Predmeti

HSIMS
Medijski sistemi

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

U okviru predmeta se izučavaju ključni pojmovi koji definišu savremene medije i medijske sisteme. Razmatraju se ključne teorije medijskih sistema (normativni i empirijski pristup), a kroz uporednu perspektivu sagledavaju se dimenzije savremenih medijskih sistema. Medijski sistemi se razmatraju kroz ekonomsku dimenziju, sa stanovišta medijske djelatnosti, odnosa politike i medija, države i medija, kao i kroz dimenziju kulture, a posebna pažnja usmjerena je na promjene medijskih sistema u digitalno doba.

Angažovani predavači: