Predmeti

HS1ISTCIV
Istorija civilizacije

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija
Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.

Angažovani predavači: