Predavači

Asistent
mr Boris Bastijančić

Boris Bastijančić rođen je 11. aprila, 1983. godine, u Nikšiću, gdje je završio Osnovnu školu ,,Olga Golović“ i Gimnaziju ,,Stojan Cerović”. Dobitnik je diplome Luča i Nagrade Skupštine opštine Nikšić za postignuti opšti odličan uspjeh u svim razredima osnovne i srednje škole.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, s najboljom prosječnom ocjenom (9,77) u svojoj generaciji. Kao student, nagrađivan je za ostvarene rezultate (Studentska nagrada Pravnog fakulteta za ostvarenu prosječnu ocjenu u studijskoj 2004 ∕ 2005. godini; Studentska nagrada Pravnog fakulteta za ostvarenu prosječnu ocjenu u studijskoj 2005 ∕ 2006. godini; Studentska nagrada Pravnog fakulteta za odličan uspjeh u studiranju 2007. godine, Nagrada Skupštine opštine Nikšić za izvanredno zalaganje i uspjeh u toku studija).

Takođe, dobitnik je stipendija: Atlas Mont banke- Deset za deset, Konrad Adenauer fondacije za društveno-političko djelovanje, Vlade Crne Gore i Skupštine opštine Nikšić za talentovane studente.

Studijske 2003/2004. i 2004/2005. godine obavljao dužnost studenta - prodekana Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Bio je najmlađi član i koordinator u Izvršnom odboru Pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru i rukovodio predreferendumskim aktivnostima crnogorskih studenata.

Postdiplomske (master) studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na ustavnopravnom smjeru, ispite položio i master rad odbranio najvišom ocjenom.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je doktorske studije iz ustavnopravne naučne oblasti i ispite okončao najvišim ocjenama. Radi na polaznim istraživanjima i prijavi doktorske disertacije.

Učestvovao je u radu stručnih rasprava, seminara, konferencija, kao i brojnih škola prava u zemlji i inostranstvu (Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Austrije, Grčke, Belgije, Mađarske...).

Kao član saradničkog tima radio na potprojektu Izgradnja i funkcionisanje države, u okviru projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti. Bio je koordinator Škole prava Evropske unije i sekretar redakcije njenog Zbornika. Objavio je naučne radove, članake i prikaza knjiga u domaćim i međunarodnim naučnim publikacijama:

  • ,,Politički identitet Evrope’’, prikaz Zbornika Škole prava Evropske unije (I sesija), Dnevni list Pobjeda, dodatak Kultura, strana 4, Podgorica 2010.
  • ,,Pravci unaprjeđenja sudske vlasti u Crnoj Gori’’, Crna Gora u XXI stoljeću- u eri kompetitivnosti: izgradnja i funkcionisanje države, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2010;
  • ,,Evropski parlament- od ,,nemoćne skupštine’’ do ’’najmoćnijeg zakonodavca svijeta’’, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika- XVII Budvanski pravnički dani (12-16. jun 2011.), Beograd 2011.
  • ,,Vladavina prava- ključni princip pravnog poretka’’, Zbornik radova s okruglog stola na temu: Vladavina prava u multikulturaloj Crnoj Gori, knjiga 114, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2012.
  • ,,Vladavina prava i Ustav Crne Gore’’, Arhiv za društvene i pravne nauke, Beograd 2014.
  • ,,Prikaz Zbornika Škole prava Evropske unije’’, Pravni zbornik udruženja pravnika Crne Gore, Podgorica 2015.
  • ,,Ne(moć) Ustava Crne Gore’’. Pravni zbornik Udruženja pravnika Crne Gore, Podgorica 2018.
  • ,,Analiza javnog zdravstva u Evropskoj uniji i drugim djelovima svijeta'' (koautorska međunarodna studija u okviru Ersasmus + projekta pod pokroviteljstvom Evropske komisije), Podgorica 2018.

U studijskoj 2007/2008. godini izabran je za saradnika u nastavi na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici, od strane akademika Mijata Šukovića i angažovan najprije na predmetu Ustavno pravo, a zatim na Upravnom pravu i Jurisprudenciji, u okviru osnovnih studija. Na specijalističkim studijama angažovan je na predmetu Nomotehnika, a na master studijama na predmetu Organizacija pravosuđa.

Uža oblast naučnog interesovanja: savremena ustavnost, vladavina prava, politički sistemi i pravo Evropske unije. Govori, čita i piše engleski, a služi se francuskim jezikom.

Savjetnik je Predsjedniku Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja.

Kao pravni ekspert, imenovan je u Radnu grupu izaslanika predsjednika postjugoslovenskih zemalja, u okviru Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenih na teritoriji SFR Jugoslavije (REKOM).

 

Na listi je recenzenata Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, od strane kojeg je više puta angažovan za ocjenjivanje rukopisa udžbenika, pripremljenih za pravne predmete u srednjim školama.

U ime Predjednika Crne Gore bio je član radne grupe za izradu Predloga zakona o Vladi Crne Gore.

Bio je pridruženi član Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, u ime akademske zajednice.

Bio je predsjednik Inicijative za regionalnu saradnju, u okviru Igmanske inicijative, član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, a iz reda predavača najmlađi član Rektorskog kolegijuma Univerziteta Donja Gorica.

Oženjen je Bojanom i otac je Ksenije Bastijančić.

mr Boris Bastijančić