Predmeti

HS1UUP
Uvod u politiku

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija
Polazi se od određenja politike, iznose se osnove učenja o politici i izučavaju politička kultura i politički identitet. Dalje, studenti se upoznaju sa političkom participacijom i politikom i društvenom promjenom. Potom se definišu vlast, moć, autoritet i legitimnost, kao i politička misao i političke ideologije. Takođe, studenti će izučavati i demokratiju, pojam države i političke stranke, a na kraju će biti riječi i o međunarodnoj politici i procesima globalizacije.

Angažovani predavači: