Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dušan Vasić

LIČNI PODACI

- Akademsko zvanje: DOKTOR PRAVNIH NAUKA

- Nastavničko zvanje: REDOVNI PROFESOR UNIVERZITETA

- Diplomatsko zvanje: AMBASADOR
- Uža naučna oblast: Međunarodnopravna
- Elektronska adresa: dusan.vasic@udg.edu.me

OBRAZOVANJE:
-Doktorske studije:
Pravni fakultet u Beogradu (Katedra za međunarodno pravo i međun. odnose)
Oblast: Međunarodno-pravna
Naslov disertacije: „Koncept preventivne diplomatije u sistemu UN“
Mentor prof dr Milenko Kreća
Stečeno zvanje: Doktor pravno-političkih nauka
-Magistarske studije:
Pravni fakultet u Beogradu (Katedra za međunarodno pravo i međun. odnose)
Oblast: Međunarodno-pravna
Naslov magistarske teze: „Aktivnosti OEBS u rešavanju kriza u Evropi“
Mentor prof dr Milenko Kreća,
Stečeno zvanje: Doktor pravno-političkih nauka
-Redovne četvorogodišnje studije
Fakultet političkih nauka u Beogradu , Međunarodno-politički smer)
Diploma ekvivalentna masteru, prema kriterijuma Bolonjskog koncepta
Oblast: Međunarodno-politička
Stečeno zvanje: -Diplomirani politikolog za međunarodne odnose

RAD NA DRŽAVNIM POSLOVIMA:
-Izvanaredni i opunomoćeni ambasador SRJ u Meksiku od 1998-2001, kao i ambasador u Gvatemali, Hondurasu, Salvadoru i Nikaragvi.
-Generalni sekretar Predsednika Republike Srbije 1993-1997;
-Šef kabineta Lazara Mojsova, člana Predsedništva SFRJ i SKJ, potom ministra spoljnih poslova SFRJ (1980-1989).

ISKUSTVO U NASTAVI:
-Fakultet humanističkih studija-UDG Podgorica, (od 2017-i dalje)
      Predmeti:

     (1) Istorija diplomatije

     (2) Upravljanje krizama

     (3) Poltike upravljanja savremnim migracijama
     (4) Odbrambene politike
-Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd (od 2009)

     Predmeti:
    (1) Međunarodno privatno pravo (program -OAS)
    (2) Diplomatsko i konzularno pravo (program -OAS)
    (3) Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU (program-MAS)
    (4) Savremeni koncepti spoljne politike (program-MAS);
-Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd (februar 2008- novembar 2009)
    Predmeti:

    (1) Međunarodno javno pravo,
    (2) Diplomatsko i konzularno pravo,
-Beogradska poslovna škola, Beograd,-(2010-2013)
     Predmeti:

    (1) Ekonomija Evropske unije
    (2) Osiguranje
-Evropska viša škola za sportsko novinarstvo, Beograd (juni 2006-juni 2007)

     Predmeti:

     (1) Uvod u pravo
     (2) Osnovi prava i mediji;
-Fakultet za spoljnu trgovinu, Bijeljina, BiH (septembar 1996-maj 1998)
     Predmeti:

(1) Međunarodni ekonomski odnosi, i
    (2) Međunarodne ekonomske integracije

POSEBNA ZNANjA I VEŠTINE:
-Iskustvo u međunarodnom pregovaranju 1980-2001,
-Stručni ispit za rad u oblasti spoljne trgovine
-Odlična pozavalac svih standardnih računarskih programa

STRANI JEZICI:
-U potpunosti vlada engleskim jezikom (položen VIII stepen u MSP)

-U potpunosti vlada španskim jezikom (položen VIII stepe u MSP

-Služi se i italijanskim, početni nivo;

RADNO ISKUSTVO:
-Opšti pregled:
     Dugogodišnje radno iskustvo sticao je u nekoliko ključnih društvenih oblasti: u sferi informisanja i političkog delovanja, na poslovima državne uprave, u oblasti diplomatije i spoljne politike, i u u oblasti privrede, a pre svega na poslovima reosiguranja, kao i na poslovima međunarodnog konsaltinga.
- Oblasti angažovanja:
     U većini ustanova i preduzeća u kojima je bio zaposlen, bavio se međunarodnom problematikom, kako sa političkog tako i sa ekonomskog aspekta. To je obuhvatalo teoriski analiziranje i istraživanje određenih međunarodnih zbivanja, institucija i organizacija, ali i bavljenje praktičnim pitanjima spoljne trgovine, međunarodne razmene, zaključivanja ugovora o izvozu, uvozu i rekasportu, kao finansijskih transakcija sa stranim kompanijama i bankama.
     Obavljao rukovodeće dužnosti u državnim organima, pri čemu je bio angažovan na rešavanju strateških političkih, ekonomskih, socijalnih i bezbednosnih pitanja. Ujedno rukovodio stručnim službama, i bio zadužen za nadzorom nad sprovođenjem odluka državnih organa, ostvarivanjem zakonitosti i izvršavanjem budžeta.
     Angažovanje na međunarodnom planu započeo u funkciju Šefa Kabineta člana Predsedništa SKJ i SFRJ, a potom Generalnog sekretara Predsednika Republike. Dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora obavljao u Meksiku, Gvatemali, Hondurasu, Nikaragvi i Salvadoru za period 1998-2001

RADNO ANGAŽOVANJE PO GODINAMA:
-Od 2017 i danas –Univerzitet Donja Gorica, Podgorica (ugovor o angažovanju u nastavi)
-Od 2009 -Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd (redovni profesor u trajnom zvanju);
-Od 2010- 2014: „Dunav RE a.d.o“ (Član Izvršnog odbora i pomoćnik Gen. direktora);
-Od februara 2008: Akademija za diplomatiju i bezbednost Beograd ( nastavnik);
-Od januara 2005: MS-NET d.o.o (Direktor za međunarodne poslove);
-Od marta 2001: Media World Electronics d.o.o., ( Direktor spoljne trgovine);
-Od januara 1998: Ministarstvo spoljnih poslova SRJ (Ambasador);
-Od oktobra 1992: Predsednik Republike Srbije, (Generalni sekretar);
-Od marta 1991: Progres a.d. (Savetnik Predsednika Kompanije);
-Od decembra 1989: Privredni pregled a.d , (Pomoćnik direktora);
-Od aprila 1980: Šef kabineta L. Mojsova član Predsedništva SFRJ i SKJ;
-Od oktobra 1973: Politika a.d. (Novinar u spoljno-političkoj rubrici);

ОDLIKOVANJA:
-2001. godine, odlikovan “Medaljom Actečkog Orla“ sa zlatnim vencem, od strane Predsednika Meksika, Vicente Fox, za doprinos razvoju prijateljstva i saradnje jugoslovenskih i meksičkog naroda;
-1998. godine, u svojstvu izvršnog direktora Evropskog šampionata u karateu, u Beogradu, nagrađen zlatnom medaljom za doprinos organizaciji ovog takmičenja;

REFERENTNI RADOVI:
-Objavio četiri knjige, više publikacija, brošura i feljtona, preko trideset članaka u časopisima i veliki broj tekstova u dnevnim i nedeljnim novinama.
-Kononirano objavljuje članke i intervjue, u dnevnim novinama i komentariše međunarodne teme u radio i TV emisijama,

 NAUČNI I STRUČNI RADOVI dr DUŠANA VASIĆA:

 1. VASIĆ, Dušan, Stanković Vladan (2022): REPOSITIONING OF THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE (OSCE), in “International organizations: Serbia and Contempory Word”, Volume II, pp. 530, Institute for International Poiltics and EconomIcs, Belgrade, ISBN 978-86-7067-304-5; ISBN 978-86-7067-306-9, pp. 328-358, (M-14, 5 bodova); https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/81398025
 2. VASIĆ, Dušan (2020): Da li je budućnost Evrope moguća bez sećanja na antifašističku prošlost, u Zboriku mešunarodne konferencije “Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“ (7) 2020, str.137-140, Beograd, ISBN-978-86-81088-35-7 COBISS.SR-ID-512869789;

 https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512869789

 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić, Nina (2019): “Međunarodno javno pravo u kontekstu agresije NATO na SRJ”, u Zbornik radova „Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2019“, Beograd, 2019, izdavač “Univerzitet -Union-Nikola Tesla: Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvot, Beograd 2019, knjiga II, str. 461-478, ISBN 978-86-81088-30-2; COBISS.SR-ID 277164556; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512838557
 1. VASIĆ, Dušan, ZDRAVKOVIĆ Bojan, STANKOVIĆ, Vladan (2018): Pravni, politički i moralni aspekti sprovođenja Terezinske deklaracije, u Monografiji „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“, Beograd, 2018, Fakultet za poslovne studije i pravo; str. 301-333, ISBN 978-86-81088-02-9; COBISS.SR-ID 259413772; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512553629
 1. VASIĆ, Dušan (2018): GLOBAL STRATEGY OF THE REGIONAL POWER, in Experiences, Dilemmas and Challenges of Joining European Union, editor Dušan Vasić, publisher "Union-Nikola Tesla" University, Faculty of Business Studies and Law, 2018 ISBN 978-86-81088-12-8, (p. 228) str. 35-58) UCD 327(4-672 EU) (082) 341.217.02(4-672EU: 497.11); https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512607389
 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Changes of Chinese Economic Development Strategy, in „Initiatives of the ‘New Silk Road’-Achievements and Challanges“ [ed. Duško Dimitrijević and Huang Ping], Insitute for International Politics and Economics, Belgrade, p. 335-352, ISNB 978-867067-246-8; COBISS.SR-ID 250946060; https://www.researchgate.net/publication/323858944_INITIATIVES_OF_THE_'NEW_SILK_ROAD'_-_ACHIEVEMENTS_AND_CHALLENGES
 1. VASIĆ, Dušan, ZDRAVKOVIĆ Bojan, STOJKOVIĆ Aleksandara (2017): Integrated Educational System –Pure Experiment or Model for the Future, Proceedings of ENTRENOVA 2017-„Enterprise Research Innovation Conference“, Dubrovnik, Hrvatska, publisher Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, Croatia; str 219-227, Vol. 1, No. 1, ISSN 1849-7950; https://hrcak.srce.hr/file/365150

 2. VASIĆ, Dušan, STANKOVIĆ, Vladan, STOJKOVIĆ Aleksandra (2017): Strani studenti–domaća nebriga (Studija slučaja Grupe Kongoanaca u Srbiji), FOREIGN STUDENTS-DOMESTIC INDIFFERENCE, u Zborniku MECAS-Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Crna Gora, 2017, str. 157-165, Vol. I; ISSN: 2566-3219;https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512812445?lang=sr
 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Stability instead of growth rate acceleration- Chine’s shift in economic development strategy- u Zborniku radova međunarodne konferencije Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2017, Beograd, 2017, izdavač Univerzitet ―Union-Nikola Tesla: Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, knj. II, str. 533-540, ISBN 978-86-87333-79-6; COBISS.SR-ID-232566028; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512658333

 2. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Poricanje Holokausta i Evropski sud za ljudska prava, u Zborniku „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd, 2017; Izdavač Univerzitet Union-Nikola Tesla: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, str. 65-80; ISBN 978-86-87333-84-0; COBISS.SR-ID 230747148; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512506013
 1. VASIĆ, Dušan (2016): Too Early or Too Late — Master Professional in Serbia, in „Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (Strategic Imperativs of Contemporary Managemnt): зб. C 83, матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 березня 2016 р.). — у 2 ч.— К. : КНЕУ, Kijev, Ukrajina 2016. — Ч. 2. — 280 с., urednik С. М. Соболь, к.е.н., проф., str. 204-213, ISBN 978-966-926-069-7, УДК 005.1 ББК 65.291.21я43; https://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-5159_verstka_CH2.pdf

 2. VASIĆ, Dušan (2016): Da li OSCE može odgovoriti novim izazovima sigurnosti: Iskustvo predsjedavanja Republike Srbije, u Zborniku Dani kriznog upravljanja-Suvremeni sigurnosni izazovi i evropsko sigurnosno okruženje”, Split, Hrvatska 2016, Izdavač Veleučilište Velika Gorica, (str. 20-30), UDK 327.7(4):061.1OSCE;  https://dku.hr/wp-content/uploads/2018/10/DKU_zbornik_radova_2016.pdf        https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/15698185
 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2016): Mali korak za velika očekivanja, u Zborniku ANTIM -Application of New Tehnologies in Management, Beograd, 2016, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment; str. 102-110; ISBN 978-86-87333-68-0 (FPSPS), COBISS.SR-ID 222810892; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512407197 
 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2016): Holokaust u svetlosti migrantske krize (HOLOCAUST IN THE LIGHT OF MIGRANT CRISIS IN EUROPE), U Zborniku “Suffering of Jews, Serbs and Roma and others in the former Yugoslavia”, str. 141-156, Beograd, 2016: ISBN 978-86-87333-57-4 (FPSP), Zbornici COBISS.SR-ID 222181132; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512504221
 1. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2015): Negiranje holokausta kao krivično delo (HOLOCAUST DENIAL AS A CRIME), u Zborniku “Holocaust over the Jews, Roma and Serbs during the Second World War”, str. 109-125, Beograd 2015: ISBN 978-86-87333-46-8 (FPSP), Zbornici COBISS.SR-ID 21377126; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512325533
 1. VASIĆ, Dušan, STAKIĆ, Budimir, Ćurković, Vesela (2015): Ulaganje kapitala putem javno-privatnog partnerstva i koncesija, monogarafija, izdavači Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerziteta Union-Nikola Tesla, za izdavača prof dr Života Radosavljević, Beograd 2015, str. 388, ISBN 978-86-87333-53-6 (FPSP), COBISS.SR-ID 216336396; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/216336396
 1. VASIĆ, Dušan, VASIĆ Nina (2014): Violation of human rights and religious freedom of archbishop Jovan of Ohrid, International journal of economics and law, ISSN 2217-5504(Vol. 4., br. 10, 2014, Str. 138-144), COBBIS.SR-ID- 512342941,

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=100166 ;

http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol10/Vasic-10-IJEAL.pdf ;

 1. RADOSAVLJEVIĆ, Života, RADOSAVLJEVIĆ, Milan, BEŠIĆ, Cariša, ĐURIĆ, Dragana, VASIĆ, Dušan (2013): The End of the Political State and Necessity of Introducing an Economic State, in „TTEM-Technics Technologies Education Management“, ISSN: 1840-1503. vol. 8, br. 2 (2013), p.. 789-801; Sarajevo, BiH, COBISS.SR-ID 512200349; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512200349;    https://ttem.ba/2013/06/01/volume-8-number-2/;  http://pdf.ttem.ba/ttem_8_2_web.pdf
 1. VASIĆ, Dušan, Vasić, Nina (2012): Peticularies of Managing the Loan Based Infrastructure Project on Railways, in: Formation of market economy: collection of scientific papers – Special edition. Strategic Imperatives of Modern Management: in 2 parts. - P.2. -K.: KNEU, 2012. – 488, [0] pp. 250-262, ISBN 978-966-483-579-1, ISBN 978-966-483-581-4 (part 2); COBBIS.SR-ID-512343453;  https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512343453
 1. VASIĆ, Dušan (2012): Zakon o privrednim društvima i industrija osiguranja-kontroverze i nedoumice, Časopis „Tržište, novac, kapital“, Beograd 2012, god. 45, br. 3 (2012), str. 78-92; ISSN:0564-3619; COBISS.SR-ID193320204; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/19332020
 1. VASIĆ, Dušan (2011): Odgovornost za zaštitu i međunarodno pravo, “Pravni život“, Beograd, br. 12/2011, God 60, knj. 550, Tom IV, str. 243-256; UDK 34(497.11) (05), YU ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 515118268;

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/515118268;

https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/06/Book_12_2011.pdf?x55549

 1. VASIĆ, Dušan (2010): UN Secretary General acting beyond his mandate, in “The twilight of the West- NATO Aggression - Never to forget”, Proceedings of: „International Conference commemorating 10 years of NATO aggression over FRY”; p. 391-403; ISBN: 978-86-83965-35-9; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512342173
 1. 23. VASIĆ, Dušan (2010): Uporedni pregled spoljnopolitičkih opredeljenja i prioriteta država sa prostora bivše SFRJ, u „Međunarodni položaj i spoljna politika Srbije“, Izdavač Beogradski forum za svet ravnopravnih, urednik dr Stanislav Stojanović, Bgd, 2010, str.146-159; ISBN: 978-86-83965-34-2; COBISS.SR-ID-513207437; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/513207473
 1. VASIĆ, Dušan (2010): PREVENTIVNA DIPLOMATIJA, objavljena doktorska disertacija, izdavači: Službeni glasnik, Pravni fakultet, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2010, str. 383; -ISBN 978-86-519-0595-0(56); COBISS.SR ID 178191116; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/178191116
 1. VASIĆ, Dušan (2010): Dekonstitucionalizacija spoljne politike novih država na Balkanu, “Pravni život“, Beograd, br. 12/2010, tom IV, str. 385-399; UDK 34(497.11) YU ISSN: 0350-0500; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512342685

https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/06/Pravni.zivot_.12_2010.indd_.pdf?x55549

 1. VASIĆ, Dušan (2010): Neka otvorena pitanja primene Konvencije Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu, „Srpska politička misao, Beograd, ISSN: 0354-5989; god. 17, Vol. 28, br 2 (2010), str. 233-250; UDK 32; COBISS.SR-ID 177738508; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/177738508  https://ips.ac.rs/publications/neka-otvorena-pitanja-primene-konvencije-saveta-evrope-o-visokotehnoloskom-kriminalu/
 1. VASIĆ, Dušan (2010): Ekonomska sredstva za prevenciju međunarodnih kriza, rad (Economic Tools for Preventing International Crisis), „Singidunum revija”, Beograd 2010,, ISSN: 1820-8819.- Vol. 6, no. 2 (2010), str. 41-57, UDK: 339.96 (06.11.2009); COBISS.SR-ID 173112588; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/173112588  https://library.parker.edu/eds/detail?db=edb&an=60916386
 1. VASIĆ, Dušan (2010): Uloga i nadležnosti Generalnog sekretara UN u rešavanju međunarodnih kriza: uporedna analiza normativnih okvira i poiitičke prakse od 1945. do 2009, „Strani pravni život“, br. 1/2010, str. 59-83; YU ISSN:00392138; UDK: 341.783; COBISS.SR-ID513918652; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/513918652

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/582

 1. VASIĆ, Dušan (2009): Informacioni rat i međunarodno pravo, „Pravni život“, Beograd, god 58, knj. 533, br. 13/2009, tom V, str. 1051-1070; UDK 34(497-11); YU ISSN 0350-0500; COBISS.SR-ID-513898684; COBBIS.SR-ID512361373;

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/513898684

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512361373

 1. VASIĆ, Dušan (2009): Upravljanje krizama u Evropi, u Zborniku „Bezbednost u postmodernom ambijentu“, Grza 14-16 juli 2009, CESNA B, Beograd, 2009, Knjiga VI, str. 231-250; ISBN: 978-86-85985-05-8;
 1. VASIĆ, Dušan (2009): Prekoračenje nadležnosti Generalnog sekretara UN –Slučaj Kosava, u Zborniku “Sumrak Zapada: Agresija NATO: da se ne zaboravi”, IBeogradski forum za svet ravnopravnih, ISBN: 978-86-83965-33-5; COBISS.SR-ID-1753855756; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512361629

 2. 32. VASIĆ, Dušan (2009): Međunarodno pravni aspekt informacione bezbednosti, u zborniku „Informaciona bezbednost“, Akademije za diplomatiju i bezbednost, Beograd, 2009, str. 49-61, redni broj izdanja 40; ISBN: 978-86-87545-03-8; COBISS-SR-ID 155850764; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512360605
 1. VASIĆ, Dušan (2008): Zakonska zaštita elektronskih informacija i komunikacija u Srbiji–kritički osvrt na stepen normativne uređenosti, “Pravni život“ Beograd, god 57, knj. 517, br. 5-6/2008, str. 135-146; ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 513043388; https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/04/Bibliografija.2020_WEB.pdf?x92805
 1. VASIĆ, Dušan (2008): Krivično-pravna zaštita elektronskih komunikacija, proizvoda, zapisa i drugih digitalnih sadržaja, u „Informaciona bezbednost“, Akademije za diplomatiju i bezbednost, Beograd 2008, izdanje broj 53, str. 54 - 77; http://www.diplomatija.com/fakultet/izdavastvo/
 1. VASIĆ, Dušan (2008): Integrisanje funkcije kriznog menadžmenta u evropskom političkom prostoru, “Pravni život“, Beograd, ISSN: 0350-0500.-(God. 57, knj. 523, br. 13, 2008, str. 643-661) COBISS.SR-ID-512359837;

  https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/172425484

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512359837

 1. VASIĆ, Dušan (2007): Protivurečnosti pravnog statusa, uloge i mandata misija OEBS, „Pravni život,“ časopis za pravu teoriju i praksu, Beograd, God. 56, knj. 514, broj 14(2007), str. 5-25; ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 512741564; (M 51, 3 boda);

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512741564

 1. VASIĆ, Dušan (2007): Pravni i ekonomski aspekti zaštite potrošača, „Pravo i privreda“ , Beograd, 2007, godina 44, br. 5-8(2007), str. 765-775; UDK 347.7; YU ISSN: 0354-3501; COBISS.SR-ID 512803004; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512360093
 1. VASIĆ, Dušan (2006): Marginalizacije uloge i značaj OEBS na međunarodnoj sceni, „Pravni život“, Beograd, God. 55, knj. 504, broj 12(2006), tom IV, str. 467-485; YU ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 512452540; (M 51, 3 boda); Bibliografija, https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512359581
 1. VASIĆ, Dušan (2006): OEBS, nevladine organizacije i Srbija, u zborniku sa naučnog savetovanja -Civilno društvo i nevladine organizacije, Nevladine organizacije u Srbiji i svetu-,Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2006, sveska br. 12, Beograd 2006, str. 88-125; ISBN: 86-839-65-20-1; COBISS-SR-ID 132434444; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512360861
 1. VASIĆ, Dušan (2006): Smisao dezintegracije SRJ, u zborniku savetovanja „Odnosi Srbije i Crne Gore“, Beogradski forum za svet ravnopravnih, sveska 2/2006, str. 95-103; ISBN: 86-83-83965-01-5, COBISS-SR-ID 98172684;

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512361117

 1. VASIĆ, Dušan (2006): NATO kao ukleti savez smrti, u tematskom zborniku „Agresija NATO-sedam godina posle“, Beogradski forum za svet ravnopravnih, sveska 1/2006, str. 109-113; ISBN: 86-83965-18-X; COBISS-SR-ID 130056716;

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512359325

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512359069

 1. VASIĆ DUŠAN (2004): VLADIKA BEZ ZAŠTITE, DANAS: dnevnik, ISSN 1450-538X (God. 8, 28.01.2004, str. 7), COBISS.SR-ID-153998457; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/1539988457
 1. VASIĆ, Dušan (2000): La agresión de la OTAN a Kosovo y sus lecciones para América Latina, ponenscia al “Primera Conferencia Mexicana Juarista Bolivariana”, publicado en espanol ena la revista “Debate Legislativo“, ed. Luis Miranda Resendiz, “Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos“, No 25 2000, pag. 32-36; http://www.geocities.com/anfictionico/magistra/dusan.html;
 1. VASIĆ, Dušan (2000): Dossier de los ataques terroristas y otros actos de violenciaen el territorio de Kosovo y Metohija del 12 al 27 Junio de 1999, publicado en “IUS“ - Revista del Centro de Investigaciones y documentación Jurídicas de la Universidad Аutonomа de Pubelа, Meksiko, ed. Angel Perez Garcia, No. 7- 2000, pag. 39-46; ISSN 1870-7147; Izvor: US : Revista del Centro de Investigación Juridicas del ICJP , Izdanje i proizvodnja: Molino de Rosas: Instituto de ciencias juridicas de Puebla, jezik španski, COBBIS.SR.-ID-512433309; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512433309
 1. VASIĆ, Dušan (1999): OTAN - Crímenes en contra de civiles en la Republica Federal de Yugoslavia, ponencia en espanol publicada en “IUS“- Revista del Centro de Investigaciones y documentación Jurídicas de lа Universidad Autonomа de Pubelа, Меxico, editor Angel Perez Garcia, No. 6-1999, pag. 39-45; ISSN 1870-7147; Izvor: US : Revista del Centro de Investigación Juridicas del ICJP(god. 3, br. 6, 1999, str. 39-45), COBBIS.SR.-ID-512433053; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512433053
 1. STAKIĆ, Budimir, VASIĆ, Dušan, Marković Dragan (1996): Foreign Investments in Serbia: A good business opportunity, monografija (poslovni vodič) na engleskom jeziku), izdavač “Poslovni biro“, Beograd, 1996, 119 str, ilustr: 22 str., COBISS.SR-ID-512994213; https://www.worldcat.org/title/499104297
 1. STAKIĆ, Budimir, VASIĆ, Dušan, (1995): Welcome to Serbia, monografija (poslovni vodič) na engleskom jeziku), izdavač „Uspeh“, Beograd, 1995, str. 48, COBISS.SR-ID-102507271; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/102507271 ;

https://www.worldcat.org/title/35673827

 1. VASIĆ, Dušan (1989): Ideja pluralizma od Programa SKJ do Osnova preobražaja SKJ, u časopisu „Opredeljenja “, (časopis za društvenu teoriju i kritiku, [urednik Fuad Saltaga], Sarajevo, br. 6 (1989), str. 31-51; ISSN: 0351-126X- 20,5, COBISS.SR-ID 8236290; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/8236290
 2. VASIĆ, Dušan (1988): Neke pretpostavke aktivnijeg delovanja Jugoslavije u međunаrodnim odnosima i reafirmacija njene uloge u svetu, u časopisu „Opredeljenja“, [urednik Fuad Saltaga], Sarajevo, br. 7(1988); str. 93-102, ISSN 0351-126X, COBISS.SR-ID 3398402; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/3398402
 3. VASIĆ, Dušan (1988): Ustav SFRJ, društvena uloga SKJ i zajednički interesi, u časopisu „Arhiv za pravne i društvene nauke“, Izdavač Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, God. 74, br. 1/3 (1988), str. 93-105; YU ISSN 0004-1270, UDK 329 (8.VI.1988); COBISS.SR-ID 35497740; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/16728066
 4. VASIĆ, Dušan (1987): Neophodnost novih inicijativa, u časopisu „Međunarodna politika“, [urednik dr Ranko Petković], Insitutut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, br. 898, od 1. septembra 1987, Beograd; YU ISSN: 0543-3657; COBISS.SR-ID 35497740;
 5. VASIĆ, Dušan (1987): Budućnost kao projekcija prošlosti, rad u načnom časopisu „Socijalizam“, br. 1/1987, Beograd, [urednik dr Zoran Vudijević]; YU ISSN: 05606675; https://www.worldcat.org/title/socijalizam-casopis-saveza-komunista-jugoslavije/oclc/717858222
 6. VASIĆ, Dušan (1985): Zajednički interesi u Federaciji, rad u časopisu „Opština“, Izdavač Republički zavod za javnu upravu Srbije, [glavni i odgovorni urednik Ljubiša Zarić], Beograd, br. 2-3/1985; (M 51, 3 boda);
 1. VASIĆ, Dušan (1980): Velike bitke partije, monografija, izdavač Radnička štampa, Beograd, 1980, urednik Čedo Maleš, 163 str., [6] tabli 21 cm.; COBISS.SR-ID 16283911; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/16283911

49 Dimitrijević Duško, VASIĆ DUŠAN (1978): PRVI KORACI NOVOG ZAKONA  (dosadašnja iskustva i neka otvorena pitanja sprovođenja Zakona o udruženom radu), PolItika, Beograd 1978, COBISS.SR-ID 77800967; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/77800967

 1. VASIĆ, Dušan (1977): Prikaz časopisa „Ideje“ br 2/1977, u časopisu „Socijalizam“, br. 11/1977, Beograd; YU ISSN: 05606675; https://www.worldcat.org/title/socijalizam-casopis-saveza-komunista-jugoslavije/oclc/717858222
 2. VASIĆ, Dušan (1977): Prikaz knjige: dr Miodraga Višnjića „Delegatski sistem“, u časopisu „Socijalizam“, br. 10/1977, Beograd; YU ISSN: 05606675; https://www.worldcat.org/title/socijalizam-casopis-saveza-komunista-jugoslavije/oclc/717858222
 3. VASIĆ, Dušan (1977): Mogućnosti, značaj i pretpostavke angažovanja ličnih sredstava u rešavanju stambenih pitanja građana, rad u načnom časopisu „Opština“, Izdavač Republički zavod za javnu upravu Srbije, [glavni i odgovrni urednik Ljubiša Zarić], Beograd, br. 7-8/1977;
 4. VASIĆ, Dušan (1975): „Vizija srednjoročnog i dugoročnog razvoja Jugoslavije“, U časopisU „Vojno-političkI informator“, izdavač Politička uprava SSNO, izdavač SSNO Beograd , br. 11/1975; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/8443650
 5. VASIĆ, Dušan (1975): Stabilizacija privrede – osnovni ekonomski i politički projekt društva danas, rad u časopisu „Vojno-politički informator“, izdavač Politička uprava SSNO, Beograd, br. 10/1975; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/8443650
 1. VASIĆ, Dušan, ĐURIĆ Rajko (1975): Hajde da menjamo svet, knjiga za omladinu, izdavač Narodna knjiga, Beograd, 1977, urednik Tanja Vujić, (Ljubljana, Mladinska knjiga) 157 str., ilustr; 23 cm; (Biblioteka Zrnca velikog sveta), COBISS.SR-ID 24950284; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/24950284 

(B) UREĐIVANJE MONOGRAFIJA:

 

-VASIĆ, Dušan (2018): Uredio tematsku monografiju međunarodnog značaja na engleskom jeziku „EXPERIENCES, Dilemmas and Challenges of Joining European Union“: thematic monograph / editor Dušan Vasić. - Belgrade: "Union-Nikola Tesla" University, Faculty of Business Studies and Law, 2018 (Belgrade: Beopress). - 228 str.; 24 cm, ISBN: 978-86-81088-12-8, COBISS.SR-ID-265373708; https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/COBIB/265373708

-VASIĆ, Dušan (2006): Uredio Zbornik sa skupa nacionalnog značaja “Odnosi Srbije i Crne Gore“, održanog 2006. godine u organizaciji Beogradskog Foruma za svet ravnopravnih, izdavač Filip Višnjić, Beograd; ISBN: 86-83-83965-01-5, COBISS.SR-ID 179235847;(M 66, 1 bod); https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/179235847

dr Dušan Vasić