Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Rodoljub Etinski

Rođen je 1952. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. godine, odbranivši magistarski rad „Međunarodnopravno uređenje korišćenja međunarodnih reka i jezera za proizvodnju hidroelektrične energije i za navodnjavanje“. Doktorsku disertaciju na temu „Međunarodni protivpravni akt kao izvor međunarodne odgovornosti države“ odbranio je na istom fakultetu 1981. godine. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1980. godine, za docenta 1982. godine, za vanrednog profesora 1987. i za redovnog profesora 1992. godine.
Prof. Dr Rodoljub Etinski je boravio na stručnom usavršavanju na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i na Londonskom univerzitetu. Bio je prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Obavljao je funkciju Glavnog pravnog savjetnika u Saveznom ministarstvu inostranih poslova SR Jugoslavije ( 1994-2000). Bio je zastupnik SR Jugoslavije u sporovima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u vezi Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida ( BiH v. SRJ (1993-2000) i Hrvatska v. SRJ ( 1999-2000)) i o legalnosti upotrebe sile ( SRJ v. Belgija i drugi ( 1999-2000)). Bio je otpravnik poslova ambasade SR Jugoslavije u Holandiji ( 2000-2002). Oktobra 2003. godine izabran je za urednika „Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu“.
Septembra 2004. godine izabran je za prodekana za nastavu Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Oblast naučnog interesovanja: rešavanje sporova, međunarodna odgovornost država, međunarodno saobraćajno pravo, zaštita životne sredine, ljudska prava, pravo Evropske unije.
Prof. Dr Rodoljub Etinski je objavio oko 40 naučnih i stručnih radova.
Govori engleski i njemački jezik.
Knjige:
1. Rodoljub Etinski, Međunarodnopravno uređenje plovidbe na plovnom putu Rajna- Majna- Dunav, Forum, Novi Sad, 1985.
2. R. Etinski- S. Đorđević- M. Kreća- I. Čukalović- M. Ristić, Građa međunarodnog javnog prava I- III, Dnevnik, Novi Sad, 1989.
3. Rodoljub Etinski, Osnovni izvori međunarodnog saobraćajnog prava, Pravni fakultet, Novi Sad, 1991.
4. Zoran Stojanović- Jožef Salma- Rodoljub Etinski- Dušanka Đurđev, Pravna zaštita životne sredine, Beograd, 1991.
5. Rodoljub Etinski, Međunarodno javno pravo, Univerzitet u Novom Sadu, 2002, drugo izdanje, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2004.
6. Rodoljub Etinski- Sanja Đajić, Zbirka testova iz međunarodnog javnog prava, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2003.

dr Rodoljub Etinski