Predmeti

HS1ISTCIV
Istorija civilizacije

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Evropske studije - EU i Zapadni Balkan
Sadržina je podijeljena u nekoliko djelova, pa će tako studenti, nakon što budu upoznati sa osnovnim karakteristikama ovog predmeta izučavati, ponaosob, svaku savremenu civilizaciju i njena dostignuća – civilizacije Mesopotamije, Egipta, judaizam; islam i muslimanski svijet; indijsku civilizaciju; civilizaciju Dalekog istoka; kinesku kulturu i politiku; južnoameričku civilizaciju itd.

Angažovani predavači: