Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Rodoljub Etinski

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. godine i odbranio je doktorsku disertaciju na istom fakultetu 1981. godine.

Boravio je na stručnom usavršavanju na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i na Londonskom univerzitetu.

Predavao na pravnim fakultetima u Beogradu, Gracu, La Sapienci, na Ekonomsko-pravnom univerzitetu “Zhongnan“ u Vuhanu i na Univerzitetu u Henanu u NR Kini, Mariboru, Nišu, Pečuju, Temišvaru i Slobomir P Univerzitetu.  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu predavao je između 1976. i 2018. godine. Sada predaje na Univerzitetu Donja Gorica.

Bio je glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu u perodu 2003-2007. Član je Saveta rumunskog časopisa za ljudska prava Noua Revista de Drepturile Omului  od 2008. Urednik je Sekcije za međunarodne odnose i pravdu – Međunarodno pravo Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović od 2002. godine.

Obavljao je funkciju Glavnog pravnog savetnika u Saveznom ministarstvu inostranih poslova SR Jugoslavije (1994–2000) i funkciju glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije (2014-2016) godine. 

Bio zastupnik SR Jugoslavije u sporovima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u vezi sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida BiH v. SRJ (1993–2000) i Hrvatska v. SRJ (1999–2000) i u sporovima o legalnosti upotrebe sile SRJ v. Belgija i drugi (1999–2000).

Kao ekspert Ministarstva spoljnih poslova SR Jugoslavije učestvovao je na Mirovnoj konferenciji u Dejtonu 1995. godine kao i na Konferenciji u Rambouillet-u 1999. godine. Učestvovao je u zaključivanju više bilateralnih ugovora.

Bio je otpravnik poslova ambasade SR Jugoslavije u Holandiji (2000–2002).

U periodu 2014-2016. godine vršio je dužnost Visoki predstavnik R. Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije.

Objavio je preko 120  naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, nekoliko udžbenika i knjiga.

Govori engleski jezik i čita tekstove na nemačkom jeziku.

 Knjige ili poglavlja u knjigama u periodu 2009-2022

Etinski R., Krstić I.: EU Law on the Elimination of the Discrimination, Beograd, Maribor, Niš, Novi Sad, 2009, 29-210.

Jovanović M., Vujadinović D., Etinski R.: Democracy and Human Rights in the European Union, Beograd, Maribor, Niš, Novi Sad, 2009, 159-360.

Etinski R., Djajić S., Stanivuković M., Bordaš B., Djundić P., B. Tubić, Osnovi prava Evropske Unije, Novi Sad, Pravni fakultet, 2010, 1-75,

 Etinski R.: Neposredna primena međunarodnih ugovora u pravnom poretku Republike Srbije, U: Monism & Dualism : Basic Concepts of Public International Law / editor Marko Novaković, Beograd, Faculty of Law : Institute of Comparative Law : Institute of International Politics and Economics, 2013, 29-756.

Etinski R.: Medjunarodno pravo i životna sredina, U: Nikolić, D., (redak.): Osnove prava životne sredine, Novi Sad, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2009, 245-272.

Etinski R. : Tumačenje međunarodnih ugovora: pravila i praksa, Podgorica, Univerzitet Donja Gorica, 2020.

Etinski R., Djajić S., Tubić B., Medjunarodno javno pravo, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2021, IX izdanje; Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2021.

Članci u periodu 2018 – 2022.

Etinski R.: Međunarodni sud: razumnost zahteva da se poštuju legitimni interesi drugih država, Pravni život, 2018, No. 12, Tom IV, 81 – 97 (link: https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/06/PZ-12-2018.pdf?x79990)

Etinski R.: Tumačenje Statuta Međunarodnog krivičnog suda, u Suverenitet i rad međunarodnih sudova, Tematska međunarodna konferencja, Udruženje za međunarodno krivično parvo, Tara, 2018, 65 – 77.

Etinski R.: The Interrelationship between the European Convention on Human Rights and the Aarhus Convention, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2018, Vol. 52, No 1, 1-15. (link: https://zbornik.pf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/doi_10.5937_zrpfns52-17370.pdf)

Djajić S., Etinski R., Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28 (1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy and Scrutiny, Polish Yearbook of International Law, vol. XXXVIII, 2018, 73 – 98. (link:https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/pyil/article/view/2464/2135)

Etinski R.: Tumačenje Povelje EU o osnovnim pravima u vezi sa zadržavanjem podataka u elektronskim komunikacijama, In:Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. #Knj. #6 = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 6. köt. = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law: thematic collection of papers. #Vol. #6 / [glavni i odgovorni urednik Ljubomir Stajić]., Novi Sad, Pravni fakultet, 2018, 1-17.

 Etinski R.: Some Issues of Interpretation of EU Law and International Treaties by the ECJ, in From an Individual to the European integration: Discussion on the Future of Europe : Liber Amicorum in honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak on the occasion of his 80th birthday / editors Suzana Kraljić, Jasmina Klojčnik, 2019, 189 – 215.

Etinski R.: The Relevance of Prior Knowledge on the Existence of Copyright in Balancing Freedom of Expression and Copyright Integrity in Renckhoff (C-161/17), Noua Revistă de Drepturile Omului 2019 vol. 15, no. 1, 9 – 22.

Etinski R.: Lojzidu i Banković: suprotna tumačenja člana 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i univerzalne vrednosti, Zbornik radova „Pravo i vrijednosti“ Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2019, 12 – 30. (link: https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik- Pravo_i_vrijednosti/2_Rodoljub_Etinski.pdf)

Etinski, B. Božović, The Function of the Margin of Application in the Jurisprudence of the ECtHR, Noua Revistă de Drepturile Omului 2019 vol. 15, no. 3, 7 – 26.

Etinski, The Renckoff case and the reshaping of the non-for-profit use of material on the Internet, Studia Iuridica Montenegrina, no 2, 2019, 7 – 29. (link: https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina1-broj2/2-2019.pdf)

Etinski, Problemi u vezi sa tumačenjem člana III GATT-a: određivanje sličnih proizvoda I ograničavanje nacionalnih politika, Pravni život, tom IV, br. 12, 2019, 223 – 243. (https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/02/PZ-12-2019_WEB.pdf?x29471)

Etinski, Evolutivno tumačenje međunarodnih ugovora, Zbornik radova „Pravo, tradicija i promjene,“ Istočno Sarajevo, 2020, 27 – 47. (link: https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_tradicija_i_promjene/Tom_I/2_Rodoljub_Etinski.pdf)

Etinski, Due Weight and Due Account Standards of the Public Participation in Environmental Matters under the European Convention on Human Rights and the Aarhus Convention, Czech Yearbook of International Law, 2020, 117 – 139.

Etinski, KOVID 19 i pravila međunarodnog prava o zaštiti lica u okolnostima katastrofa, u Unifikacija prava i pravna sigurnost, Zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović, tom III, 2020, 299 – 315. (https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/12/ZBORNIK-TOM-III.pdf?x79990)

Etinski, Kako tumačiti Dejtonski ustav? U zborniku Dejtonski mirovni sporazum dvadeset i pet godina kasnije, gl. ur. R. Kuzmanović, Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2020, 119-138.

Etinski, Different Interpretation of the dispute settlement provisions in the OIC Investment Agreement: propriety of the evolutive interpretation, Yearbook on International Arbitration and ADR, vol. VII, 2021, 27 – 47.

Etinski, Productive Role of Object and Purpose in Interpretation of the European Convention on Human Rights, Noua Revistă de Drepturile Omului vol. 17, no. 1, 2021, 7 – 17.

Etinski, B. Božović, The Interactions of the margin of appreciation and the legal systems as articulated by the EctHR and the ECJ, Studia Iuridica Montenegrina, 1/2021, 7 – 28.(link: https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina3-broj1/1-2021(1).pdf)

Etinski, The Object and Purpose of A Treaty as A Means of Its Interpretation, Srpski godišnjak za medjunarodno pravo, ur. Duško Dimitrijević, Beograd, 2021,181-208.

 R.Etinski, Kompleksnost odnosa pravne i opšte sigurnosti: uporedna analiza pristupa Evropskog suda za ljudska prava i Međunarodnog krivičnog suda, Primena prava i pravna sigurnost, Zbornik radova 34. Susrtea Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović, tom III, Beograd, 2021, 241-262.

Etinski, Resolving Contradiction in the Process of Interpretation of Treaties, Collection of Papers, “Contradictions of the Contemporary Law,“ the Faculty of Law of the University in East Sarajevo, vol. 1, 2022, 25-40.

Etinski, Victims of International Armed Conflicts Should Be Protected by the European Court of Human Rights, Noua Revistă de Drepturile Omului vol. 18, no. 1, 2022, 37 – 48.

Etinski, Legality of Humanitarian Intervention Revisited, Srpski godišnjak za medjunarodno pravo, ur. Duško Dimitrijević, Beograd, 2022, 94-117.

dr Rodoljub Etinski