Predmeti

HS2EURATL
Evroatlantizam

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija
Sadržina polazi od uvoda u kurs i definisanja euroatlantizma, da bi se, potom, studenti upoznali sa svjetskom situacijom u periodu poslije II svjetskog rata. Dalje, biće riječi o nastanku NATO-a, bipolarnim međunarodnim odnosima, hladnom ratu. Potom, razmatraju se evropske odbrambene snage, odnos SAD i Evrope, partnerstvo za mir i širenje NATO-a. Na kraju, posebno se razmatraju sljedeća pitanja: NATO i jugoistočna Evropa i NATO i Crna Gora.

Angažovani predavači: