Predmeti

VPS1
Veliki pravni sistemi

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija

Angažovani predavači: