Predmeti

HS1MPI
Moderne političke ideologije

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 10+15
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija
Sadržina predmeta polazi od pojma, istorije i savremenog određenja ideologije. Takođe, izučava se ideologija kao kulturni sistem i multidisciplinarni pristup ideologiji. Dalje, izučavaju se posebno sljedeće ideologije: liberalizam i neoliberalizam, konzervativizam i neokonzervativizam, socijalizam i socijaldemokratija, nacionalizam, totalitarizam, ekologizam i feminizam, globalizacijske ideologije i ideologije XXI vijeka.

Angažovani predavači: