Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dragan R. Simić

Obrazovanje

 • 1981. – 1985. – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer za međunarodne odnose
 • 1992. – Magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu “Shvatanje mira kod Johana Galtunga”
 • 1999. – Doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu “Novi svetski poredak”

Kretanja u karijeri

 • 1985- do danas, bio član izdavačkih saveta časopisa Gledišta, Vidici, Filozofskog fakulteta BU u dva saziva, kao i član saveta Građevinskog fakulteta BU. Od njegovog utemeljivanja urednik i član saveta leksikona “Ko je ko u Srbiji”. Kao član istraživačkog tima Instituta za političke studije iz Beograda, učestvovao u ispitivanju javnog mnjenja Beograda i Srbije, u naučne i komercijalne svrhe.
 • od 1993. –  do danas- Član evropskog udruženja za istraživanja mira – European Peace Research Association – EUPRA,
 • 2000- 2004. – Potpredsednik i predsednik Jugoslovenske lige za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda, Član Izvršnog komiteta Balkanske federacije nevladinih organizacija FE.BA.NGO sa sedištem u Atini, 2004 – 2006.
 • 1997-2000. – Direktor međunarodne saradnje Instituta za geopolitičke studije iz Beograda, kao i saradnik Centra za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka,
 • Predsednik Komisije Ministarstva omladine i sporta za dodelu sredstava nevladinim organizacijama – 2007, 2008, 2009.
 • Član stručne Komisije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije
 • 2000-2004. Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, docent
 • 2004- 2009, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, vanredni profesor
 • 2009- do danas – Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, redovni profesor na predmetima Međunarodni odnosi, Globalna i nacionalna bezbednost, Savremene teorije međunarodnih odnosa, Savremene teorije bezbednosti, Spoljna i bezbednosna politika SAD, Spoljna i bezbednosna politika SAD posle Hladnog rata, Srpsko-američki odnosi, Međunarodni odnosi na početku 21. veka
 • 2003- 2004, Fakultet političkih nauka, prodekan za osnovne studije
 • 2003. – do danas – Član Udruženja Fulbrajtovih stipendista u Srbiji
 • 2004. – Osnivač Centra za studije SAD na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2004. – do danas – direktor Centra za studije SAD na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2007. – do danas, Osnivač i predsednik Udruženja za studije Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji
 • 2004. – 2011. – Šef specijalističkih akademskih studija SAD na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2010. – do danas- šef master akademskih studija SAD na na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • 2012. -2015 – rukovodilac doktorskih studija na smeru Međunarodne i evropske studije na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka
 • 2012. – 2015 – Član saveta Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka
 • Član Redakcije časopisa „Vojno Delo“ i „Review of International Affairs“
 • Mentor na nekoliko stotina seminarskih i diplomskih radova studenata, kao i preko sto magistarskih, master i doktorskih teza
 • 2015. – do danas, Dekan Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka

Važniji istraživački projekti

 • U svojstvu stručnjaka, ispred Fakulteta, zatim kao predstavnik Jugoslovenske lige za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda, a kasnije, ispred Instituta za geopolitičke studije učestvovao na više od sttinu međunarodnih konferencija u Atini, Sofiji, Rimu, Firenci, Beču, Parizu, Berlinu, Sankt Peterburgu, Moskvi, Budimpesti, Bukureštu, Pragu, Solunu, Briselu, Varšavi, Vašingtonu, Los Anđelesu, Rimu…
 • Međunarodni istraživački projekat The Decade of Change: The Security Policies of the Central European Countries 1989- 1999, Škola nacionalne odbrane Ministarstva odbrane Mađarske “Mikloš Zrinji”
 • 2006 – 2011- Učesnik na istraživačkom projektu “Srbija i Evroatlantske integracije” finansiranom od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije
 • 2008 – 2009. učesnik u projektu „Sigurnost u Jugoistočnoj Evropi” finansiranom od strane ministarstava Nauke Republike Hrvatske i Republike Srbije
 • 2011-do danas –Učesnik na istraživačkom projektu “Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu” finansiranom od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije
 • 2015-2016- Koordinator projekta „Support  to the integration of migration in academic curricula: curriculum development for the master’s program “Studies of Migration” – IOM, Belgrade
 • 2016. – do danas – Predsednik odbora za podizanje spomen obeležja ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću

Važniji objavljeni radovi

Monografije: 

 • Pozitivan mir, Akademia Nova, Beograd, 1993,
 • Poredak sveta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999
 • Nauka o bezbednosti – savremeni pristupi bezbednosti, Službeni List SRJ, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002.
 • Svetska politika – međudržavni i međunarodni poredak, Svetska politika, Globalni odnosi, Čigoja štampa, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.
 • Rasprava o poretku, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012, Drugo izdanje
 • Dragan R. Simić, Ur., Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, Beograd, 2011.
 • Meka moć država, Priređivač knjige (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Kosovićem), Udruženje za studije SAD u Srbiji, Centar za društvena istraživanja, Beograd, 2013.
 • Politika Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji, Urednik knjige (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015.
 • Sjedinjene Američke Države i izazivači, Ur., (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Jovićem, MA), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015.

Prevodi knjiga:

 • Džozef S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe – uvod u teoriju i istoriju, Stubovi kulture, Beograd, 2006.
 • Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i mr Miljanom Filimonovićem), Udruženje za studije Sad u Srbiji, Beograd, 2009.
 • Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900. godine, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem) Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd, 2011.

Odabrani tekstovi u magazinima, stručnim časopisima i zbornicima radova:

 • „Zaleđeni mehanizam“, Student,1 / 2,1985.
 • „Jugoslovenski federalizam“, Student, 13/1985.
 • „Samoupravna skalinada“, Student, 17/1985.
 • „Kriza političkog sistema“, Student, 24 / 1985.
 • „Česte promene na vrhu“, Student, 3/ 1986.
 • „Respublica ante Portas“, Student, 47/ 1986.
 • „Socijalistički projekt na dogradnji“, NON, 601 / 1987.
 • „Uža (s) ili Republika“, NON, 653/1987. (sa S. Brankovićem)
 • „Teorijski osnov rasprave o ustavom položaju Srbije“, RK SSO Srbije, s.a. Beograd (Sa S. Brankovićem)
 • „Teškoće pojmovnog određivanja mira“ , Polja, br. 383 – 384., Novi Sad, 1991.
 • „ Ogledalo društvene stvarnosti“, NON, 614 / 1987.
 • „Blagociljanje apostola autonomije“, NON, 618/ 1987.
 • „Po diktatu državne prinude“, NON, 636/1987.
 • „Glasačko telo u otklonu“, NON, 636 / 1988.
 • „Levica u hiljadu komada“, NON, 635 / 1988.
 • „Laburistička partija u krizi 1979 – 1983“, Ideje, 3 / 1988, str. 31 – 55.
 • „Oktroisana javnost“, (Intervju), Novosti 8, 495 / 1989.
 • „Pluralizam ante portas“, Književna reč, jul 1989.
 • „Uporedni prikaz različitih tradicija u promišljanju mira“, Polja, br. 385 – 386., Novi Sad, 1991.
 • “Balkan i novi svetski   poredak”, Zbornik Tajna Balkana (dva izdanja), SKC, Beograd, 1994, 1995, str. 251- 267.
 • „Amerikanci u Makedoniji“, Student, 10/ 1994.
 • „Ravnoteža snaga ili svetska država”, časopis Ekonomika, br. 9/10, 1995, str. 76 – 78.
 • “Srbija iznad Limesa”, Zbornik Srbija i Evropa, Dom kulture Studentski grad, Beograd, 1996, str. 215 – 221.
 • “The Role of Military Force in the New World Order: New and Old Sources of Power in the Balkans”, zbornik Changes, Chances and Challenges Europe 2000, Akademia Kiado, Budapest, 1995, pp. 79 – 82.
 • “Nove dimenzije moći i geopolitička stvarnost srpskog naroda”, Zbornik Geopolitička stvarnost srpskog naroda, Institut za geopolitilke studije, Beograd, 1997, str. 275 – 283.
 • “Probable Impacts of NATO Enlargement to the East”, prilog ²Quo Vadis NATO², Međunarodni istraživački projekat Ministarstva odbrane Madjarske Budapest, 1997.
 • “Upravljanje sukobima niskog intenziteta”, Zbornik Kosovo i Metohija – izazovi i odgovori, Institut za geopolitičke studije, Beograd, 1998.
 • Međunarodni istrazivački projekat ²the Decade of Change: The Security Policies of the Central European Countries 1989- 1999², ²Defence and Security Policy of the Federal Republic of Yugoslavia in the Decade of Changes², (zajedno sa generalom Radovanom Radinovićem), Škola nacionalne odbrane Ministarstva odbrane Madjarske Mikloš Zrinji², Budapest, Budapest, prilog Instituta za geopolitičke studije iz Beograda, 1998.
 • “Uporedni prikaz različitih tradicija u promišljanju mira”, Zbornik Polja politike, prir. Ljubiša Despotović, Jugoslovensko udruzenje za političke nauke, Novi Sad, 1999. Str. 289 -301.
 • “Nacionalizam versus novi svetski poredak”, Manjinsko pitanje u odnosima balkanskih naroda, Zbornik radova, SPS, Beograd, 1999, str. 113 – 122.
 • Zbornik ²Information Management in the Field of Security Policy in the Southeast European Region², Security Issues of Fr Yugoslavia  within the Changes in Southeast Europe, National Defense Academy, Vienna, 2000, pp. 69- 75.
 • “From Civilian – Military to Civil-Military Relations in FR Yugoslavia”, Zbornik Civil– Military Relations in Southeast Europe, National Defence Academy, Vienna, 2001, pp. 89- 111.
 • “Savremene teorije bezbednosti”, Zbornik Reforma sektora bezbednosti, Centar za proucavanje odbrane i bezbednosti Instituta G17, Beograd, 2003, str. 11- 41.
 • “The Evolution of Civil/Military Relations in FRY and the State Community of Serbia and Montenegro”, in: Philipp H. Fluri, Gustav E. Gustenau, Plamen I. Pantev, Eds., The Evolution of Civil- Military Relations in South East Europe – Continuing Democratic Reform and Adapting to the Needs of Fighting Terrorism,  Physica- Verlag, Heidelberg, 2005, pp. 197-209. ISBN: 978-3-7908-1572-6
 • „Savremene teorije bezbednosti“, u: Pavle Janković, priređivač, Antologija tekstova sa Škola Reforme sektora bezbednosti, ISAC Fond, Beograd, 2006, str. 155-183.
 • U. S. National Security Strategy 2002“, in: Ljubinka Trgovčević, Ed., 125 Years of Diplomatic Relations between The USA and Serbia, Faculty of Political Sciences University of Belgrade, Belgrade, 2008, pp.  197- 202.
 • „Još jedanput o „četiri Velike debate“ – crtice iz istorije nauke o međunarodnim odnosima“, Politička revija, Godina  (XX) VII , Vol = 18, br. 4/2008, str. 1465. – 1484. https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/172 
 • „Uzburkanost u globalnoj politici – od međudržavnog poretka do globalnog društva“, Srpska politička misao,  Godina 15, Vol. 22, broj 4/2008, str. 11 – 30. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=549977
 • „Američko strateško mišljenje na početku 21. veka“, Međunarodna politika, Januar – mart 2009., br. 1133, str. 73 – 83. https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/200 
 • Odrednice: MEĐUNARODNI ODNOSI i MEĐUNARODNI POREDAK , u: ENCIKLOPEDIJA DEMOKRATIJE, Gl. redaktor: Prof. dr Vukašin Pavlović, Službeni Glasnik, Beograd, (u pripremi)
 • „Teorija ofanzivnog neorealizma Džona Miršajmera“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), u: Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd, 2009, str. 11 – 15.
 • „Američko – srpski odnosi“, odrednica u: Srpska enciklopedija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010, str. 185 – 190.
 • „Od Sputnjika do Lenova: šest talasa američkog deklinizma posle Drugog svetskog rata“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), u:  GODIŠNJAK 2010, Godina IV, Broj 4, str. 269-295. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=20257
 • “Spoljna politika globalnog kolosa: Američka diplomatija od 1900. godine Roberta D. Šulcingera“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem) u: Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900. godine, Udruženje za studije SAD u Srbiji, 2011, str. 13 – 17.
 • priređivač priloga (zajedno sa  mr Draganom Živojinovićem) u knjizi: Robert D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900. godine, Udruženje za studije SAD u Srbiji, 2011, str. 423 – 468.
 • „Da li je opadanje neminovno? – Nekoliko argumenata protiv“ (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Srpska politička misao, Godina XVIII vol. 32, Broj 2, 2011, str. 169 – 190. https://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/299 
 • „Mreža globalne bezbednosti na početku 21.veka“, u: Dragan R. Simić, Ur., Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, Beograd, 2011, str. 31 – 44.
 • “Može biti samo jedan”: Predsednički izbori u SAD 2012. i dva predsednička kandidata“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Politički život, broj 6, decembar 2012, str. 31 – 43. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=568789
 • „Različita viđenja rasporeda moći u međunarodnim odnosima posle Hladnog rata“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem) u: Radmila Nakarada, Dragan Živojinović, Ur., Srbija u u evropskom i globalnom kontekstu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012, str. 17 – 45.
 • Tukididom protiv procesora: zašto je strateško mišljenje važno i u 21. veku“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Politički život, broj 8, jul 2013, str.  17 – 26. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=568461
 • 2013. – Meka moć država, Priređivač knjige (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Kosovićem), Udruženje za studije SAD u Srbiji, Centar za društvena istraživanja, Beograd, 2013., 978-86-87873-03-2
 • 2013. – „Serbia and its neighbours – Continuity of Old and/or New Policy?“, (zajedno sa dr Draganom Đukanovićem i mr Draganom Živojinovićem), The Review of International Affairs, No. 1151, Volumen LXIV, July/September 2013, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd,2013,pp.104-118
 • 2013. – „O „sukobu civilizacija Semjuela Hantingtona“ – dvadeset godina kasnije“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Srpska politička misao, „Vol. 42, br. 4/2013, Decembar 2013, str. 255 – 272.
 • „Moć meke moći“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem) u: Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, Nikola Kosović, Prir., Meka moć država, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Centar za društvena istraživanja, Beograd, 2013., str. 12 – 17.
 • Meka moć država, Priređivač knjige (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Kosovićem), Udruženje za studije SAD u Srbiji, Centar za društvena istraživanja, Beograd, 2013., ISBN: 978-86-87873-03-2
 • „Serbia and its Neighbors: Continuity of old and/or new Policy?” (zajedno sa dr Draganom Đukanovićem i mr Draganom Živojinovićem), Review of International Affairs, The Review of International Affairs, No. 1151, Volumen LXIV, July/September 2013, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd,2013,pp.104-118. https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/ria/2013/RIA-1151_2013.pdf#page=106
 • „O „sukobu civilizacija Semjuela Hantingtona“ – dvadeset godina kasnije“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Srpska politička misao, Srpska politička misao, „Vol. 42, br. 4/2013, Decembar 2013, str. 255 – 272.
 • Politika Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji, Urednik knjige (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015.
 • „Predgovor“, u: Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, Ur., Politika Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015., str. 13 – 17.
 • Studije migracija u kurikulumima Univerziteta u Srbiji, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), Međunarodna organizacija za migracije – Kancelarija u Srbiji, Beograd, jun 2015.
 • Sjedinjene Američke Države i izazivači, Ur., (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Jovićem, MA), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015.
 • „predgovor: Sjedinjene Američke Države i izazivači na početku 21. veka“, u: Sjedinjene Američke Države i izazivači, Ur., (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem i Nikolom Jovićem, MA), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015, str. 9 – 26.
 • Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, „Uticaj Prvog svetskog rata na nastanak i razvoj nauke o međunarodnim odnosima“, u Vesna Knežević Predić, , Prir. Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015., str. 203 – 218. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=475223 
 • Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, Ur., (zajedno sa prof. dr Deajnom Milenkovićem i mr Draganom Živojinovićem) Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2016., str. 31 – 60.
 • Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, „Savezi, savezništva i svrstavanje u međunarodnim odnosima posle Hladnog rata“, u: Dragan R. Simić, Dejan Milenković, Dragan Živojinović, Ur., Neutralnost u međunarodnim odnosima – šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske?, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2016., str. 31 – 60.
 • Dragan R. Simić, Dragan Živojinović, „Hilari Klinton i Donald Tramp – glavni takmaci u borbi za „presto sveta“, specijalni dodatak dnevnog lista Danas, subota 3. septembar 2016, str. 4 -5.
 • „Konstruktivistička teorija i koncept nacionalnog interesa“, (zajedno sa mr Draganom Živojinovićem), u: Dejan Jović, Ur., Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa, Fakultet političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015, str. 177 – 198.

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • Na masteru “European and International policies and crises Management” Univerziteta u Beogradu predaje predmet International Organizations and International Relationsije na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu
 • Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci predaje predmete Geopolitika i Međunarodna politika
 • Na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori predaje sledeće predmete:
  • Savremeni međunarodni odnosi
  • Savremene teorije međunarodnih odnosa
  • Strategije i strateško mišljenje u međunarodnim odnosima
 • Univerzitetu Klemson u Južnoj Karolini na Study abroad programu na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka
 • kao gost predavač predavao i predaje i na:
  • doktorskim studijama na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu;
  • kao profesor Međunarodnih odnosa  na Filozofskom fakultetu-Odsjek za novinarstvo, Univerziteta u Banja Luci;
  • Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta i Zagrebu
  • Pravnom Fakultetu Univerziteta u Podgorici – Diplomatska akademija „Gavro Vuković“;
  • Vojnoj Akademiji Vojske Srbije,
  • Školi Nacionalne Odbrane Vojske Srbije;
  • Univerzitetu La Sapienza iz Rima;
  • Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije;
  • Školi za reformu sektora bezbednosti u organizaciji ISAC FONDA iz Beograda;
  • Jefferson Institutu iz Vašingtona;
  • Aleksanteri Institutu, u Helsinkiju, Finska;
  • Centru za Civilno-vojne odnose iz Beograda;
  • Centru za usavršavanje kadrova obaveštajne službe Vojske Srbije.

Nagrade i priznanja

 • U toku osnovnih studija (II, III I IV godina) bio nosilac stipendije Univerziteta u Beogradu.
 • Na poslediplomskim studijama, u trajanju od dve godine, stipendiran od strane Osnovne zajednice nauke Beograda.
 • Dobitnik Novembarske nagrade Beogradskog Univerziteta, za izuzetne rezultate na studijama, 1985.godine, kao i Oktobarske nagrade grada Beograda za istraživanje: “Strana propaganda protiv SFRJ – 1984”, kao član istraživačkog tima.
 • Od 1987. do 1990. godine, bio je urednik izdavačke delatnosti IICSSO Srbije i u tom svojstvu uredio preko pedeset knjiga biblioteka „Filozofska postmoderna“, „Izazovi“ i drugih posebnih izdanja iz oblasti političke filozofije, teorije, prava i politike, ekonomske teorije, urbanizma i teorije arhitekture. Bio je takođe , od 1989. do 1991. godine, glavni i odgovorni urednik časopisa „Ideje“ i „Male i velike edicije ideja“, zatim član izdavačkih saveta časopisa „Gledišta“ i „Vidici“, član Saveta Filozofskog fakulteta (u dva saziva) i Saveta građevinskog fakulteta.
 • 2003. – Fulbrajtova stipendija – na Univerzitetu Južne Karoline, Program o spoljnoj politici SAD
 • 2005. – Matthew B. Ridgway Center for International Security Studies, University of Pittsburgh, USA
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=878657 – Western Balkans U.S. policy in the contex of the President Trump’s grand strategy
 • http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0025-85552102187S#.Y8ZeAnbMLIU - The first hundred days of the Biden administration and the us foreign and security policy
 • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1017040 - Kako odlučuje Donald Tramp?
dr Dragan R. Simić