Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milan Podunavac

Prof. dr Milan Podunavac je redovni professor Teorija političkih sistema i Političke kulture. Rođen je 2.9.1947., Karađorđevo, Republika Hrvatska.
Doktorirao je 1978 na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu a magistrirao 1974 na istom fakultetu. Godine 1970 je diplomairao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 1990 je izabran za redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka a od 2004. Godine je obavljao dužnosti Dekana. Na Humanističkim studijama je redovni profesor od 2009 godine i akademski je koordinator postidplomskih magistarskih i doktorskih studija.

Dobitnik je nagrada i stipendija kao što su: 2010. La Sapienzia, Rim, 2009. CEU Budapest, 2004. VZB Berlin, 2003. Univerzitet u Hanoveru, DAAD, 2000 CEU Političke nauke, Special and Extension Program, 1996/1997 CSD Univerzitet Westminster, London, 1995 CEU Budimpešta, CRC Travel Grant, 1987/1990 Inter University Center, Dubrovnik, 1989 Univerzitet u Getingenu, 1982 Univerzitet Jejl (Yale), 1976. Državni univerzitet Floride (Florida State University)

Predavao je i vršio istraživanja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Inter University Center, Dubrovnik, Univerzitet Jejl, Univerzitet u Getingenu, CSD Univerzitet Westminster, CEU Političke nauke, Univerzitet u Hanoveru.

Aktuelne oblasti istraživanja su Savremene političke teorije, Politička kultura, Politička legitimnost, Konsenzus, Državljanstvo, Strah i politika.

Maternji jezik je srpskohrvatski a engleski i njemački govori tečno.

Objavljeni radovi (knjige)

(kourednik) Civil Society in the Countries in Transition (Subotica, OU, 1999) http://www.newbalkanpolitics.org.mk/item/Civil-society-in-the-countries-in-transition-Comparative-Analysis-and-Practice#.Y8ZXcnbMLIU 
(autor)The Principle of Citizenship and Polity, Beograd, Principe, 1998
(koautor) Political System. Theories and Principles (Beograd,IPS, 1995)
(kourednik) Encyclopaedia of Political Culture (Beograd, Sav.admin., 1993
(autor) Political Legitimacy (Beograd, Rad, 1988)
(autor)Political Culture and Political Relations (Beograd, Rad.stampa, 1982)
(autor) Man and Citizen (Subotica, 1997)
(autor) Order Constitutionalism Democracy (Beograd, Cigoja, 2006)

Članci:

Izvorni naučni članak:

 1. PODUNAVAC, Milan. Politička restauracija u Srbiji. Politikon, ISSN 2217-883X, 2012, 3, str. 7-19. [COBISS.SR-ID 515869527]
 2. PODUNAVAC, Milan. Legitimnost i strah u delima Giljerma Ferera. Političke perspektive, ISSN 2217-561X, 2011, br. 1, str. 15-27. [COBISS.SR-ID 514338647]
 3. PODUNAVAC, Milan. Freedom for Fear. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2010, god. 4, br. 4, str. 39-48. [COBISS.SR-ID 514034775] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=20258 
 4. PODUNAVAC, Milan. Politička teorija, poredak i strah. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2009, str. 27-42. [COBISS.SR-ID 513661271] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=275518
 5. PODUNAVAC, Milan. Liberalizam i demokratija. Godišnjak fakulteta političkih nauka..., ISSN 1840-1708, 2008/2009, god. 3/4, str. 624-626. [COBISS.SR-ID 513523799]
 6. PODUNAVAC, Milan. Izgradnja moderne države i nacije : Balkanska perspektiva. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2007, god. 1, br. 1, str. 82-98. [COBISS.SR-ID 512516951] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=163015 
 7. PODUNAVAC, Milan. Politički poredak: tradicija Thomasa Hobbesa u europskom eksperimentu. Politička misao, ISSN 0032-3241, 2006, god. 43, br. 1, str. 39-58. [COBISS.SR-ID 513749847] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=90765
 8. PODUNAVAC, Milan. Kolektivni identitet i politička memorija postdiktature. Habitus, ISSN 1450-8710, 2005, god. 6, br. 11/12, str. 92-100. [COBISS.SR-ID 213641735]
 9. PODUNAVAC, Milan. Liberalizam i multikulturalizam. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738, 2000, br. 17, str. 77-91. [COBISS.SR-ID 93158668]
 10. PODUNAVAC, Milan. Politički sistem : o jednom pojmu političke teorije u radovima Najdana Pašića. Arhiv za pravne i društvene nauke, ISSN 0004-1270, 1993, god. 79, knj. 49, br. 2, str. 319-324. [COBISS.SR-ID 27434252]
 11. PODUNAVAC, Milan. Strukturni deficiti parlamentarizma : (Parlamentarizam i legitimnost). Arhiv za pravne i društvene nauke, ISSN 0004-1270, 1992, vol. 48, br. 1, str. 83-89. [COBISS.SR-ID 17374220]
 12. PODUNAVAC, Milan. Strukturni defekti parlamentarizma. Arhiv za pravne i društvene nauke, ISSN 0004-1270, 1992, vol. 48, br. 3/4, str. 447-454. [COBISS.SR-ID 17412364]
 13. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura i "nova politika". Polja, ISSN 0032-3578, 36, 375-376, str. 181-183. [COBISS.SR-ID 19730434]
 14. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura : O jednom pojmu političke teorije u radovima profesora J. Đorđevića. Arhiv za pravne i društvene nauke, ISSN 0004-1270, 1990, vol. 46, br. 1/2, str. 351-358. [COBISS.SR-ID 17297676]
 15. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura i "nova politika". Polja, ISSN 0032-3578, maj-jun 1990, god. 36, br. 375/376, str. 181-183. [COBISS.SR-ID 118147847]
 16. PODUNAVAC, Milan. Ustavni konsensus u postkomunizmu : slučaj Srbija. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738, 2001/2002, br. 19/20, str. 231-245. [COBISS.SR-ID 100814348]
 17. PODUNAVAC, Milan. Strah i hrabrost. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2011, god. 5, br. 6, str. 9-15. [COBISS.SR-ID 514736983] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=62301 

Stručni članak:

 1. PODUNAVAC, Milan. Politički kontekst i implikacije Zakona o Univerzitetu. Nova srpska politička misao, ISSN 1450-7382, 1998, br. 1, str. 202-204. [COBISS.SR-ID 514694743]
 2. PODUNAVAC, Milan. Dva principa demokratske političke kulture. Srpska politička misao, ISSN 0354-5989. Štampano izd., 1996, br. 1/4, str. 275-277. [COBISS.SR-ID 513087831]
 3. PODUNAVAC, Milan. Cezarizam i demokratija : Princip građanstva i priroda političkog režima u postkomunizmu: slučaj Srbija. Republika, ISSN 0354-7973, 1995, god.7, br.115, str. I-VI. [COBISS.SR-ID 512798295]
 4. PODUNAVAC, Milan. Politika i retorika. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738, 1994, 5, str. 105-111. [COBISS.SR-ID 12284431]
 5. PODUNAVAC, Milan. Anatomija i ograničenost sistematske integracije politike. Socijalizam, ISSN 0560-6675, 1986, xXIX, 2, str.66-72. [COBISS.SR-ID 830991]
 6. PODUNAVAC, Milan. Politika: nauka i profesija. U: PODUNAVAC, Milan (ur.), PAUNOVIĆ, Žarko (ur.). Politika: nauka i profesija : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Politika: nauka i profesija", (Beograd, 31. maj - 02. jun 2013). Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2013, str. 11-27. [COBISS.SR-ID 515829335]
 7. PODUNAVAC, Milan. State and democracy. U: PODUNAVAC, Milan (ur.). State and Democracy, (Edition Society and Science). Beograd: Službeni glasnik: Fakultet političkih nauka, 2011, str. 17-32. [COBISS.SR-ID 514806359]
 8. PODUNAVAC, Milan. Država i demokratija. U: PODUNAVAC, Milan (ur.). Država i demokratija, (Biblioteka Nauka, Edicija Pojedinačna izdanja). Beograd: Službeni glasnik: Fakultet političkih nauka, 2010, str. 13-19. [COBISS.SR-ID 513730647]
 9. PODUNAVAC, Milan. Politika priznanja i bazični konsenzus shvaćeni kontekstualno. U: BABIĆ, Dragutin (ur.), ŽUPARIĆ-ILJIĆ, Drago (ur.). Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 16. listopada 2009.. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010, str. 163-167. [COBISS.SR-ID 513748823]
 10. PODUNAVAC, Milan. Constitutionalisation of revolution : federalist lessons. U: TRGOVČEVIĆ, Ljubinka (ur.). 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia. Belgrade: Faculty of Political Sciences, 2008, str. 249-260. [COBISS.SR-ID 513710167]
 11. PODUNAVAC, Milan. The greath schism : the Yugoslav case. U: JAKŠIĆ, Božidar (ur.). Interkulturalnost versus rasizam i ksenofobija : [prilozi za međunarodni skup Interkulturalnost versus rasizam i ksenofobija, Beograd, 17-19. maj 1997] = Interculturality versus racism and xenophobia : [papers for International Conference Interculturality Versus Racism and Xenophobia, Belgrade, May 17-19, 1997]. Beograd: Forum za etničke odnose, 1998, str. 295-302. [COBISS.SR-ID 514131799]
 12. PODUNAVAC, Milan. Konsenzus u multietničkim društvima. U: STANOVČIĆ, Vojislav (ur.), MACURA, Miloš. Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11, 12. i 13. januara 1995., (Naučni skupovi, ISSN 0354-4850, Odeljenje društvenih nauka, knj. 84, knj. 19). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1996, 19, str. 95-108. [COBISS.SR-ID 16278543]
 13. PODUNAVAC, Milan. Princip građanstva i priroda političkog režima u post komunizmu: slučaj Srbija. U: PAVLOVIĆ, Vukašin (ur.). Potisnuto civilno društvo. Beograd: Eko centar, 1995, str. 221-235. [COBISS.SR-ID 50422018]
 14. PODUNAVAC, Milan. O građaninu. U: STANOVČIĆ, Vojislav (ur.), et al. Ličnost i politička vlast. Beograd: Centar za marksizam univerziteta u Beogradu, 1989, str. 110-111. [COBISS.SR-ID 516119639]

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje):

 1. PODUNAVAC, Milan. O razlozima obnove interesa za političku teoriju. U: STOJILJKOVIĆ, Zoran (ur.), VULOVIĆ, Dobrica (ur.). Političke nauke i praksa socijalističkog samoupravljanja, (Rasprave). Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, 1981, str. 30-36. [COBISS.SR-ID 513374039]

Objavljeno naučno izlaganje:

 1. PODUNAVAC, Milan. What is Good about Multiculturalism?. U: PODUNAVAC, Milan (ur.). The Challenges Of Multiculturalism : [SEE perspectives in European discourse]. Belgrade: Heinrich Böll Foundation, Regional Office for Southeastern Europe, 2012, str. 11-20. [COBISS.SR-ID 512772785]
 2. PODUNAVAC, Milan. Ustavni identitet i konstrukt "Drugog". U: PODUNAVAC, Milan (ur.). Ustav i demokratija u procesu transformacije : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije", Beograd, 27-29. maj 2011. godine. Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2011, str. 35-44. [COBISS.SR-ID 514797143]
 3. PODUNAVAC, Milan. Država i demokratija. U: PODUNAVAC, Milan (ur.). Država i demokratija, (Biblioteka Nauka, Edicija Pojedinačna izdanja). Beograd: Službeni glasnik: Fakultet političkih nauka, 2010, str. 13-19. [COBISS.SR-ID 37077775]
 4. PODUNAVAC, Milan. Bazični konsenzus u podeljenim društvima. U: PODUNAVAC, Milan (ur.). Politička i konstitucionalna integracija duboko podeljenih društava. Beograd: Fondacija Heinrich Böll, Regionalni ured za Jugoistočnu Evropu, 2008, str. 49-66. [COBISS.SR-ID 513733207]
 5. PODUNAVAC, Milan. Bazični konsenzus u podeljenim društvima. U: STANOVČIĆ, Vojislav (ur.). Položaj nacionalnih manjina u Srbiji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24-26. novembra 2005., (Naučni skupovi, ISSN 0354-4850, Odeljenje društvenih nauka, Međuodeljenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava, knj. 120, knj. 30). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2008, str. 87-96. [COBISS.SR-ID 516091029]
 6. PODUNAVAC, Milan. Bazični koncenzus u podeljenim društvima. U: STANOVČIĆ, Vojislav (ur.). Položaj nacionalnih manjina u Srbiji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24-26. novembra 2005., (Naučni skupovi, ISSN 0354-4850, Odeljenje društvenih nauka, Međuodeljenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava, knj. 120, knj. 30). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2008, str. 87-96. [COBISS.SR-ID 513739863]
 7. PODUNAVAC, Milan. Serbia on the road to normal statehood : political culture approach. U: HEUBERGER, Valeria (ur.), VYSLONZIL, Elisabeth (ur.). Serbia in Europe : neighbourhood relations and European integration, (Wiener Osteuropa Studien, Bd. 22). Wien: Lit Verlag, 2006, str. 41-60. [COBISS.SR-ID 513712471]
 8. PODUNAVAC, Milan. War and the system : the case of Serbia. U: HADŽIĆ, Miroslav (ur.). The violent dissolution of Yugoslavia : causes, dynamics and Effects : collection of papers. Beograd: Centre for Civil-Military Relations, 2004, str. 179-192. [COBISS.SR-ID 32672783]
 9. PODUNAVAC, Milan. Srbija : dualni režim moći unutar nedovršene države. U: VASOVIĆ, Vučina (ur.), PAVLOVIĆ, Vukašin (ur.). Uslovi i strategije demokratizacije. Beograd: Jugoslovensko udruženje za političke nauke: Fakultet političkih nauka, 2004, str. 49-65. [COBISS.SR-ID 32628495]
 10. PODUNAVAC, Milan. O granicama nacionalizma kao moderne forme sekularizacije. U: VUKOMANOVIĆ, Milan (ur.), KRAJČINOVIĆ, Nemanja (ur.). Crkva, država i civilno društvo : zbornik. Beograd: Centar za demokratiju, 2000, str. 70-72. [COBISS.SR-ID 32564239]
 11. PODUNAVAC, Milan. Civil society between dictatorship and democracy. U: SKENDEROVIĆ-ĆUK, Nađa (ur.), PODUNAVAC, Milan (ur.). Civil society in the countries in transition : comparative analysis and practice. Subotica: Agency of Local Democracy: Open University, 1999, str. 105-114. [COBISS.SR-ID 79344642]
 12. PODUNAVAC, Milan. Elementi za rekonstrukciju teorijske paradigme M. Popovića u istraživanju političkog sistema. U: Misao i delo Milentija Popovića : (prilozi sa naučnog skupa, održanog 10. i 11. decembra 1981. godine u Beogradu). Beograd: Institut za političke studije, 1984, str. 245-253. [COBISS.SR-ID 512939863]
 13. PODUNAVAC, Milan. Politički pluralizam - osnovna vododelnica u savremenoj teoriji demokratije. U: TOZI, Đoko (ur.), ZRMANOVSKI, Kiro (ur.). Demokratskiot pluralizam na samoupravnite interesi vo političkiot sistem na socijalističkoto samoupravuvanje : [zbornik od naučniot sobir održan vo Ohrid na 30 i 31 mart 1978 godina]. Skopje: Republički centar za ideološko-političko obrazovanie i studii, 1978, str. 49-58. [COBISS.SR-ID 512939607]

Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji:

 1. PODUNAVAC, Milan. Građanstvo i demokracija u globalnom dobu. U: PRPIĆ, Ivan (ur.). Globalizacija i demokracija, ( Biblioteka Politička misao , Hrvatska politologija ; 6 ). Zagreb: Fakultet političkih znanosti, 2004, str. 79-84. [COBISS.SR-ID 512939351]
 2. PODUNAVAC, Milan. Srbija : od belicističke ka građanskoj političkoj kulturi. U: BAĆEVIĆ, Ljiljana, et al. Okrugli sto Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji : pogled u budućnost. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung: Institut društvenih nauka, 2003, str. 83-87. [COBISS.SR-ID 513285026]
 3. PODUNAVAC, Milan. Temelji bazičnog konsenzusa. U: VASOVIĆ, Vučina (ur.), PAVLOVIĆ, Vukašin (ur.). Postkomunizam i demokratske promene : demokratska rekonstrukcija države i političkog sistema. Beograd: Jugoslovensko udruženje za političke nauke: Fakultet političkih nauka, 2002, str.126-136. [COBISS.SR-ID 512538455]
 4. PODUNAVAC, Milan. Civil Society between Dictatorship and Democracy. U: SKENDEROVIĆ-ĆUK, Nađa (ur.), PODUNAVAC, Milan (ur.). Civil society in the countries in transition : comparative analysis and practice. Subotica: Agency of Local Democracy: Open University, 1999, str.105-114. [COBISS.SR-ID 512536407]
 5. PODUNAVAC, Milan. Koncenzus u multietničkim društvima. U: MACURA, Miloš (ur.), STANOVČIĆ, Vojislav (ur.). Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11, 12. i 13. januara 1995., (Naučni skupovi, ISSN 0354-4850, Odeljenje društvenih nauka, knj. 84, knj. 19). Beograd: SANU, 1996, str. 95-108. [COBISS.SR-ID 513248599]
 6. PODUNAVAC, Milan. Đorđe Tasić o opravdanju države. U: TRKULJA, Jovica (ur.), VRAČAR, Stevan. Naučno nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu : 1841-1941 : referati sa simpozijuma održanog 9. i 10. aprila 1992.. Beograd: Pravni fakultet, 1994, str. 62-65. [COBISS.SR-ID 27543052]

Samostalni stručni sastavni dio ili poglavlje u monografskoj publikaciji:

 1. PODUNAVAC, Milan. Srbija između diktature i demokratije. U: MIHAILOVIĆ, Srećko, et al. Pet godina tranzicije u Srbiji. Beograd: Socijaldemokratski klub: Fondacija Friedrich Ebert, 2005, str. 11-24. [COBISS.SR-ID 31381775]
 2. PODUNAVAC, Milan. Srpski put u građansku normalnost/normalnu državnost. U: VUJADINOVIĆ, Dragica (ur.), et al. Između autoritarizma i demokratije : Srbija, Crna Gora, Hrvatska. Knj. 2, Civilno društvo i politička kultura. Beograd: Cedet, 2004, str. 73-87. [COBISS.SR-ID 513564759]
 3. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura i "nova politika". U: Polja politike, (Edicija Agathos). Novi Sad: Jugoslovensko udruženje za političke nauke, Ogranak u Novom Sadu, 1999, str. 221-226. [COBISS.SR-ID 90089228]
 4. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura i političke ustanove. U: PODUNAVAC, Milan. Fragmenti političke kulture. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, 1998, str. 13-37. [COBISS.SR-ID 513556311]
 5. PODUNAVAC, Milan. Princip građanstva i legitimnost poretka u postkomunizmu. U: Postkomunizam i vlast : dileme i perspektive u razvoju organizacije vlasti u postkomunističkim zemljama sa posebnim osvrtom na SR Jugoslaviju. Beograd: Jugoslovensko udruženje za političke nauke: Fakultet političkih nauka, 1996, str. 141-147. [COBISS.SR-ID 513247063]
 6. PODUNAVAC, Milan. Politička pravda u demokratskom društvu : Koncep pravde u političkoj filozofiji Džona Rolsa. U: LUKIĆ, Radomir, et al. O pravdi i pravičnosti : zbornik. Beograd: Dom kulture "Studentski grad", 1995, str. 118-123. [COBISS.SR-ID 513248855]
 7. PODUNAVAC, Milan. Osnovne značajke morfologije političkih interesa u jugoslovenskom društvu. U: VUJOŠEVIĆ, Ljubiša (ur.). Interesi i delovanje Saveza komunista Jugoslavije : istraživački projekti CDI, (Edicija centra za društvena istraživanja Predsedništva SK SKJ, 9). Beograd: Centar za društvena istraživanja Predsedništva CK SKJ: Komunist, 1986, str. 242-268. [COBISS.SR-ID 832271]

Sastavni dio enciklopedije, leksikona, rečnika:

 1. PODUNAVAC, Milan. Autokratija. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 63-67. [COBISS.SR-ID 516188503]
 2. PODUNAVAC, Milan. Cezarizam. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 156-163. [COBISS.SR-ID 516188759]
 3. PODUNAVAC, Milan. Diktatura. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 239-243. [COBISS.SR-ID 516189015]
 4. PODUNAVAC, Milan. Hegemonija. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 353-359. [COBISS.SR-ID 516189527]
 5. PODUNAVAC, Milan. Korporativizam. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 548-552. [COBISS.SR-ID 516190551]
 6. PODUNAVAC, Milan. Legitimitet. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 593-606. [COBISS.SR-ID 516190807]
 7. PODUNAVAC, Milan. Obligacija (politička). U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 751-765. [COBISS.SR-ID 516191831]
 8. PODUNAVAC, Milan. Politička nauka. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 840-849. [COBISS.SR-ID 516192087]
 9. PODUNAVAC, Milan. Politički proces. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 856-864. [COBISS.SR-ID 516192343]
 10. PODUNAVAC, Milan. Politički sistem. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 864-871. [COBISS.SR-ID 516192599]
 11. PODUNAVAC, Milan. Republika. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 987-992. [COBISS.SR-ID 516197207]
 12. PODUNAVAC, Milan. Socijalizacija (politička). U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 1091-1097. [COBISS.SR-ID 516198231]
 13. PODUNAVAC, Milan. Tiranija. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 1180-1184. [COBISS.SR-ID 516200023]
 14. PODUNAVAC, Milan. Vladavina. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, 1993, str. 1250-1253. [COBISS.SR-ID 516200791]

Recenzija

 1. PODUNAVAC, Milan. Vojislav Koštunica, Ugrožena sloboda. Političke i pravne rasprave. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738, 2001/2002, br. 19/20, str. 375-377. [COBISS.SR-ID 30851087]

Polemika, diskusioni prilog:

 1. ČUPIĆ, Čedomir, MITROVIĆ, Andrej, STRIKOVIĆ, Jovan N., BIGOVIĆ, Radovan, BOŽOVIĆ, Ratko, PODUNAVAC, Milan, ŠUŠNJIĆ, Đuro, MARKOVIĆ, Mihailo, JEROTIĆ, Vladeta, RADOVIĆ, Amfilohije, BRIVIŠ, Aleksandar. Razgovori: Dijalog i tolerancija. Srpska politička misao, ISSN 0354-5989. Štampano izd., 1996, 3, 1-4, str. 261-303. [COBISS.SR-ID 56202498]

Monografije i drugi zaključeni radovi:

Naučna monografija:

 1. PODUNAVAC, Milan. Republikanizam : teorija, nasleđe, principi. Podgorica: CID; Beograd: Fakultet političkih nauka, 2014. 337 str. ISBN 978-86-495-0464-6. [COBISS.SR-ID 25791760]
 2. PODUNAVAC, Milan. Politička kultura i politički odnosi. 2. dopunjeno izd. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 2008. 190 str. ISBN 978-86-7558-585-5. [COBISS.SR-ID 148906252]
 3. MATIĆ, Milan, PODUNAVAC, Milan. Politički sistem : teorije i principi. [3. izd.]. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 2007. 375 str. ISBN 978-86-7558-460-5. [COBISS.SR-ID 139103244]
 4. PODUNAVAC, Milan. Poredak, konstitucionalizam, demokratija, (Biblioteka Politea). Beograd: Čigoja štampa, 2006. 286 str. ISBN 86-7558-465-2. ISBN 978-86-7558-465-0. [COBISS.SR-ID 135015948]

Stručna monografija:

 1. PODUNAVAC, Milan, KEANE, John, SPARKS, Chris. Politika i strah. Zagreb: Politička kultura, 2008. ISBN 978-953-258-027-3. [COBISS.SR-ID 155335180]
 2. PODUNAVAC, Milan. Politički legitimitet, (Biblioteka Dijalog). Beograd: Rad, 1988. 288 str. [COBISS.SR-ID 31778567]

Ostale monografije:

 1. PODUNAVAC, Milan. Društveno-političke organizacije i delegatski sistem, (Biblioteka Obrazovanje za samoupravljanje, kolo 2, 11). Beograd: Radnička štampa, 197?. 44 str. [COBISS.SR-ID 113884935]

IZVEDENI RADOVI (DOGAĐAJI)

Izlaganje na konferenciji bez štampanja

 1. PODUNAVAC, Milan. Konstitutivna moć nacionalnih manjina i ustavni identitet u postjugoslovenskim društvima : Izlaganje na skupu "Nacionalne manjine u demokratskim društvima", Brijuni, Hrvatska, 15-18. maja 2014.. Brijuni: Fakultet političkih znanosti Sveučilošta u Zagrebu, 2014. [COBISS.SR-ID 515948119] https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=476583 

SEKUNDARNO AUTORSTVO

Urednik:

 1. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta), ĐORĐEVIĆ, Biljana (urednik, autor dodatnog teksta). Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, (Beograd, 27-29. septembar 2014.). Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2015. 509 str. ISBN 978-86-84031-78-7. [COBISS.SR-ID 212515084]
 2. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta), PAUNOVIĆ, Žarko (urednik). Politika: nauka i profesija : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Politika: nauka i profesija", (Beograd, 31. maj - 02. jun 2013). Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2013. 280 str. ISBN 978-86-84031-63-3. [COBISS.SR-ID 203720972]
 3. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). The Challenges Of Multiculturalism : [SEE perspectives in European discourse]. Belgrade: Heinrich Böll Foundation, Regional Office for Southeastern Europe, 2012. 251 str. ISBN 978-86-86793-10-2. [COBISS.SR-ID 195696908]
 4. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Ustav i demokratija u procesu transformacije : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije", Beograd, 27-29. maj 2011. godine. Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2011. 339 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-84031-52-7. [COBISS.SR-ID 188358668]
 5. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Država i demokratija, (Biblioteka Nauka, Edicija Pojedinačna izdanja). Beograd: Službeni glasnik: Fakultet političkih nauka, 2010. 539 str. ISBN 978-86-519-0523-3. [COBISS.SR-ID 174869516]
 6. PODUNAVAC, Milan (glavni i odgovorni urednik). Država i demokratija. Beograd: Univerzitet, Fakultet političkih nauka: Službeni glasnik, 2009. 499 str. ISBN 978-86-84031-41-1. [COBISS.SR-ID 172281868]
 7. PODUNAVAC, Milan (urednik). Politička i konstitucionalna integracija duboko podeljenih društava. Beograd: Fondacija Heinrich Böll, Regionalni ured za Jugoistočnu Evropu, 2008. 189 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-86793-04-1. [COBISS.SR-ID 148575500]
 8. SKENDEROVIĆ-ĆUK, Nađa (urednik, autor dodatnog teksta), PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Civil society in the countries in transition : comparative analysis and practice. Subotica: Agency of Local Democracy: Open University, 1999. 577 str. [COBISS.SR-ID 145618951]

Mentor kod doktorskih disertacija

 1. VUKOMANOVIĆ, Dijana. Legitimacijske matrice političkih partija u Srbiji i Crnoj Gori (1990-2000/2002) : doktorska disertacija. Beograd: D. Vukomanović, 2009. VI, 382 lista, ilustr. [COBISS.SR-ID 513155159]
 2. LUČIĆ, Milo. Tradicija i modernizacija u političkoj kulturi mladih : doktorska disertacija. Beograd: [M. Lučić], 2009. 351 list, tabele. [COBISS.SR-ID 36835855]
 3. LUČIĆ, Milovan. Tradicija i modernizacija u političkoj kulturi mladih : doktorska disertacija. Beograd: [M. Lučić], 2009. 348 listova. [COBISS.SR-ID 513856087]
 4. SLÁDEČEK, Michal. Koncepcija političke zajednice u liberalno-komunitarnom sporu : doktorska disertacija. Beograd: [M. Sládeček], 2006. 226 listova. [COBISS.SR-ID 512393815]
 5. PAVIĆEVIĆ, Đorđe. Politička koncepcija liberalizma Džona Rolsa : doktorska disertacija. Beograd: [Đ. Pavićević], 2006. 299 listova. [COBISS.SR-ID 31417871]

Autor dodatnog teksta

 1. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta), ĐORĐEVIĆ, Biljana (urednik, autor dodatnog teksta). Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, (Beograd, 27-29. septembar 2014.). Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2015. 509 str. ISBN 978-86-84031-78-7. [COBISS.SR-ID 212515084]
 2. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta), PAUNOVIĆ, Žarko (urednik). Politika: nauka i profesija : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Politika: nauka i profesija", (Beograd, 31. maj - 02. jun 2013). Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2013. 280 str. ISBN 978-86-84031-63-3. [COBISS.SR-ID 203720972]
 3. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). The Challenges Of Multiculturalism : [SEE perspectives in European discourse]. Belgrade: Heinrich Böll Foundation, Regional Office for Southeastern Europe, 2012. 251 str. ISBN 978-86-86793-10-2. [COBISS.SR-ID 195696908]
 4. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Ustav i demokratija u procesu transformacije : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije", Beograd, 27-29. maj 2011. godine. Beograd: Fakultet političkih nauka: Udruženje za političke nauke Srbije, 2011. 339 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-84031-52-7. [COBISS.SR-ID 188358668]
 5. PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Država i demokratija, (Biblioteka Nauka, Edicija Pojedinačna izdanja). Beograd: Službeni glasnik: Fakultet političkih nauka, 2010. 539 str. ISBN 978-86-519-0523-3. [COBISS.SR-ID 174869516]
 6. SKENDEROVIĆ-ĆUK, Nađa (urednik, autor dodatnog teksta), PODUNAVAC, Milan (urednik, autor dodatnog teksta). Civil society in the countries in transition: comparative analysis and practice. Subotica: Agency of Local Democracy: Open University, 1999. 577 str. [COBISS.SR-ID 145618951]

Recenzije:

 

 1. PAVLOVIĆ, Dušan (urednik, autor dodatnog teksta). Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji : deset godina posle. Beograd: Fondacija Heinrich Böll, Regionalna koncelarija za Jugoistočnu Evropu u Beogradu, 2010. 157 str. ISBN 978-86-86793-08-9. [COBISS.SR-ID 180624140]
 2. KECMANOVIĆ, Nenad (urednik, autor dodatnog teksta), VRANIĆ, Bojan (urednik, autor dodatnog teksta). Koncepti i problemi političke teorije : izvori. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta: Čigoja štampa, 2009. 242 str. ISBN 978-86-7558-697-5. [COBISS.SR-ID 170848268]
 1. PODUNAVAC, Milan. Borbena demokratija: konstrukcija neprijatelja demokratije u istorijskim i savremenim političkim društvima. U: Militantna demokratija - nekada i sada, (Pravna biblioteka, Edicija Ustav i ustavni koncepti). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, 2013, str. 61-85. [COBISS.SR-ID 516142268]
 2. PODUNAVAC, Milan. Strah i hrabrost u politici. U: Fondacija "Miodrag Jovičić" : prvih dvanaest godina : (2000-2012). Beograd: Dosije studio: Fondacija "Miodrag Jovičić", 2013, str. 204-210. [COBISS.SR-ID 516425916]
 3. STANOVČIĆ, Vojislav, BASTA, Danilo, VUJAČIĆ, Ilija, PODUNAVAC, Milan, ČAVOŠKI, Kosta, TRKULJA, Jovica. Predstavljanje knjige Vojislava Stanovčića - Macht und Legitimität, u Gete Institutu u Beogradu, 25.03.2004.. [B. m.: b. i., 2004]. 1 CD (77, 73 min), WAV. [COBISS.SR-ID 1540244714]
 4. PODUNAVAC, Milan. Rat i Poredak : slučaj Srbija. U: HADŽIĆ, Miroslav (ur.). Nasilno rasturanje Jugoslavije : uzroci, dinamika, posledice : zbornik radova. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose, 2004, str. 179-192. [COBISS.SR-ID 32407567]
 5. PODUNAVAC, Milan. Budućnost liberalne revolucije Srbije. U: SPASIĆ, Ivana (ur.), SUBOTIĆ, Milan (ur.). Revolucija i poredak : o dinamici promena u Srbiji, (Biblioteka Disput). Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2001, str. 153-164. [COBISS.SR-ID 32583183]
 6. PODUNAVAC, Milan. Čovek i građanin : (prilog marksističkoj kritici političke reprezentacije), (Edicija Samoupravljanje u teoriji i praksi, 7). Subotica: Radnički univerzitet "Veljko Vlahović", 1977. 174 str. [COBISS.SR-ID 29397767]


• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=852903 - Srbija između liberalne revolucije i političke restauracije
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=152744 - Politika priznanja i demokratsko građanstvo
• https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/politicke-perspektive/article/view/8378 - Legitimacy and Fear in Guglielmo Ferrero
• https://hrcak.srce.hr/file/167744 - Slojevitost principa legitimiranja vlasti
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=252584 - Revolucija i ustav u postkomunizmu: slučaj Srbije
• https://hrcak.srce.hr/clanak/336708 - The Politics of Fear and the Rise of "New Despotism"
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=852802 - Ustavni patriotizam: konstelacije, učinci, ograničenja
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1046381 – Šta politička teorija duguje pravu
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=852883 - Politički narativi o Evropi i izazovi populizma
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925317 - Pandemija straha: politički učinci
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=853331 - Konstitucionalizam, građanska prava i religija
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=77170 - Liberalizam i demokratija
• https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=56108 - Republikanizam i politička teorija

dr Milan Podunavac
Predmeti
Kontakt podaci