Predmeti

SDMO
Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Bezbjednost i politika
Ciljevi izučavanja predmeta: Svrha ovog predmeta jeste da upozna studente sa osnovnim obilježjima djelovanja savremenih međunarodnih organizacija, tako što predstavlja njihova obilježja ustrojstva i delovanja. Zadatak jeste da studenti, primenjujući ranije stečeno znanje o tipičnoj strukturi i djelovanju organizacija sada budu u stanju da vide najnovije razvoje i specifičnosti savremenog djelovanja. Takođe, jedan od ciljeva je i da se nastoji shvatiti pravac budućeg međunarodnog organizovanja i izgleda, ciljeva i načina rada budućih međunarodnih organizacija.

Sadržaj predmeta:
Pripremna nedjelja
I nedelja Specifičnosti savremenog razvoja međunarodnih
organizacija
II Savremena interna praksa međunarodnih organizacija
III Savremena međunarodna praksa međunarodnih organizacija
IV Savremene teorije međunarodnih organizacija
V Značaj odluka savremenih međunarodnih organizacija
u međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima
VI Savremeno djelovanje međunarodnih nevladinih organizacija i
njihov značaj
VII Međunarodni režimi i međunarodno upravljanje
VIII Slobodna sedmica
IX Univerzalne međunarodne organizacije u uslovima
globalizacije
X Međunarodna standardizacija i uloga specijalizovanih
agencija
XI Pojačani značaj savremenih regionalnih organizacija
XII Regionalne organizacije u Evropi
XIII Regionalne organizacije na američkom kontinentu
XIV Regionalne organizacije u Aziji
XV Regionalne organizacije u Africi
XVI Završni ispiti

Literatura:
a)obavezna:
1. Tanja Miščević, Savremene međunarodne organizacije (udžbenik u pripremi, oko 270 strana)
b) dopunska:
1. Kelly-Kate Pease, International Organizations – Perspectives on Governance in the XXI Century, second edition, Prentice
Hall, 2003
2. Lisa Martin and Beth Simmons, International Institutions – An International Organization Reader, MIT Press, 2001
3. odgovarajuće web adrese

Angažovani predavači: