Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ilija Vujačić

Rodjen je u Tivtu 20. 07. 1953. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gdje je i magistrirao i doktorirao.
Redovni je profesor i dekan na Humanističkim studijama UDG, a oblasti istraživanja su mu: politička teorija, teorija federalizma, tranzitologija, istorija i teorija liberalizma.
Kao gostujući predavač bio je angažovan: 2001 i 2002 International Freedom Project kurs "Freedom and Development", sponzorisan od strane Templeton Foundation (ko-direktor sa prof. dr Aleksandrom Jovanović), 2001 International Summer School Modernizing Local Community (ko-direktor sa prof. dr Joseph Julianom), 1998 - Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM); rukovodilac
kurseva i predavač i 1998 - Beogradska otvorena škola (BOŠ), koordinator modula, predavač i tutor. Govori engleski (a), italijanski (p), njemački (p) i francuski (p) jezik.

Obrazovanje:
1992 - Doktorat Fakulteta političkih nauka u Beogradu (Tema:
Njemačke teorije federalizma 17. vijeka)
1986 - Magistratura Fakulteta političkih nauka u Beogradu (Tema: (Ideja jednakosti u političkoj teoriji)
1978 - Diploma Fakulteta političkih nauka u Beogradu, međunarodno-politički smjer
1976 - 1979 - Studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1974 - 1978 - Studije političkih nauka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
1974 - Maturirao u gimnaziji »Ivan Goran Kovačić« u Herceg-Novom

Profesionalno iskustvo:
2011 - Recenzent Ministarstva prosvjete Crne Gore za akreditaciju visokoškolskih ustanova
2009 - Dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu
2009 - Gostujući profesor na predmetima Istorija civilizacija i Savremena politička teortija na UDG, Podgorica
2007-2013 - Gostujući profesor na predmetu Politička teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici
2006 – 2010 - Član Matičnog odbora za društvene nauke Ministarstva nauke Republike Srbije
2004 - 2006 - Prodekan za nastavu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
2005 - 2013 - Urednik edicija u izdavačkom preduzeću "Službeni glasnik"
2005 - Rukovodilac kursa Američke političke ideje i institucije na specijalističkim studijama Centra za studije SAD na FPN
2002 - Redovni profesor za predmet Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (http://www.ipt.fpn.bg.ac.rs)
2001; 2002 - Suorganizator i predavač (sa prof. dr Aleksandrom Jovanović) interdisciplinarnog kursa "Freedom and Development" u okviru International Freedom Project-a sponzorisanog od John Templeton fondacije
2001 - 2004 - Urednik mjesečnika političkih analiza Prizma
2000 - 2002 - Prodekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu
2000 Direktor Međunarodne ljetnje škole: Modernizing Local Community in Southeastern Europe, Palić 2000
2001 - Osnivač, član i Potpredsjednik Centra za slobodno tržište (http://www.clds.org.rs)
1998 - 2007 - Voditelj modula, predavač i mentor za program "Građansko društvo" u Beogradskoj otvorenoj školi
1998 - 2000 - Zamjenik koordinatora i predavač na Odsjeku za društvene nauke Alternativne akademske obrazovne mreže u Beogradu
1997 - 2002 - Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu
1994 - 1996 - Prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka u Beogradu
1993 - 1997 - Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
1986 - 1993 - Asistent na predmetu Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
1987 - 1990 - Urednik Sociološkog pregleda, časopisa Sociološkog društva Srbije
1984 - 1989 - Urednik Gledišta časopisa Beogradskog Univerziteta
1981 - 1986 - Asistent pripravnik na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Profesionalna udruženja
2007 - Član Predsjedništva Udruženja za političke nauke Srbije
1996 - 2000 - Predsjednik Udruženja za političke nauke Srbije
1992 - 1996 - Generalni sekretar Udruženja za političke nauke SRJ
1996 - 1998 - Član Predsjedništva Udruženja za ustavno pravo SRJ

Oblasti naučnog interesovanja:
Politička teorija, teorija federalizma, tranzitologija, istorija i teorija liberalizma

Učešće u istraživačkim projektima:
2011-2014 European Integration of Higher Education and Research in the Western Balkans
2011-2014 Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države
2012 - Sociološki presjek crnogorskog društva, CANU
2007-2010 - Podizanje kapaciteta demokratskih ustanova u Srbiji
2004-2006 - Uvođenje Evropskog sistema prenosa bodova u nastavu FPN
2002 - 2003 - Demokratska transformacija političkog sistema i civilnog društva u Srbiji
1996 - 1999 - Partije i partijski sistemi u postkomunističkim zemljama
1997 - 1998 - Modernizacija univerzitetske nastave u Srbiji
1996 - 1998 - Autoritarna politička kultura kao prepreka demokratizaciji - slučaj Srbije
1994 - 1996 - Odnos između ustava federacije i ustava federalnih jedinica

Istraživački boravci u inostranstvu:
2005 - Semestralni istraživač na Institute for Humaine Studies, pri George Mason univerzitetu u Virdžiniji, SAD
2003 i 2004 - Gost-predavač, Center for South Slavic Studies, London
2000 - Učesnik Summer Schools' Director programa, OSI HESP, Budimpešta
1997 - Popper Project, Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti
1995 - John Hopkins Univerzitet, Centar u Bolonji
1995 - CRC Program, CEU, Budimpešta
1992 - Učesnik ljetnje škole Institute du Fédéralisme, Fribourg, Švajcarska
1990 - Institut für Politikwissenschaft, Univerziteta u Minsteru, Nemačka

Međunarodne škole i konferencije:
2013 - O identitetu, CANU, Podgorica, 11-12. 04.
2012 - Humanities and the Contemporary World, CANU, Podgorica, 7 - 9. jun
2009 - Politička misao Džona Plamenca, CANU, Podgorica, 14-15. 05
2009 - Values and 21st Century, CANU, Podgorica, 19-21. 11.
2004 - Liberty, History and Property Rights, Liberty Fund Colloquium, Hamburg, Nemačka
2004 - Učešće na regionalnom sastanku Mont Pélérin Society, Hamburg, Njemačka
2004 - Kolokvijum Liberty Fund-a Property Rights, Alpbach (Austria)
2001 - Transition at the Crossroads, Regionalni sastanak Mont Pélérin Society, Bratislava, Slovačka
2001 - Corruption: Strategic Responses for Public Policy Think Tanks, Atlas Economic Research Foundation Policy Forum
Bratislava, Slovačka
2000 - Possibilities and Models-Strategies of Democratization, Pogorica
2000 - Britansko-jugloslovenska ljetnja škola Democracy and Social Change, Budva
2001 - John Plamenatz Symposium, Podgorica
1999 - Integration of the Minorities in the Society, IDC-Council of Europe, Skopje
1999 - Britansko-jugoslovenska ljetnja škola Democracy and Social Change, Perast
1999 - Democratic Reconstruction in the Balkans, Britansko-Jugoslovensko društvo, Budva
1998 - Britansko-jugoslovenska ljetnja škola Democracy and Social Change, Budva
1997 - Perspectives of the Open Society in Post-Communist Countries, Podgorica
1997 - The New Trends in Extreme Right, XVII IPSA World Congress, Seul, Južna Koreja
1996 - Civil Society and Democratic Transition in Post-Communism, Budapest, Hungary
1996 - Föderalismus und Dezentralisation, George Marshall Center, Garmish-Partenkirchen, Njemačka
1995 - Parties and Party-Systems in Post-Communist Countries, Beograd
1994 - Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration Tübingen, Njemačka);
1993 - Föderale Perspektiven für Europa: Probleme - Bedingungen - Konzepte, Münster, Germany

Objavljeni radovi:
• 7 knjiga, 7 prevoda, 35 naučna članka,19 naučnih referata,
51 analitički članak

Autorske knjige:
• Federalistička ideja. Počeci evropske federalističke tradicije, (dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige Federalistička alternativa) Politička kultura, Zagreb, 2014 (206 strana, ISBN: 978-953-258-088-4)
• Saznanje i politika, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Disput, Zagreb, 2014 (350 strana, ISBN: 978-953-260-218-0)
• Hronika odložene tranzicije (političke analize), Stilos, Novi Sad, 2005 (478 strana, ISBN: 86-7473-191-0)
• Politička teorija: studije, portreti, rasprave, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2002 (410 strana, ISBN: 86-7558-115-7)
• Federalizam kao alternativa (Nemačke teorije federalizam 17. veka), Institut za političke studije, Beograd, 1993 (217 strana, ISBN: 86-7419-013-8)

Koautor:
• Teoretičari liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2007, ISBN: 978-86-7549-634-2 (zajedno sa D. Lakićevićem i B. Stojanovićem)
• Pojmovnik liberalne demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, ISBN: 978-86-7549-856-8 (zajedno sa B. Mijatovićem i T. Marinkovićem)

Članci:
• "Politička nauka u traganju za sopstvenim identitetom", u: Politika: nauka i profesija, ur. M.Podunavac i Ž. Paunović, Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2013 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2013/05/29/sabor-politikologa-politika-nauka-i-profesija/)
• „Sloboda i liberalizam u političkoj teoriji Džona Plamenca“, u: Politička misao Džona Plamenca, CANU, Podgorica, knj. 40, 2012
• "Uvodnik: Protivrečja političkog identiteta", u: Godišnjak FPN, god. VI, 8/2012 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2010/05/27/godisnjak-2007/)
• "Multikulturalizam i političke institucije", u: Političke institucije i demokratija, ur. V. Pavlović, FPN, Beograd, 2006
• "Politička filozofija radikalnog individualizma Dejvida Boaza", predgovor knjizi: David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003
• "Regionalizam i decentralizacija", u: Strategija reformi, CLDS, Beograd, 2003
• "Izgradnja demokratskih institucija", u: Postkomunizam i demokratske promene, prir. V. Vasović i V. Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002 (http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/11/Postkomunizam-i-demokratske-promene.pdf)
• "Vraća li se ekstremna desnica na političku pozornicu Balkana. Radikalna i ekstremna desnica na Balkanu (1991-2002)", čas. Zid, br. 32 za 2002. g.
• "Hjumova nauka o politici", Zbornik Matice srpske, Novi Sad, 2001
• "Subsidiarity and modernization of local community" in: Local Democracy, Mijat Damjanovic (ed.), Magna Agenda, Belgrade, 2001
• "The Challenges of Ethnic Federalism: Experiences and Lessons of the Former Yugoslavia", in: Federalism and Decentralization: Perspectives for the Transformation Processs in Eastern and Central Europe, Jürgen Rose and Johannes Ch. Traut, LIT Verlag, Münster - Hamburg - Berlin - London, 2001 (ISBN 3-8258-5156-7); Palgrave Macmillan, NY, 2002 (ISBN-13:978-0312295899)(http://www.federalist-debate.org/index.php/component/k2/item/619-federalism-and-decentralization)
• Fašizam, Radio Free Europe, 4 januara, 2000.
• "Problemi prirode, tempa i brzine tranzicije", Ekonomska misao, br 3-4, 1999
• 'Common Good', Rule of Law and Neutral State", in: Civil Society in the Countries in Transition-Comparative Analysis and Practice, Open University, Subotica, 1999
• "Uloga države u Smitovoj koncepciji 'prirodne slobode' ", Ekonomska misao, br. 1-2/1997
• "Politička filozofija G. V. Lajbnica", čas. Iskustva, br. 1-4/1997
• "Law and Politics in the Models of Political Thought and Action", in: Democracy to come, Mijat Damjanović (ed.), Belgrade, 1997
• "Hajekova koncepcija vladavine prava", Uspostavljanje moderne demokratske pravne države u Srbiji, Miodrag Jovičić (ur.), SANU, Beograd, 1997
• "Das Konfliktregelungspotential des Föderalismus in Hinblick auf die Situation in Süd-Ost-Europa' in: Föderale Perspektiven für Europa (Hrsg. von prof. Karl Hahn und Martina Husemann-Lüking), LIT Verlag, Münster-Hamburg-wien-London, 1996 (ISBN 3-89473-725-5)
• "Volcerova teorija o područjima pravde", O pravdi i pravičnosti, Miloš Knežević (ur.), Beograd, 1995

Prevodi sa engleskog:
• David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003 (stručna redakcija prevoda)
• Dejvid I. Kercer, "Moć obreda", Uvod u političku antropologiju, Čedomir Čupić (ur..), Čigoja štampa, Beograd, 2002
• Frensis H. Hinsli, Suverenost, Filip Višnjić, Beograd, 2000
• Majkl Volcer, Područja pravde, Filip Visnjic, Belgrade, 2000
• Friedrich A. von Hayek, Poredak slobode, Global Book, Novi Sad, 1998 (prevod i predgovor)
• Friedrich A. von Hayek, 'Liberalizam', Nova srpska politička misao, br. 1-2/1997 i 3-4/1997
• Robert Nozik, "Država", Dometi, Rijeka, br. 1-2, 1989

dr Ilija Vujačić
Predmeti
Kontakt podaci