Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Dušan Vasić

LIČNI PODACI

- Zvanje: DOKTOR PRAVNIH NAUKA
- Uža naučna oblast: Međunarodnopravna
- JMBG 16039497026;
- Rođen u Beogradu, 1949 godin;
- Oženjen, dve ćerke;
- Kućna adresa: Sokolska 15, Beograd ,
- Mobilni: 381-63-271-866; -Telefon u stanu: 381-11-244-16-17
- Elektronska adresa: Dusan.Vasic@udg.edu.me

OBRAZOVANJE:

-Doktorske studije:
Pravni fakultet u Beogradu (Katedra za međunarodno pravo i međun. odnose)
Oblast: Međunarodno-pravna
Naslov disertacije: „Koncept preventivne diplomatije u sistemu UN“
Mentor prof dr Milenko Kreća
Stečeno zvanje: Doktor pravno-političkih nauka
-Magistarske studije:
Pravni fakultet u Beogradu (Katedra za međunarodno pravo i međun. odnose)
Oblast: Međunarodno-pravna
Naslov magistarske teze: „Aktivnosti OEBS u rešavanju kriza u Evropi“
Mentor prof dr Milenko Kreća,
Stečeno zvanje: Doktor pravno-političkih nauka
-Redovne četvorogodišnje studije
Fakultet političkih nauka u Beogradu , Međunarodno-politički smer)
Diploma ekvivalentna masteru, prema kriterijuma Bolonjskog koncepta
Oblast: Međunarodno-politička
Stečeno zvanje: -Diplomirani politikolog za međunarodne odnose

RAD NA DRŽAVNIM POSLOVIMA:

-Izvanaredni i opunomoćeni ambasador SRJ u Meksiku od 1998-2001, kao i ambasador u Gvatemali, Hondurasu, Salvadoru i Nikaragvi.
-Generalni sekretar Predsednika Republike Srbije 1993-1997;
-Šef kabineta Lazara Mojsova, člana Predsedništva SFRJ i SKJ, potom ministrsa spoljnih poslvav SFRJ (1980-1989).

ISKUSTVO U NASTAVI:

-Fakultet humanističkih studija-Univerzitet Donja Gorica, Podgorica (od 2017-i dalje)
predmeti: (1) Upravljanje krizama (program -OAS)
(2) Odbrambene politike (program -OAS)
-Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd (od 2009 i danas)
predmeti: (1) Međunarodno privatno pravo (program -OAS)
(2) Diplomatsko i konzularno pravo (program -OAS)
(3) Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU (program-MAS)
(4) Savremeni koncepti spoljne politike (program-MAS);
-Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd (februar 2008- novembar 2009)
predmeti: (1) Međunarodno javno pravo,
(2) Diplomatsko i konzularno pravo,
-Beogradska poslovna škola, Beograd,-(2010-2013)
predmeti: (1) Ekonomija Evropske unije
(2) Osiguranje
-Evropska viša škola za sportsko novinarstvo, Beograd (juni 2006-juni 2007)
-predavač po ugovoru, sa 1/3 vremena
predmeti: (1) Uvod u pravo
(2) Osnovi prava i mediji;
-Fakultet za spoljnu trgovinu, Bijeljina, Bosna i Hercegovina (septembar 1996-maj 1998)
-saradnik u nastavi u honorarnom statusu
predmeti: (1) Međunarodni ekonomski odnosi, i
(2) Međunarodne ekonomske integracije

POSEBNA ZNANjA I VEŠTINE:

-Iskustvo u međunarodnom pregovaranju 1980-2001,
-Stručni ispit za rad u oblasti spoljne
-Odlična pozavalac svih standardnih računarskih programa

STRANI JEZICI:

-U potpunosti vlada engleskim i španskim jezikom (položen VIII stepe u
Ministarstvu spoljnih poslova), a služi se italijanskim;


RADNO ISKUSTVO:

-Opšti pregled:
-Dugogodišnje radno iskustvo sticao je u nekoliko ključnih društvenih oblasti: u sferi informisanja i političkog delovanja, na poslovima državne uprave, u oblasti diplomatije i spoljne politike, i u u oblasti privrede, a pre svega na poslovima reosiguranja, kao i na poslovima međunarodnog konsaltinga.

- Oblasti angažovanja:
-U većini ustanova i preduzeća u kojima je bio zaposlen, bavio se međunarodnom problematikom, kako sa političkog tako i sa ekonomskog aspekta. To je obuhvatalo teoriski analiziranje i istraživanje određenih međunarodnih zbivanja, institucija i organizacija, ali i bavljenje praktičnim pitanjima spoljne trgovine, međunarodne razmene, zaključivanja ugovora o izvozu, uvozu i rekasportu, kao finansijskih transakcija sa stranim kompanijama i bankama.
-Obavljao rukovodeće dužnosti u državnim organima, pri čemu je bio angažovan na rešavanju strateških političkih, ekonomskih, socijalnih i bezbednosnih pitanja. Ujedno rukovodio stručnim službama, i bio zadužen za nadzorom nad sprovođenjem odluka državnih organa, ostvarivanjem zakonitosti i izvršavanjem budžeta.
-Angažovanje na međunarodnom planu započeo u funkciju Šefa Kabineta člana Predsedništa SKJ i SFRJ, a potom Generalnog sekretara Predsednika Republike. Dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora obavljao u Meksiku, Gvatemali, Hondurasu, Nikaragvi i Salvadoru za period 1998-2001

- UGOVOR O RADNOM ANGAŽOVANJU PO GODINAMA :

-Od 2017 i danas –Univerzitet Donja Gorica, Podgorica (ugovor o angažovanju u nastavi)
-Od 2009 i danas: -Univerzitet Union-Nikola Tesla. Beograd (profesor u radnom odnosu);
-Od 2010- 2014: „Dunav RE a.d.o“ (Član Izvršnog odbora i pomoćnik Gen. direktora);
-Od februara 2008: Akademija za diplomatiju i bezbednost Beograd ( nastavnik);
-Od januara 2005: MS-NET d.o.o (Direktor za međunarodne poslove);
-Od marta 2001: Media World Electronics d.o.o., ( Direktor spoljne trgovine);
-Od januara 1998: Ministarstvo spoljnih poslova SRJ (Ambasador);
-Od oktobra 1992: Predsednik Republike Srbije, (Generalni sekretar);
-Od marta 1991: Progres a.d. (Savetnik Predsednika Kompanije);
-Od decembra 1989: Privredni pregled a.d , (Pomoćnik direktora);
-Od aprila 1980: Šef kabineta L. Mojsova član Predsdništva SKJ i SFRJ
-Od oktobra 1973: Politika a.d. (Novinar u spoljno-političkoj rubrici);

ОDLIKOVANJA:

-2001. godine, odlikovan “Medaljom Actečkog Orla“ sa zlatnim vencem, od strane Predsednika Meksika, Vicente Fox, za doprinos razvoju prijateljstva i saradnje jugoslovenskih i meksičkog naroda;
-1998. godine, u svojstvu izvršnog direktora Evropskog šampionata u karateu, u Beogradu, nagrađen zlatnom medaljom za doprinos organizaciji ovog takmičenja;

REFERENTNI RADOVI:

REFERENTNI RADOVI:

-Objavio četiri knjige, više publikacija, brošura i feljtona, preko trideset članaka u časopisima i veliki broj tekstova u dnevnim i nedeljnim novinama.
-Kononirano objavljuje članke i intervjue, u dnevnim novinama i u radio emisijima, a poslednji objavljeni intervju je dao «Radio Sputniku» 06.03.2019. godine, povodom zauštravanja situacije u Venecueli,

PRILOG - NAUČNI I STRUČNI RADOVI dr DUŠANA VASIĆA:
3.1. Bibliografija objavljenih radova i njihovo naučno vrednovanje
A/ Spisak radova iz vrste doktorske disertacija, monografije i priručnici (Vrsta, Bodovi)
1. VASIĆ, Dušan (2018): GLOBAL STRATEGY OF THE REGIONAL POWER, Rad u tematskoj monografiji međunarodnog značaja: EXPERIENCES, Dilemmas and Challenges of Joining European Union : thematic monograph / editor Dušan Vasić. - Belgrade : "Union-Nikola Tesla" University, Faculty of Business Studies and Law, 2018 ISBN 978-86-81088-12-8, (p. 228) str. 35-58) UCD 327(4-672 EU)(082) 341.217.02(4-672EU:497.11)(082),( M 14, 5 bodova);
2. STAKIĆ, Budimir, VASIĆ, Dušan, Ćurković, Vesela (2015): Ulaganje kapitala putem javno-privatnog partnerstva i koncesija, monografska bibliografska jedinica, izdavači Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerziteta Union- Nikola Tesla, za izdavača prof dr Života Radosavljević, Beograd 2015, str. 388, ISBN 978-86-87333-53-6 (FPSP), COBISS.SR-ID 216336396; (M 43, 5 bodova);
3. VASIĆ, Dušan: Preventivna diplomatija (2010), objavljena doktorska disertacija, izdavači Službeni glasnik, Pravni fakultet, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2010, str. 383; -ISBN 978-86-519-0595-0(56); COBISS.SR ID 178191116;( M 12, 10 bodova);
4. STAKIĆ, Budimir, VASIĆ, Duško, Marković Dragan (1996): Foreign Investments in Serbia: A good business opportunity, monografska bibliografska jedinica, (priručnik na engleskom jeziku), izdavač “Poslovni biro“, Beograd, 1996, 119 str, ilustr: 22 str., prevod Dragan Trbojević; COBISS.SR ID 512994213;( M 16, 2 boda);
5. STAKIĆ, Budimir, VASIĆ, Dušan (1995): Welcome to Serbia priručnik- monografska bibliografska jedinica (poslovni vodić na engleskom jeziku), izdavač „Uspeh“, Beograd, 1995, str. 48, prevod Dragan Trbojević; COBISS.SR-ID 102507271; M 16 2
6. VASIĆ, Dušan (1980): Velike bitke partije, monografska bibliografska jedinica izdavač Radnička štampa, Beograd, 1980, urednik Čedo Maleš, 163 str., [6] tabli ; 21 cm.; COBISS.SR-ID 16283911; (M 43, 5 bodova);
7. DIMITRIJEVIĆ, Dušan, VASIĆ, Dušan (1978): Prvi koraci novog Zakona (dosadašnja iskustva i neka praktična pitanja sprovođenja Zakona o udruženom radu), priručnik, Politika, Beograd, 1978 ([b. m. : b. g.]) str. 23, COBISS.SR-ID 77800967;( M 47, 0,5 bodova);
8. VASIĆ, Dušan, ĐURIĆ Rajko (1975): Hajde da menjamo svet, monografska bibliografska jedinica, knjiga za omladinu, izdavač Narodna knjiga, Beograd, 1975, urednik Tanja Vujić, 157 str. : ilustr. ; 23 cm; COBISS.SR-ID 24950284; (M 43, 5 bodva)
UKUPNA VREDNOST u A Kategoriji: 35.5

B/ Spisak naučno-stručnih radova publikovanih ili prihvaćenih u međunarodnim časopisima: (Vrsta, Bododvi)
1. RADOSAVLJEVIĆ, Života, RADOSAVLJEVIĆ, Milan, BEŠIĆ, Cariša, ĐURIĆ, Dragana, VASIĆ, Dušan (2013): The End of the Political State and Necesity of Introducing an Economic State, rad u međunarodnom časopisu, „TTEM -Technics Technologies Education Management“, (Journal of society for development of teaching and business processes in new net environment in BiH), ISSN: 1840-1503.- vol. 8, br. 2 (2013), str. 789-801; [editor Džafer Kudumović], Published by DRUNPP Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.SR-ID 512200349; (M 23, 4 boda);
2. VASIĆ, Dušan (2000): La agresión de la OTAN a Kosovo y sus lecciones para América Latina, predavanje po pozivu na međunarodnom skupu “Primera Conferencia Mexicana Juarista Bolivariana”, održanom od 20-21 marta 2001. godine, u Meksiko Sitiju, štampano u celini na španskom jeziku u časopisu “Debate Legislativo“, glavni i odgovorni urednik Luis Miranda Resendiz, izdavač “Sociedad Mexicana de Estudios Legislativos“, br. 25, avgust 2000, str. 32-36, http://www.geocities.com/anfictionico/magistra/dusan.html; (M 32, 1,5 bod);
3. VASIĆ, Dušan (1999): OTAN - Crímenes en contra de civiles en la Republica Federal de Yugoslavia, saopštenje sa međunarodnog skupa štampanu celini na španskom jeziku u časopisu “IUS“- Revista del Centro de Investigaciones y documentación Jurídicas de lа Universidad Autonomа de Pubelа, Меxico, glavni i odgovorni urednik Angel Perez Garcia, No. 6. april-oktobar 1999, str. 39-45; ISSN 1870-7147; (M 33, 1 bod);
4. VASIĆ, Dušan (1999): Dossier de los ataques terroristas y otros actos de violenciaen el territorio de Kosovo y Metohija del 12 al 27 Junio de 1999, saopštenje sa međunarodnog skupa štampanu celini na španskom jeziku u časopis “IUS“ - Revista del Centro de Investigaciones y documentación Jurídicas de la Universidad Аutonomа de Pubelа, Meksiko, glavni i odgovorni urednik Angel Perez Garcia, br. 7. novembar1999 –juni 2000, str. 39-46; ISSN 1870-7147; (M 33, 1 bod);
UKUPNA VREDNOST u B kategoriji 8,5

C/Spisak naučnih radova saopštenih na skupu međunarodnog značaja i objavljenih u celini: ( Vrsta, Bod)
1.VASIĆ, Dušan N., Bosnić Nela, Vasić, Nina (2019): “Međunarodno javno pravo u kontekstu agresije NATO na SRJ”, Naučni rad objavljen u Zborniku radova, Šeste međunarodne naučne konferencije „Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2019“, Beograd, 2019, [urednik prof. emeritus dr Života Radosavljević], izdavač “Univerzitet -Union-Nikola Tesla: Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvot, Beograd 2019, knjiga II, str. 461-478, ISBN 978-86-81088-30-2; COBISS.SR-ID 277164556;. (M-14, 5 bodova);
2. VASIĆ, Dušan, ZDRAVKOVIĆ Bojan, STANKOVIĆ, Vladan (2018): Pravni, politički i moralni aspekti sprovođenja Terezinske deklaracije, Naučni rad u Monografiji „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije“, Beograd, 2018. godine; [urednici Života Radosavljević, Vjačeslav Solovjov, Olja Arsenijević], Izdavač Fakultet za poslovne studije i pravo; str. 301-333, ISBN 978-86-81088-02-9; COBISS.SR-ID 259413772; (M 14, 5 bodova);
3. VASIĆ, Dušan N., Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Changes of Chinese Economic Development Strategy, Naučni rad objavljen u zborniku međunarodne naučne konferencije „Initiatives of the ‘New Silk Road’-Achievements and Challanges“ [urednici Duško Dimitrijević i Huang Ping], Izdavač Institut za međunarodnu poItiku i privredu, Beograd 2017, str. 335-352, ISNB 978-867067-246-8; COBISS.SR-ID 250946060, (M 14, 5 bodova);
4. VASIĆ, Dušan, ZDRAVKOVIĆ Bojan, STOJKOVIĆ Aleksandara (2017): Integrated Educational System –Pure Experiment or Model for the Future, Naučni rad objavljen u Zborniku Međunarodne naučne konferencija ENTRENOVA 2017 – „Enterprise Research Innovation Conference“, Dubrovnik, Hrvatska, [urednici Maja Baćović, Marin Milković, Mirjana Pejić Bach, Sanja Peković, Vanja Simicevic, Jovana Zoroja], Izdavač Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, Croatia; str 219-227, Vol. 1, No. 1, ISSN 1849-7950, (M 14, 5 bodova);
5. VASIĆ, Dušan, STANKOVIĆ, Vladan, STOJKOVIĆ Aleksandra (2017): Strani studenti–domaća nebriga- (Studija slučaja Grupe Kongoanaca u Srbiji)- FOREIGN STUDENTS – DOMESTIC INDIFFERENCE, Naučni rad objavljen u Zborniku radova, MECAS -Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Crna Gora, Maj 2017, [urednici prof dr Recai Aydin i Yasin Unvanli], Izdavač „Dobra knjiga d.o.o.“ Sarajevo, 2017, str. 157-165, Volume I; ISSN: 2566-3219;( M 14 5 b);
6. VASIĆ, Dušan N., Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Stability instead of growth rate acceleration- Chine’s shift in economic development strategy- Naučni rad objavljen u Zborniku radova, Peta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2017, Beograd, 2017, [urednik Života Radosavljević], izdavač Univerzitet ―Union-Nikola Tesla : Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, knjiga II, str. 533-540, ISBN 978-86-87333-79-6; COBISS.SR-ID 232566028. (M 14, 5 bod);
7. VASIĆ, Dušan N., Bosnić Nela, Vasić, Nina (2017): Poricanje Holokausta i Evropski sud za ljudska prava, Zbornik radova / Ĉetvrta međunarodna konferencija „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd, 2017.godine; [urednici Života Radosavljević, Vjačeslav Solovjov, Olja Arsenijević]. - Izdavač Univerzitet ―Union-Nikola Tesla: Fakultet za poslovne studije i pravo : Fakultet za strateški i operativni menadžment, str. 65-80; ISBN 978-86-87333-84-0; COBISS.SR-ID 230747148. (M 14, 5 bod);
8. VASIĆ, Dušan (2016): Too Early or Too Late — Master Professional in Serbia (Master strukovnih studija u Srbiji –prerano ili prekasno), objavljeno na engleskom jeziku, u Zborniku materijala međunarodne stručne konferencije „Стратегічні імперативи сучасного менеджменту (Strategic Imperativs of Contemporary Managemnt): зб. C 83, матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 березня 2016 р.). — у 2 ч.— К. : КНЕУ, Kijev, Ukrajina 2016. — Ч. 2. — 280 с., urednik С. М. Соболь, к.е.н., проф., str. 204-213, ISBN 978-966-926-069-7, УДК 005.1 ББК 65.291.21я43 (M 14, 5 bod);
9. VASIĆ, Dušan (2016): Da li OSCE može odgovoriti novim izazovima sigurnosti: Iskustvo predsjedavanja Republike Srbije, saopštenje na devetoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Dani kriznog upravljanja -Suvremeni sigurnosni izazovi i evropsko sigurnosno okruženje“ (CRISIS MANAGEMENT DAYS -CONTEMPORARY SECURITY CHALLENGES AND EUROPEAN SECURITY SURROUNDING) i objavljeno u istoimenom Zborniku, Split, Hrvatska 2016, Izdavač Veleučilište Velika Gorica, urednik Dr. sc. Ivan Nađ; (str. 20-30), UDK 327.7(4):061.1OSCE; (M 14, 5 bod);
10. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2016): Mali korak za velika očekivanja (SMOL STEP TO GREAT EXPECTATIONS), referat na Petoj međunarodnoj konferenciji: Primena novih tehnologija u menadžmentu (ANTIM -Application of New Tehnologies in Management), i objavljen u istoimenom Zborniku, Beograd, 2016, [urednik prof dr Maja Anđelković], - Izdavač Univerzitet ―Union-Nikola Tesla, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za strateški i operativni menadžment; str. 102-110; ISBN 978-86-87333-68-0 (FPSPS), COBISS.SR-ID 222810892; (M 44, 3 boda);
11. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2016): Holokaust u svetlosti migrantske krize (HOLOCAUST IN THE LIGHT OF MIGRANT CRIRIS IN EUROPE ), referat podnet na Trećoj međunarodnoj konferenciji: Suffering of Jews, Serbs and Roma and others in the forer Yugoslavia, i objavljen u istoimenom zborniku (str. 141-156), urednici prof dr Života Radosavlejvić i drugi, Beograd, 2016: ISBN 978-86-87333-57-4 (FPSP), Zbornici COBISS.SR-ID 222181132;( M 14, 5 boda);
12. VASIĆ, Dušan, Bosnić Nela, Vasić Nina (2015): Negiranje holokausta kao krivično delo (HOLOCAUST DENIAL AS A CRIME ), referat podnet na Drugoj međunarodnoj konferenciji: Holocaust over the Jews, Roma and Serbs during the Second World War , i objavljen u istoimenom zborniku (str. 109-125), urednici prof. dr.Vojislav Vučenović i drugi, Beograd, Februar, 2015: ISBN 978-86-87333-46-8 (FPSP) , Zbornici COBISS.SR-ID 21377126; (M 14, 5 boda);
13. VASIĆ, Dušan, Vasić, Nina (2012): Peticularies of Managing the Loan Based Infrastructure Project on Railways, referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kijevu i objavljen u celini na engleskom jeziku u zborniku: Formation of market economy : collection of scientific papers – Special edition. Strategic Imperatives of Modern Management: in 2 parts.- P.2. -K. : KNEU, 2012. – 488,[0] pp. 249-263, ISBN 978-966-483-579-1, ISBN 978-966-483-581-4 (part 2); (M 14, 5 bodova);
14. VASIĆ, Dušan (2010): UN Secretary General acting beyond his mandate, in “The twilight of the West- NATO Aggression - Never to forget”, rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja objavljen u celini na engleskom jeziku, sa međunarodne konferencije održane u Beogradu 22-24 marta 2009 godine, pod nazivom: „International Conference commemorating 10 years of NATO aggression over FRY”, editor-in-chief Mr. Dragan Vučićević, published by “Millennium Group” and “The Belgrade forum for a World of Equals”; pages 391-403; ISBN: 978-86-83965-35-9; (M 14, 5 bodova);
UKUPNA VREDNOST u C kategoriji 63

D/ Spisak naučnih radova saopštenih na skupu nacionalnog značaja i objavljenih u celini: (Vrsta, Bodovi)
1. VASIĆ, Dušan (2010): Uporedna analiza spoljnopolitičkih opredeljenja i prioriteta država sa prostora bivše SFRJ, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa savetovanja „Međunarodni položaj i spoljna politika Srbije“, Izdavač Beogradski forum za svet ravnopravnih, urednik dr Stanislav Stojanović, Bgd, 2010, str.146-160; ISBN: 978-86-83965-34-2; (M 45, 1,5 bod);
2. VASIĆ, Dušan (2009): Upravljanje krizama u Evropi, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa međunarodne konferencije „Bezbednost u postmodernom ambijentu“, Grza 14-16 juli 2009, izdavač Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, Beograd, urednik izdanja prof. dr Rade Biočanin, Beograd 2009, Knjiga VI, str. 231-250; ISBN: 978-86-85985-05-8; (M 45, 1,5 bod);
3. VASIĆ, Dušan (2009): Međunarodnopravni aspekt informacione bezbednosti, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa naučno-stručnog savetovanja Akademije za diplomatiju i bezbednost, Beograd, pod nazivom „Informaciona bezbednost“, Beograd 2009, str. 49-61; ISBN: 978-86-87545-03-8; COBISS-SR-ID 155850764;( M 45, 1,5 bod);
4. VASIĆ, Dušan (2008): Zakonska zaštita elektronskih informacija i komunikacija u Srbiji –kritički osvrt na stepen normativne uređenosti, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja, “Pravni život“ (časopis za pravu teoriju i praksu), urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović, Izdavač Udruženje pravnika Srbije, God 57, knj. 517, br. 5-6/2008, str. 135-146; ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 513043388; (M 51, 3 boda);
5. VASIĆ, Dušan (2008): Krivično-pravna zaštita elektronskih komunikacija, proizvoda, zapisa i drugih digitalnih sadržaja, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa naučno-stručnog savetovanja Akademije za diplomatiju i bezbednost, Beograd, pod nazivom „Informaciona bezbednost“, Beograd 2008, str. 54 - 77; (M 45, 1,5 bod);
6. VASIĆ, Dušan (2006): OEBS, nevladine organizacije i Srbija, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa naučnog savetovanja -Civilno društvo i nevladine organizacije, Nevladine organizacije u Srbiji i svetu-, izdavač „Filip Višnjić“, Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2006, sveska br. 12, Beograd, 2006. godine, str. 88-125; ISBN: 86-839-65-20-1; COBISS-SR-ID 132434444; (M 45, 1,5 bod);
7. VASIĆ, Dušan (2006): Smisao dezintegracije SRJ, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa naučno-stručnog savetovanja „Odnosi Srbije i Crne Gore“, organizator i izdavač Beogradski forum za svet ravnopravnih, sveska 2/2006, str. 95-103; ISBN: 86-83-83965-01-5, COBISS-SR-ID 98172684; (M 45, 1,5 bod);
8. VASIĆ, Dušan (2006): NATO kao ukleti savez smrti, rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja sa međunarodnog savetovanja „Agresija NATO – sedam godina posle“, organizator i izdavač Beogradski forum za svet ravnopravnih, sveska 1/2006, str. 109-113; ISBN: 86-83965-18-X; COBISS-SR-ID 130056716; (M 45, 1,5 bod);
UKUPNA VREDNOST u D kategoriji 13,5 bodova

E/ Uređivanje tematske monografije međunarodnog značaja: (Vrsta, Bodovi)
1. VASIĆ, Dušan (2018): Uredio tematsku monografiju međunarodnog značaja na engleskom jeziku „EXPERIENCES, Dilemmas and Challenges of Joining European Union“: thematic monograph / editor Dušan Vasić. - Belgrade : "Union-Nikola Tesla" University, Faculty of Business Studies and Law, 2018 (Belgrade :Beopress). - 228 str.; 24 cm, 341.217.02(4-672EU:497.11)(082), 327(4-672 EU)(082); (M 18, 2 boda);
UKUPNA VREDNOST u E katergoriji 2 boda


F/ Uređivanje zbornika saopštenja sa skupa nacionalnog značaja: (Vrsta Bodovi)
2. VASIĆ, Dušan (2006): Uredio Zbornik sa skupa nacionalnog značaja “Odnosi Srbije i Crne Gore“, održanog 2006. godine u organizaciji Beogradskog Foruma za svet ravnopravnih, izdavač Filip Višnjić, Beograd; ISBN: 86-83-83965-01-5, COBISS-SR-ID 179235847;(M 66, 1 bod);
UKUPNA VREDNOSTu F kategoriji 1

G/ Spisak izvornih naučnih radova objavljenih u vodećim časopisima nacionalnog značaja: (Vrsta, Bodovi)
1. VASIĆ, Dušan (2012): Zakon o privrednim društvima i industrija osiguranja, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Tržište,novac,kapital“, [glavni urednik Radovan Kovačević], Institut za spoljnu trgovinu, izdavač Privredna komora Srbije, Beograd 2012, god. 45, br. 3(2012), str. 78-92; ISSN: 0564-3619; COBISS.SR-ID 193320204;
(M 52, 1,5 bod);
2. VASIĆ, Dušan (2011): Odgovornost za zaštitu i međunarodno pravo, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja “Pravni život“,časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović], izdavač Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 12/2011, God 60, knj. 550, Tom V, str. 243-255; ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 515118268; (M 51, 3 boda);
3. VASIĆ, Dušan (2010): Dekonstitucionalizacija spoljne politike novih država na Balkanu, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja, “Pravni život“, časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović], izdavač Udruženje pravnika Srbije, Beograd, br. 13/2010, tom V, str. 580-592; ISSN: 0350-0500; (M 51, 3 boda);
4. VASIĆ, Dušan (2010): Neka otvorena pitanja primene Konvencije Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Srpska politička misao, [glavni i odgovorni urednik prof dr Živojin Đurić], Izdavač Institut za političke studije“, Beograd, ISSN: 0354-5989; god. 17, Vol. 28, br 2 ( 2010), str. 233-250 ; UDK 32; COBISS.SR-ID 177738508;( M 51, 3 boda);
5. VASIĆ, Dušan (2010): Ekonomska sredstva za prevenciju međunarodnih kriza, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE“ (časopis za teoriju i praksu - ekonomija, informacione tehnologije, menadžment), izdavač Univerzitet Singidunum, Beograd, [glavni i dogovorni urednik prof. dr Milovan Stanišić], ISSN: 1820-8819.- Vol. 6, no. 2 (2010), str. 41-57, UDK: 339.96 (06.11.2009); COBISS.SR-ID 173112588; (M 52, 1,5 bod);
6. VASIĆ, Dušan (2010): Uloga i nadležnosti Generalnog sekretara UN u rešavanju međunarodnih kriza, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Strani pravni život“, časopis za teoriju, zakonodavstvo i praksu, [glavni i odgovorni urednik dr Jovan Ćirić], izdavač Institut za uporedno pravo u Beogradu, broj 1/2010, str. 59-83; YU ISSN: 00392138; UDK: 341.783; COBISS.SR-ID 513918652;( M 51, 3 boda);
7. VASIĆ, Dušan (2009): Informacioni rat i međunarodno pravo, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Pravni život“, časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović], Izdavač Udruženje pravnika Srbije, Beograd, God 58, knj. 533, br. 13/2009, tom V, str. 1051-1070; UDK 34(497-11); YU ISSN 0350-0500; COBISS.SR-ID 513898684; ( M 51, 3 boda);
8. VASIĆ, Dušan (2008): Integrisanje funkcije kriznog menadžmenta u evropskom političkom prostoru, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja “Pravni život“. časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović], Izdavač Udruženje pravnika Srbije, ISSN: 0350-0500.- God. 57, knj. 523, br. 13 (2008), str. 643-661; COBISS.SR-ID 172425484; ( M 51, 3 boda);
9. VASIĆ, Dušan (2007): Protivurečnosti pravnog statusa, uloge i mandata misija OEBS, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Pravni život“ časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr. Slobodan Perović], Izdavač Udruženje pravnika Srbije, Beograd, God. 56, knj. 514, broj 14(2007), str. 5-25; ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 512741564; ( M 51, 3 boda);
10. VASIĆ, Dušan (2007): Pravni i ekonomski aspekti zaštite potrošača, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Pravo i privreda“ časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, [urednik prof. dr. Mirko Vasiljević], izdavač Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd, 2007, godina 44, br. 5-8(2007), str. 765-775; UDK 347.7; YU ISSN: 0354-3501; COBISS.SR-ID 512803004; ( M 51, 3 boda);
11. VASIĆ, Dušan (2006): Marginalizacije uloge i značaj OEBS na međunarodnoj sceni, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Pravni život“, časopis za pravu teoriju i praksu, [urednik akademik, prof. dr Slobodan Perović], Izdavač Udruženje pravnika Srbije, Beograd , God. 55, knj. 504, broj 12(2006), tomIV, str. 467-485; YU ISSN: 0350-0500; COBISS.SR-ID 512452540; ( M 51, 3 boda);
12. VASIĆ, Dušan (1989): Ideja pluralizma –od Programa SKJ do Osnova preobražaja SKJ, rad objavljen u časopisu „Opredeljenja“, (časopis za društvenu teoriju i kritiku, [urednik Fuad Saltaga], Sarajevo, br. 6 (1989), str. 31-51; ISSN: 0351-126X.- 20, 5, COBISS.SR-ID 8236290; ( M 51, 3 boda);
13. VASIĆ, Dušan (1988): Neke pretpostavke aktivnijeg delovanja Jugoslavije u međunаrodnim odnosima i reafirmacija njene uloge u svetu, rad objavljen u časopisu za društvenu teoriju i kritiku „Opredeljenja“, [urednik Fuad Saltaga],Sarajevo, br. 7(1988); str. 93-102, , ISSN 0351-126X, COBISS.SR-ID 3398402; ( M 51, 3 boda);
14. VASIĆ, Dušan (1988): Ustav SFRJ, društvena uloga SKJ i zajednički interesi, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Arhiv za pravne i društvene nauke“, Izdavač Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, God. 74, br. 1/3 (1988), str. 93-105; YU ISSN 0004-1270, UDK 329 (8.VI.1988); COBISS.SR-ID 35497740; ( M 51, 3 boda);
15. VASIĆ, Dušan (1987): Neophodnost novih inicijativa, rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja „Međunarodna politika“, [urednik dr Ranko Petković], Izdavač Insitutut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, br. 898, od 1. septembra 1987, Beograd; YU ISSN: 0543-3657; COBISS.SR-ID 35497740; ( M 51, 3 boda);
16. VASIĆ, Dušan (1987) Budućnost kao projekcija prošlosti, rad u načnom časopisu „Socijalizam“, br. 1/1987, Beograd, [urednik dr Zoran Vudijević]; YU ISSN: 05606675; ( M 51, 3 boda);
17. VASIĆ, Dušan (1985): Zajednički interesi u Fedraciji, rad u načnom časopisu „Opština“, Izdavač Republički zavod za javnu upravu Srbije, [glavni i odgovorni urednik Ljubiša Zarić], Beograd, br. 2-3/1985; ( M 51, 3 boda);
18. VASIĆ, Dušan (1977): Prikaz časopisa „Ideje“ br 2/1977, u časopisu „Socijalizam“, br. 11/1977, Beograd; YU ISSN: 05606675; ( M 51, 3 boda);
19. VASIĆ, Dušan (1977): Prikaz knjige: dr Miodraga Višnjića „Delegatski sistem“, rad u načnom časopisu „Socijalizam“, br. 10/1977, Beograd; YU ISSN: 05606675; ( M 51, 3 boda);
20. VASIĆ, Dušan (1977): Mogućnosti, značaj i pretpostavke angažovanja ličnih sredstava u rešavanju stambenih pitanja građana, rad u načnom časopisu „Opština“, Izdavač Republički zavod za javnu upravu Srbije, [glavni i odgovrni urednik Ljubiša Zarić], Beograd, br. 7-8/1977; ( M 51, 3 boda);
21. VASIĆ, Dušan (1975): „Vizija srednjoročnog i dugoročnog razvoja Jugoslavije“, rad u načnom časopisu „Vojno-politički informator“, izdavač Politička uprava SSNO, izdavač SSNO Beograd , br. 11/1975; ( M 51, 3 boda);
22. VASIĆ, Dušan (1975): Stabilizacija privrede – osnovni ekonomski i politički projekt društva danas, rad u načnom časopisu „Vojno-politički informator“, izdavač Politička uprava SSNO, Beograd , br. 10/1975; ( M 51, 3 boda);
UKUPNA VREDNOST u G kategoriji 45 boda
UKUPNI ZBIR VREDNOSTI SVIH RADOVA 173,5 bodova

dr Dušan Vasić