Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Željko Spalević

Doc. dr Željko Spalević, rođen je 1969. u Vršcu, Srbija. Osnovnu i srednje ekonomsku školu – prosvjetno – pedagoški smjer završio u Podgorici. Višu vojnu akademiju KoV VVSS – smjer inžinjerija, Beograd, završio je 1990. Na Fakultetu za poslovni menadžment – smjer Civilna bezbjednost, u Baru, godine 2006. diplomirao na temi: “Izbor, obuka i trening pripadnika obezbjeđenja ličnosti”. Magistarski rad na temu: “Pravni položaj policije u upravnom sistemu Crne Gore sa posebnim osvrtom na zaštitu ličnosti”, odbranio je jula 2010. na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Na Univerzitetu Singidunum - Fakultet za pravno političke studije u Novom Sadu, odbranio je 2013. doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sistem zaštite državnih ličnosti i objekata od terorizma u Crnoj Gori” i stekao zvanje doktor političkih nauka.
Od 1990. do početka 1996. godine bio je u oficir vojske u specijalnim jedinicama i u jedinicama vojne policije. Od februara 1996. radio je u Upravi policije Crne Gore gdje je dvanaest godina obavljao dužnosti instruktora i komandira u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Takođe, bio je i Komandant Specijalne antiterorističke jedinice u zvanju glavni policijski inspektor. Radio je i u Sektoru kriminalističke policije gdje je bio viši inspektor I klase u oblasti suzbijanja terorizma. Dvije godine je bio u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata kao rukovodilac Grupe za antiterorističke preglede, a kasnije je u istom sektoru bio na dužnosti zamjenika načelnika za obezbjeđenje stranih štićenih ličnosti u zvanju višeg inspektora I klase za operativno-preventivnu zaštitu. Trenutno se nalazi na dužnosti načelnika u MUP-u Crne Gore.

Radio je i u privatnom sektoru bezbjednosti na rukovodećim dužnostima u međunarodnim kompanijama.

Tokom svoje policijske karijere bio je predavač na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Od februara 2015. angažovan je kao nastavnik na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Humanističke studije – smjer Međunarodna i nacionalna bezbjednost, gdje predaje predmet: Privatna bezbjednost i zaštita lica i objekata. Polovinom 2016. stekao je naučno zvanje – docent.
Završio je brojne specijalizacije, programe, kurseve i seminare u zemlji i inostranstvu:
• Kurs za obuku oficira vojne policije, (specijalizacija), Obavještajno-bezbjednosni školski centar, Pančevo, (1995),
• Protivdiverziona zaštita, (specijalizacija), Institut bezbjednosti, Beograd (1997),
• Kontrateroristički kurs za specijalne timove, (specijalizacija), Vašington, SAD (1999),
• Uloga policije u borbu protiv terorizma na ILEA (Internacionalna policijska akademija za primjenu zakona) Budimpešta (2003),
• Međunarodni seminar o istraživanju terorizma, National Police Agency, Tokio, Japan (2004),
• Komitet eksperata za terorizam – CODEXTER, Savjet Evrope – Strazbur (2004),
• Savremeni terorizam i antiterorizam u Beogradu (2005),
• Seminar o oružju za masovno oružje na ILEA Budimpešta (2005),
• Međunarodna pravna saradanja u vezi krivičnih djela posebno vezanih za terorizam, OEBS-Beč, (2006),
• Borba protiv domaćeg i internacionalnog terorizma na ILEA Budimpešta (2006),
• Antiterorizam i zaštita ljudskih prava u Beogradu (2006),
• Borba protiv finansiranja terorizma u Sirakuzi – Italija (2006),
• Seminar o antiterorizmu i načinu suzbijanja krivičnih djela terorizma – Slovenija (2006),
• Međunarodna pravna saradnja u vezi krivičnih djela posebno vezanih za terorizam, OEBS, Beč (2006)
• Nacionalni program neposredne fizičke zaštite ličnosti (Australian Federal Police - State Bodyguard School - specijalizacija), Kanbera, Sidnej, Australija (2007),
• Program za terorizam i bezbjednosne studije (specijalizacija), Maršal Centar, Garmiš-Partenkirhen, Njemačka (2007),
• Menadžment u policiji na ILEA Ruzvel, SAD (2010),
• Obezbjeđenje ličnosti, (specijalizacija), Valbadon, Hrvatska (2010),
i druge programe i kurseve koje su organizovali evropske policije i OEBS.
Knjige i monografije:
1. Željko Spalević, Bliska borba, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Podgorica, 2001.
2. Željko Spalević, Obuka specijalnog tima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Podgorica, 2005.
3. Željko Spalević, Pravni položaj policije u upravnom sistemu Crne Gore, FDES, Podgorica, 2013.

Naučni i stručni radovi:

 1. Željko Spalević, Antiteroristički pregled, Perjanik br. 24, Policijska akademija Danilovgrad, 2010.
 2. Željko Spalević, Ensuring Safety of Public Figures, Nauka i drustvo, Issue 2, Beograd, 2016.
  3. Miloš Ilić, Žaklina Spalević, Željko Spalević, Electronic services for tourist destination reservations, Infoteh-Jahorina Vol. 15, Sarajevo, March 2016.
 3. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Pravni aspekti zaštite ličnosti, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Evropsko zakonodavstvo, 56-57/16, Beograd, 2016. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/evropsko_z/2016/Evropsko_zakonodavstvo_br._56-57_2016.pdf)

 

 1. Željko Spalević, Žaklina Spalević (2016). Terorizam kao prijetnja hotelijerstvu, International thematic monograph – Thematic proceedings, Modern management tools and economy of tourism sector

in present era – AEMB, Beograd, 2016. p. 520-528.

https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/tematski_zbornik_2016.pdf

ISBN 978-86-80194-04-2 (AEMB)

 1. Miloš Ilić, Žaklina Spalević, Željko Spalević (2016): Electronic Government in the Fight against Terrorism, Book of proceedings. International scientific conference on ICT and E-business related research. Sinteza, Belgrade, p. 518-525. DOI: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2016-518-525.

https://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/472

ISBN: 978-86-7912-628-3

 1. Žaklina Spalević, Željko Spalević (2017). Stanje servisa elektronske uprave baziranih na računarstvu u oblaku, Kultura polisa, 14(1): 171-183

https://kpolisa.com/index.php/kp/article/view/787

ISSN (Printed) 1820-4589; ISSN (Online) 2812-9466

 1. Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Željko Spalević (2017): Cyber Terrorism – A Global Threat to Social Order, Book of proceedings, International scientific conference on information technology and data related research, Sinteza, Belgrade, p. 121-127. DOI: 10.15308/Sinteza-2017-121-127

https://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2017/121-127.pdf

ISBN: 978-86-7912-657-3

 1. Željko Spalević, Žaklina Spalević (2017). Organizacioni aspekti zaštite lica i objekata, Conference proceedings. International Scientific Conference on economics and management - EMAN, Ljubljana, 2017. p. 807-813

https://m.moam.info/queue/zbornik-radova-eman-2017-final-2_5c1549c0097c4751058b4615.html

ISBN 978-86-80194-06-6

 1. Žaklina Spalević, Miloš Ilić, Željko Spalević (2017). Cyber terrorism as a threat to tourism development. International Scientific Conference on economics and management - EMAN, Ljubljana, 2017. p. 869-875. https://m.moam.info/queue/zbornik-radova-eman-2017-final-2_5c1549c0097c4751058b4615.html

ISBN 978-86-80194-06-6

 1. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar (2018). Uloga i zadaci konjičke policije sa osvrtom na jačanje projekta policija u lokalnoj zajednici, Bezbjednost, policija, građani, 14(2): 17–28. https://education.muprs.org/wp-content/uploads/2018/12/Casopis-2-2018.pdf

ISSN: 1840-0698

 1. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar (2018). Pojedini oblici bezbjednosnih prijetnji turizmu sa posebnim osvrtom na prijetnje objektima smještaja. Book of Proceedings Fourth international scientific-business conference, Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Beograd, LIMEN 2018. p. 635-642. DOI: https://doi.org/10.31410/limen.2018.635

ISBN 978-86-80194-15-8

https://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf

 1. Željko Spalević, Dražen Božović (2018). Usaglašavanje pravne regulative Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske Unije u oblasti borbe protiv terorizma. Zbornik radova, Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske Unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Banja Luka, 2018. p. 323-337.

https://www.thinktankbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Zbornik-radova-2018.pdf

ISBN: 978-86-80186-33-7

 1. Željko Spalević, Ljubiša Konatar, Žaklina Spalević (2018). Legal Framework for Resistance of Sports Fan Violence (Football) - Events in Montenegro, Book of Proceedings. Fourth International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Economic Development, Sofia, 2018. p. 752-763. DOI: https://doi.org/10.31410/eraz.2018.752. ISBN 978-86-80194-12-7
 2. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Milutin Ateljević (2018). The Role of Border Control in the Security of the State Border, Book of Proceedings. International Scientific Conference Security System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integrations, Skopje, Jun, 2018. p.289-298. ISBN 978-608-4828-35-8 (T. 1)

/http://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/10/2021/10/2018-tom-1.pdf

 1. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Ljubiša Konatar (2018). Obrazovanje službenika obezbjeđenja i detektiva. Conference Proceedings. Second International Scientific Conference on Economics and Management EMAN, Ljubljana, 2018. p. 866-881. DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.866

ISBN 978-86-80194-11-0

 1. Željko Spalević, Dražen Božović, Ljubiša Konatar (2019). Privatne bezbjednosne kompanije u sistemu odbrane Crne Gore, Conference proceedings, 3rd International Scientific Conference, EMAN 2019, Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019. p. 417-422. DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.417

ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510

 1. Željko Spalević, Ljubiša Konatar (2019). Ugrožavanje državnih dužnosnika u Crnoj Gori. Policija i sigurnost, 28 (3/2019): 255-269. https://hrcak.srce.hr/clanak/328767

ISSN 1330-0229

 1. Dražen Božović, Željko Spalević, Ljubiša Konatar (2019). Evropske integracije kao činilac bezbjednosti Zapadnog Balkana, Bezbjednost, policija, građani, 1(19): 111-128

https://education.muprs.org/wp-content/uploads/2019/07/CASOPIS-BPG-1-19.pdf

ISSN: 1840-0698

 1. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Petar Spalević, Velibor Spalević (2021): Sensory-biological-chemical protection of states persons in Montenegro, Agriculture & Ferestry, 67 (1): 47-62. DOI: 10.17707/AgricultForest.67.1.04. ISSN: 0554-5579; EISSN: 1800-6492 http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=218&id=3015 (Q3, SCOPUS)
 2. Veselin Veljovic, Zeljko Spalevic, Marija Bubanja and Bojan Masanovic (2021): Body mass index and body fat percentage of Police Force in Montenegro in different age groups. Nutrición Hospitalaria, 38(3): 679-680. DOI: 10.20960/nh.03677

https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/03619/show

ISSN (versión electrónica): 1699-5198(Q3)

 1. Zeljko Spalevic; Veselin Veljovic; Dusko Bjelica & Bojan Masanovic (2021): Body Mass Index and Measures of Body Fat for Defining Obesity and Underweight: A Cross-Sectional Study of Various Specialties in Montenegrin Police Force. Int. J. Morphol., 39(6):1677-1682. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022021000601677.

Link: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022021000601677&script=sci_abstract&tlng=en)

ISSN 0717-9502 (Q4)

 1. Željko Spalević, Žaklina Spalević, Ljubiša Konatar (2021). Tourism and Private Security function in Health Care against infectious diseases. Nauka i drustvo, 8(2): 52-78.

https://zenodo.org/record/7033001

ISSN : 2335- 0792

 

 1. Željko Spalević, Ljubisa Konatar (2023). Extra-Duty Employment of Police Officers, Book of Abstracts. 2nd International conference on advances in science and technology – COAST, Herceg Novi, p. 122-122.

https://confcoast.com/img-publications/50/coast%20zbornik%20apstrakata%202023.pdf

ISBN 978-9940-611-05-7 COBISS.CG-ID 26263556

 1. Željko Z. Spalević, Ljubiša Konatar, Danilo Ćupić. (2023). Uloga protivdiverzione zaštite prilikom najava o postavljanju eksplozivnih naprava. Crnogorska revija za bezbjednost. 1(1) (str. 85-101). Podgorica: Ministrastvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
dr Željko Spalević