili “otete institucije, 27. Februar.
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd. Neoliberal Mediatization and Digital Platforms: the Crystal of Wikipedia. ECREA 2018,
Lugano, 31.10.-03.11.

Konstitucija populizma i javna sfera: paradoks razlikovanja opšteg i javnog interesa. Sabor politikologa, 22-23. Septembar.
Simulation or Social? Mediatized Spaces of Tahrir and Occupy. Bridges of Media
Education, Filozofski fakultet, Novi Sad, 14-15. septembar.

Mediatization and Networked Populism: Critical Conceptualization of Media Populism.
ICA - Preconference “Global Perspectives on Populism and the Media”, CEU Budapest, May 2018.

Media System, Populism and the Problem of (De-)differentiation. 7th Graduate Spring
School on Comparative Media Systems: Challenges to Journalism in the Digital Age, 15-april, Dubrovnik. Trampova paralaksa: populistička konfiguracija i mediji. Media, populism, democracy, 9- novembar, FDU Beograd. 2016.. Između konvergencije i interaktivnosti: informativa RTS–a i američkog PBS–a. Mostovi medijskog obrazovanja, Novi Sad.

Socijalizam i etnička hijerarhija: Srbi i Hrvati na jugoslovenskom filmu. Konferencija:
Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, FPN Beograd.

In review Knowledge, neoliberalism, mediatization: The Crystal of Wikipedia. Empedocles.
Triumphant Calamity: Axel Honneth’s Repression of Marquise de Sade. Critical Horizons.
Simulation or Social? Mediatized Spaces of Tahrir and Occupy. Mediatization Studies.

dr Nikola Mlađenović
Objavljeni radovi
 • De–differentiation through Media Culture: Serbia and Montenegro
 • Časopis | Beyond Institutions and Systems: Media Culture in Central and Eastern Europe, edited collection (editors: Marton Demeter and Michal Glowacki)
 • Izdavač | Cambridge University Press
 • Država izdavača | United Kingdom
 • Godina izdanja | 2023
 • Kategorija | K1
 • ISBN | u štampi
 • Ključne riječi | media culture
 • Modeli generacijskih odnosa: od istorijskih sukoba do digitalnih kompleksa
 • Časopis | Kultura
 • Izdavač | Завод за проучавање културног развитка
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 0023-5164
 • Ključne riječi | sukob generacija, digitalne platforme
 • Napomena | u štampi
 • Link | https://www.casopiskultura.rs/
 • “Narodni suverenitet i digitalne platforme: Tviter kao javna sfera u kontekstu medijskog sistema Srbije”
 • Časopis | Milutinović, Irina (ur.). Medijska politika i evrointegracije.
 • Izdavač | Institut za evropske studije.
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2020
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-82057-78-9
 • Ključne riječi | medijski sistem, Tviter
 • Link | https://drive.google.com/file/d/1NC8-lo-GHT6IyRgI0nA7mzgFFT5FYEhJ/view
 • Kultura interneta između stvarnosti i virtuelnosti: neoliberalni izazov teoriji Manuela Kastelsa
 • Časopis | Sociologija
 • Izdavač | Sociološko naučno društvo Srbije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K1
 • ISBN | UDK: 316.2:316.75 Castells M. 316.77:004.738.5
 • Ključne riječi | Manuel Kastels, veliki podaci, digitalne platforme, populizam
 • Link | https://doi.org/10.2298/SOC1904550M
 • The Bias of Mediatization: Utopia in Charlottesville
 • Časopis | Mediatization Studies
 • Izdavač | Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin
 • Država izdavača | Poljska
 • Godina izdanja | 2019
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN: 2720-6106
 • Ključne riječi | mediatization
 • Link | https://journals.umcs.pl/ms/article/view/7387
 • Montenegro's mediatization of politics: campaign coverage on RTV Vijesti and RTCG
 • Časopis | Medijska istraživanja
 • Izdavač | Naklada medijska istraživanja, Zagreb
 • Država izdavača | Hrvatska
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1330-6928 (Tisak)
 • Ključne riječi | medijatizacija
 • Link | https://hrcak.srce.hr/clanak/300870
Učešće na konferencijama
 • ECREA 2022. Aarhus
 • 22. oktobar 2022. / Danska
 • Paper1: De–differentiation through Media Culture: Serbia and Montenegro ; Paper 2: Internet Galaxy’s Techno-meritocracy: On the Myths of Deep Mediatization
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | media system, media culture, mediatization
 • Napomena | Prezentovao dva rada
 • Mediatization 3.0? The Future of the research field
 • 12. oktobar 2022. / Online
 • Mediatization as an unfinished project. Can Elias help?
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mediatization
 • ECREA 2020
 • 9. septembar 2021. / 2021 Online
 • Logic is not a Trinity: Critical Theory of Mediatization
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mediatization
 • The Network Society: Re-evaluation and Applications of a Concept (Institute of Communication Studies in Lille)
 • 26. jun 2021. / Francuska
 • Network Societies: Neoliberal Materials for an Exploratory Theory
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Manuel Castells
 • “Evropske integracije i medijska politika”, Institut za evropske studije
 • 4. decembar 2020. / Srbija (online)
 • Narodni suverenitet i digitalne platforme: Tviter kao javna sfera u kontekstu medijskog sistema Srbije
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | EU medijska politika, Tviter
 • CEECOM 2019 Sofia
 • 18. jun 2019. / Bugarska
 • Contextualizing Mediatization: A Critical Examination
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mediatization
 • ECREA 2018 Lugano
 • 3. novembar 2018. / Švajcarska
 • Neoliberal Mediatization and Digital Platforms: the Crystal of Wikipedia
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mediatization
 • ICA - Preconference “Global Perspectives on Populism and the Media”, CEU Budapest
 • 22. maj 2018. / Mađarska
 • Mediatization and Networked Populism: Critical Conceptualization of Media Populism
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | mediatization