Predmeti

HS1POLS
Politička sociologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodni odnosi i diplomatija - Savremena diplomatija

Angažovani predavači: