Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Jelena Đorđević

Rođena u Beogradu gde je završila studije na Filološkom fakultetu na odseku za Opštu književnost sa teorijom književnosti gde je 1976 i magistrirala( Razvoj lika u Strindbergovim dramama). Doktorirala na Fakultetu političkih nauka. Politički rituali i svetkovine u svetlosti političke kulture.

Od 1977 radila je na Univerzitetu u Beogradu – od 1978 na Fakultetu za specijalnu edukaciju, od 2000 na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je izabrana za redovnog profesora u oblasti Kulturologija.

Bila je stipendista Fulbrajtove fondacije na Univerzitetu Mičigen u An Arboru kao i stipendista American Association University Women na Jejl univerzitetu u SAD 1993-94. godine predavala je na Florida State Univerity u Panama Sitiju.

Od 1997 do 2013 bila je predavač u Beogradskoj otvorenoj školi kao i u Akademskoj otvorenoj mreži 2002-2005 učestvovala u realizaciji novih nastavnih programa u saradnji sa London University, School for Slavonic Studies. Od 2001-2006 bila je glavni urednik časopisa Kultura.

Učestvovala je u projektima Ministarstva za obrazovanje Srbije kao i u više Evropskih projekata.

Bila je prodekan za postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u dva mandata.

Osnivač je i direktor Centra za Studije kulture na FPN u Beogradu.

Objavila je knjige: Političke Svetkovine i rituali, Studije kulture (dva izdanja, Suižbeni glasnik), i Postkultura (CLIO).

Za knjigu Postkultura dobila je nagradu Grada Beograda (Oktobarsku nagradu) za najbolju knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka 2010.

Bila je priređivač 8 zbornika i tematskih blokova u časopisima ( Kultura svaštojeda, Antropologija religije, Praznici, rituali i svetkovine, Rasizam, Studije kulture…).

Objavila je više od 80 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

Kao nastavnik uvela je nove oblasti u izučavanje kulture: bila je kreator i koordinator programa Studije religije, Mit, religija i politika, Antropologija religije ( u Aleternativnoj akademskoj mreži u saradnji zas Centrom za istraživanje religije).

Uvela je oblast Studija kulture kao novu oblast studija kao i Studije kulture socijalizma i postsocijalizma na FPN ( u saradnji sa ERSTE fondacijom i World University ) na master. 

programu Kulturologija na FPN koji je osmislila i koordinirala. Vodila predmete Teorija kulture, Studije kulture ( na master i doktorskim studijama), Istorija civizacije, Istorija Evropske kulture.

Obrazovanje               

1974 Diplomirala na FILOLOŠKOM FAKULTETU u Beogradu na odseku za Opštu književnost sa teorijom književnosti sa srednjom ocenom 9,61

1974-75 UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, Langue at civilisation francaise

1976 Magistrirala na FILOLOŠKOM FAKULTETU, odsek za Opštu književnost sa teorijom književnost sa temom. Razvoj lika u Strindbergovoj drami

1976-77 Započela doktorske studije iz oblasti drame i pozorišta na ANN ARBOR UNIVERSITY u SAD kao stipendista Fulbrajtove fondacije

1978-79 Nastavak doktorskih studija na YALE UNIVERSITY, YALE SCHOOL OF DRAMA.

1991 Na FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA u Beogradu odbranila doktorski rad pod naslovom Političke svetkovine u svetlosti teorije političke kulture

Kretanje u karijeri, u nastavi:

1977- 2001 zaposlena na DEFEKTOLOŠKOM FAKULTETU u Beogradu na predmetu Sociologija.

1992-94 Predavala na FLORIDA STATE UNIVERSITY, Panama City Predmet: Istorija kulture i ideja Zapada

1999-01 Voditelј, predavač i koordinator programa Studije religije pri ALTERNATIVNOJ AKADEMSKOJ MREŽI U BEOGRADU.

1998-2007 Beogradska otvorena škola Kreator i koordinator programa Studije religije gde je vodila tri predmeta Kultura i religija, Mit, religija i politika i Antropologija religije, CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE RELIGIJE

2001 Izabrana za vanrednog profesora za oblast  Kulturologije  na FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA u Beogradu

2009 Izabrana u zvanje redovnog profesora

Predavala na sledećim predmetima na FPN: Teorija kulture, Studije kulture, Istorija evropske kulture, Slika sveta u evropskoj kulturi,  Kultura, pojedinac društvo i Kultura socijalizma i postsocijalizma

2018- odlazi u penziju

2019 – Gost predavač na predmetu Istorija civilizacije na  FAKULTETU DONJA GORICA

2020 – Voditelj i predavač na predmetu Istorija kulture i medija  u okviru specijalističkih studija na FAKULTETU DONJA GORICA

2021-  Voditelj i predavač na predmetima Intelektualna istorija moderne Evrope, Kultura XX veka, Istorija kulture i medija

Van nastave:

1981-84 Pozorišni kritičar u Književnim novinama

1988 do 2001 stalni član redakcije časopisa KULTURA

1999-2004 Član radnog tima i koordinator edukativnog programa u Centru za istraživanje religije pri Beogradskoj otvorenoj školi (CIREL)

2001 2008 Glavni i odgovorni urednik časopisa KULTURA

 1. do 2008. godine učestvovala je kao akademski koordinator u realizaciji zajedničkog projekta School for Slavonic Studies iz Londona i Fakulteta političkih nauka

2003-2008 Prodekan za poslediplomske studije FPN

 1. koordinator i organizator letnje škole Država-Religija-Modernost, održanoj u saradnji Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales iz Pariza i Fakulteta političkih nauka

2009-2012 Šef Odeljenja za Novinarstvo i komunikologiju FPN

2013- Osnivač i direktor Centra za studije kulture

2012-14 Patterns Lectures, WUS Austria and ERSTE Faundation . (projekat za implementaciju master kursa Kultura socijalizma i postsocijalizma na master programu Studija kulture, FPN)

2010 –u naučno-istraživačkom projektu Univerziteta u Beogradu-Fakultet političkih nauka, Politički identitet srbije u regionalnom i globalnom kontekstu koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republke Srbije

2010 – do danas  učesnik u projektu Kultura, rod, građanski status, Centar za studije roda/Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republke Srbije

2016 -2019  Partner u međunarodnom projektu Jean Monnet Network: Applied European Contemporary History.

 

Objavila 80 radova:  monografije,  priređivanje, samostalni naučni radov,  enciklopedije , objavljeni radovi sa konferencija i ostalo

Mentrostva: doktorati 8,  magistarske 14,  master 28, član komisije 40.

2.2 Bibliografija Jelene Đorđević po COBISS-u

Knjige, monografije, udžbenici

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Postkultura: uvod u studije kulture. Beograd: Klio, 2009. ISBN 978-86-7102-343-6. Postoji PDF izdanje na Internetu
 2. 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Studije kulture: zbornik. Beograd: Službeni glasnik, 2008. ISBN 978-86-7549-689-2.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije, 1997. ID 51813644

Priređivač

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena, Studije kulture. Beograd: Časopis "Kultura 146", 2015.

https://www.casopiskultura.rs/casopisi/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5/

https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%a3%d0%92%d0%9e%d0%94%d0%9d%d0%90-%d0%a0%d0%95%d0%a7-%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%a0%d0%95%d0%82%d0%98%d0%92%d0%90%d0%a7%d0%90-10/

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena (priređivač), Kultura svaštojeda. Beograd: Časopis "Kultura 109/112", 2004. https://www.casopiskultura.rs/casopisi/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1/

https://www.casopiskultura.rs/casopisi/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2/

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena (priređivač, sakuplјač, odgovorni urednik). Rasizam. Beograd: Časopis "Kultura 98", 1999. https://www.casopiskultura.rs/casopisi/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena (priređivač), Praznici, rituali, svetkovine. Beograd: Časopis "Kultura 73/75", 1986. https://www.casopiskultura.rs/casopisi/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8/

Izvorni naučni članak

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. (Ne)moć teorije - problemi političnosti kulture. Glasnik ODN CANU 25, 183-195, 2021.https://canupub.me/Docs/2021/741-Gl-ODN-25/Glasnik%20ODN%2025-2021%20-%2010%20-%20Jelena%20%C4%90or%C4%91evic%CC%81.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Cultural Studies – From Discourse to Reality: Case of Serbia. Srpska politička misao 61(3), str. 83-99, 2018. https://www.ips.ac.rs/publications/cultural-studies-from-discourse-to-reality-case-of-serbia/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Političnost studija kulture - putevi i stranputice. Kultura 146, str. 11-25, 2015. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a2%d0%98%d0%a7%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2-%d0%a1%d0%a2%d0%a3%d0%94%d0%98%d0%88%d0%90-%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%95-%d0%9f%d0%a3%d0%a2%d0%95%d0%92%d0%98/
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kultura straha. Kultura 140, str. 122-139, 2013. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%90-%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a5%d0%90/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Postkolonijalna teorija diskursa. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2, str. 29-45, 2008. https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/01/godisnjak_2008.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Telo u kulturi. Kultura 120, str. 165-185, 2008. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%9e-%d0%a3-%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%98/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Iskušenje demokratije: strah i neizvesnost. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 1, str. 99-110, 2007. https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Godisnjak-FPN_br_1_decembar-2007.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Hrana: interpretacije i inovacije. Kultura 109/112, str. I-11-I-60, 2005. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%a3%d0%92%d0%9e%d0%94-%d0%a5%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%90-%d0%98%d0%9d%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%9f%d0%a0%d0%95%d0%a2%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%88%d0%95-%d0%98-%d0%98%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%88/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Antropologija religije: proširivanje domena religije. Kultura 101, str. 6-32, 2001. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%90%d0%9d%d0%a2%d0%a0%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%88%d0%90-%d0%a0%d0%95%d0%9b%d0%98%d0%93%d0%98%d0%88%d0%95-%d0%9f%d0%a0%d0%9e%d0%a8%d0%98%d0%a0%d0%98%d0%92%d0%90%d0%8a%d0%95/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena, JOVANOVIĆ, Dušan Č., JOVANOVIĆ, Bojan, GOLUBOVIĆ, Zagorka, INĐIĆ, Trivo, JEROTIĆ, Vladeta, NEMANјIĆ, Miloš, LAZIĆ, Milorad, DAKOVIĆ, Nenad, ŠUŠNјIĆ, Đuro, LAZIĆ, Radoslav, MAŠIĆ, Slobodan. Dela humanističkih nauka i problem njihovog vrednovanja: tribina. Kultura 100, str. 97-143, 2000. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%94%d0%95%d0%9b%d0%90-%d0%a5%d0%a3%d0%9c%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%98%d0%a5-%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%90-%d0%98-%d0%9f%d0%a0%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%95%d0%9c-%d0%8a%d0%98/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kultura kao činilac tranzicije i modernizacije. Teme 24 (3-4), str. 259-268, 2000. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%a1%d0%98%d0%9d%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%90-%d0%97%d0%9d%d0%90%d0%a7%d0%95%d0%8a%d0%90-%d0%98-%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%a3%d0%8b%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98/
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Sinteza značenja i mogućnosti. Kultura 100, str. 201-208, 2000. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%a1%d0%98%d0%9d%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%90-%d0%97%d0%9d%d0%90%d0%a7%d0%95%d0%8a%d0%90-%d0%98-%d0%9c%d0%9e%d0%93%d0%a3%d0%8b%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Krizologija, Kultura 96, str. 161-166, 1998. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9a%d0%a0%d0%98%d0%97%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%88%d0%90/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kontroverze rasizma. Kultura 98, str. 9 -14, 1999. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a0%d0%9e%d0%92%d0%95%d0%a0%d0%97%d0%95-%d0%a0%d0%90%d0%a1%d0%98%d0%97%d0%9c%d0%90/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Politički mit. Kultura 97, str. 159-166, 1998. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a2%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%98-%d0%9c%d0%98%d0%a2/
 1. ŽIVKOVIĆ, Jovan, ĐORĐEVIĆ, Jelena. Svest i urbana kultura. Nissa 22 (1), str. 23-29, 1993.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Mnoštvo lica svetkovine. Kultura 73-75, str. 9-31, 1986. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9c%d0%9d%d0%9e%d0%a8%d0%a2%d0%92%d0%9e-%d0%9b%d0%98%d0%a6%d0%90-%d0%a1%d0%92%d0%95%d0%a2%d0%9a%d0%9e%d0%92%d0%98%d0%9d%d0%95/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Svetkovina i društvo. Savremenik 7-8, str.132-149, 1986.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kultura kao činilac tranzicije i modernizacije. Marksističke teme 24 (3), str. 259-267, 2000.

Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlјe u monografskoj publikaciji

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Eros i tanatos – pokretačke sile svetkovanja. U: MARKOVIĆ, Slobodan i TREBJEŠANIN, Žarko (ur.). Eros i Tanatos. Beograd: FPN i Institut za evropske studije, 2021.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kultura straha. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.), ŠUŠNјIĆ, Đuro. Ideje i ideali Ratka Božovića. Beograd: Univerzitet, Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, str. 201-214, 2017.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Porodica u neoliberalizmu i postmodernizmu. U: ĆORIĆ, Branko (ur.). Šta ne valјa u savremenoj psihoterapiji: dinamika savremenih porodica. Beograd: Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, str. 203-210, 2016.
 4. 4. ĐORĐEVIĆ, Jelena. "Bum" nasleđa - umnožavanje formi i tumačenja. U: DUHAČEK, Daša i POPOVIĆ, Dragana (ur.). Nasleđe, rod, građanski status. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta, Centar za studije roda i politike, str. 3-15, 2016.
 5. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Političnost umetnosti: slučaj Srbije. U: KNEŽEVIĆ-PREDIĆ, Vesna (ur.). Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu. Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 291-304, 2015. https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/08/politicki_identitet_srbije_u_globalnom_i_regionalnom_kontekstu_za_stampu.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Aporije savremene kulture : od građanskog ka patološkom individualizmu. U: ĆORIĆ, Branko (ur.). Dramatični i neurotični danas. Beograd: Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, str. 151-158, 2014.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Obrazovanje u ralјama instrumentalnog uma. U: DUHAČEK, Daša, LONČAREVIĆ, Katarina i POPOVIĆ, Dragana (ur.). Obrazovanje, rod, građanski status. Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, str. 100-114, 2014.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Kultura/politika i otpor. U: Kultura, rod, građanski status. Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, str. 3-26, 2012. https://www.academia.edu/39790315/KULTURA_ROD_GRA%C3%90ANSKI_STATUS
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Položaj knjige u medijima. U: TODOROVIĆ, Neda (ur.). Medijski tretman knjige. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, str. 6-12, 2011.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Uvod. U: ĐORĐEVIĆ, Jelena (ur.). Studije kulture: zbornik. Beograd: Službeni glasnik, str. 11-34, 2008.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Rizične grupe na tržištu rada u novim članicama Evropske unije. U: VUKOVIĆ, Drenka (ur.). Tržište rada i politika zaposlenosti. Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 141-156, 2008.
 4. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Religijski i ostali mitovi. U: SITARSKI, Milan i VUČINIĆ, Marinko (ur.). Vera-znanje-mir : zbornik radova objavlјenih na Internet prezentaciji "Vera-znanje-mir". Beograd: Beogradska otvorena škola, str. 231-253, 2005. http://old.bos.rs/materijali/Vera-znanje-mir.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Konstrukcija znanja i osećanja. U: Tompson, Kennet. Moralna panika. Beograd: Klio, str.165-173, 2003.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Tolerancija. U: ŽIVKOVIĆ, Tatjana (ur.). Tolerancija - susret razlika. Beograd: Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica, str. 63-70, 2002.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Zapadna civilizacija nastavlјa traganja. U: Lakroa, Mišel. New Age: ideologija novog doba. Beograd: Klio, str. 93-103, 2001.
 4. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Mitopoetika lapota. Ovdje 391/393, str. 87-88, 2001.
 5. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Simbolika protesta. U: ČUPIĆ, Čedomir (ur.). Duh vedrine : kultura protesta - protest kulture : (građanski i studentski protest 96-97.). Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 21-32, 1998.
 6. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Krizologija. Kultura 96, str. 161-166, 1998. https://www.casopiskultura.rs/publikacije/%d0%9a%d0%a0%d0%98%d0%97%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%88%d0%90/
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. O odnosu masovnih komunikacija prema potrošačkom mentalitetu. U: Odnos sredstava informisanja prema potrošačkom društvu. Beograd: Jugoslovenski institut za novinarstvo, str. 73-77, 1981.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Ironija u dramama Toma Stoparda, Savremenik, Beograd, 1980.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Strindbergov ekspresionizam, Scena, Novi Sad, 1976.

Stručni sastavni deo u rečniku, enciklopediji ili leksikonu

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Ritual. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, str. 1018-1026, 1993.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Simboli. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, str. 1037-1042, 1993.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Tabu. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, str. 1163-1165, 1993.
 4. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Totem. U: MATIĆ, Milan. Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, str. 1201-1203, 1993.

Objavlјeno naučno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Plen ili žrtva : jedno razmišlјanje o srpskom identitetu. U: MITROVIĆ, Ljubiša, ĐORĐEVIĆ, Dragolјub i TODOROVIĆ, Dragan (ur.). Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, CBS godišnjak I, JUNIR godišnjak IX, Niš: Centar za balkanske studije, Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije. Punta, str. 274-282, 2002. http://ssd.org.rs/images/stories/2002_Kulturni.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Nevidlјiva religija - nužna promena, moda ili jeres. U: Vere manjina i manjinske vere, JUNIR godišnjak VIII, Niš: JUNIR, Zograf, str. 50-57, 2001.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Mediji i obrazovanje za život s njima i u njima. U: VUKSANOVIĆ, Divna (ur.). Knjiga za medije - mediji za knjigu. Beograd: Klio, str. 13-22, 2008.
 3. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Uloga crkava, odnosno verskih zajednica u oblasti kulture, obrazovanja i medija u smislu afirmacije multietničkog i multireligijskog društva. U: BAŠIĆ, Goran i DEVETAK, Silvo (ur.). Demokratija i religija : izbor tekstova i diskusija sa prvog okruglog stola Doprinos verskih zajednica u SR Jugoslaviji pomirenju, poštovanju različitosti, demokratiji, lјudskim pravima,zaštiti manjina, saradnji i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi, Beograd, Centar Sava, 14-15. decembar 2001., Beograd: Centar za istraživanje etniciteta; Maribor: ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije: ECERS - Evropski centar za etničke, regionalne in sociološke studije Univerze, str. 105-110, 2003. http://ercbgd.org.rs/wp-content/uploads/pdf/biblioteka-etnos/Demokratija-i-religija.pdf
 1. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Role of churches, that is, religious communities in the domain of culture, education and media in the sense of affirmation of the multi-ethnic and multi-religious society. U: BAŠIĆ, Goran and DEVETAK, Silvo (eds.). Democracy and Religion : collection of papers presented at the First Round table Contribution of Religious Communities in FR Yugoslavia to Reconciliation Respect of Diversity, Democracy, Human Rights, Protection of Minorities, Cooperation and Stability in South Eastern Europe, Belgrade, Centar Sava, 14-15. decembre 2001., (Project "Maribor initiative" [within] ISCOMET Network for Democracy, Human Rights and Protection of Persons belonging to Ethnic and Religious Minorities in South Eastern Europe). Belgrade: Ethnicity Research Center; Maribor: ISCOMET - International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow: ECERS - European Center of Etnic, Regional and Sociological Studies, University of Maribor, str. 113-119, 2003.
 2. ĐORĐEVIĆ, Jelena. Interreligijski dijalog i svakodnevni život. U: VUKOMANOVIĆ, Milan i VUČINIĆ, Marinko (ur.). Interreligijski dijalog kao vid pomeranja u Jugoistočnoj Evropi Beograd: Beogradska otvorena škola, str. 199-203, 2001. https://www.bos.rs/rs/uploaded/Publikacije/intereligijskidijalog-vid_pomirenja.pdf
 1. ŽIVKOVIĆ, Jovan, ĐORĐEVIĆ, Jelena. Svest i urbana kultura. U: ŽIVKOVIĆ, Jovan i STOJKOVIĆ, Branimir (ur.). Urbana kultura i ekologija : zbornik tekstova. Niš: Gradina, str. 23-29, 1994.

Mentor doktorskih disertacija

1.Komentor u programu saradnje između Beogradskog Universiteta, Fakultet političkih nauka i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu za doktorsku tezu Felipe Hernandez Gonzales, Intellectuelsetelites politiques:facteurs entropiques da la crise yugoslave, Pariz, 2017

1 PEŠIĆ, Milena. Satiričke književne projekcije društvene i političke stvarnosti u javnoj sferi Srbije krajem XIX i početkom XX veka : doktorska disertacija. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2016.

 1. KAUZLARIĆ Goran. New Age duhovnost i kultura neoliberalizma: modusi hegemonije. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2016. pred odbranom
 2. PERKOVIĆ Snežana. Diskursi o kraju sveta u medijskoj kulturi. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2016. pred odbranom

4 KALPIĆ, Mladen. Estetska i medijska analiza muzičkih video spotova. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009.

 1. PAVIĆEVIĆ, Olivera. Negativni društveni junak : Doktorska disertacija. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2008.
 2. BAJOVIĆ, Tijana N.. Društvo rizika i politike konstituisanja straha u savremenoj kulturi : doktorska disertacija. Beograd: Fakultet političkih nauka, 2017.

2015, Umetnost kao politička praksa, Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu, zbornik, FPN, Beograd 

2015, Političnost Studija kulture - putevi i stranputice, Kultura br. 146, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 

2015, Studije kulture, Kultura br. 146, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

Knjige: Postkultura, Clio, Beograd 2009 ( nagrada Grada Beograda za najbolju knjigu godine u okviru humanistike; Studije kulture, dva izdanja, Službeni glasnik, 2008 i 20011.; Politički rituali svetkovine Dosije/Terzit, Beogad, 1996

dr Jelena Đorđević