Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Borislav Đukanović

Rođen 1947. godine na Cetinju, SR Crna Gora. Gimnaziju je završio u Beogradu. Školske 1965/66. upisao se na Filosofski Fakultet (Katedra za sociologiju) na kome sam diplomirao školske 1969/70. godine sa srednjom ocenom 8,3.
Na osnovu 65 objavljenih (i neobjavljenih) radova iz oblasti socijalne patologije (članci, osvrti, prikazi), Nastavno-naučno veće Filosofskog Fakulteta u Zagrebu odobrilo mi je 1975. godine da bez posebnog ispita pristupim izradi doktorske disertacije «Alkoholizam i porodica». Uspešno je odranio disertaciju 15. februara 1978. godine. Mentor disertacije bio je prof. dr Rudi Supek.
Poslje regulacije vojne obaveze 01.01.1973. stupio je u stalni radni odnos u Institutu za alkoholizam i narkomanije u Beogradu u kome je neprekidno radio do 1996. godine. U tom periodu bio je nosilac (ili jedan od nosilaca) 40 manjih i većih naučno-istraživačkih projekata iz oblasti bolesti zavisnosti.
Od 1984. do 1990. godine obavljao je funkciju Načelnika Odeljenja za prevenciju, vaspitno-obrazovni rad i izdavačku delatnost. Za to vreme izradio je više programa, namenjenih različitim kategorijama stanovništva pod rizikom za razvoj bolesti zavisnosti.
Od 1990. godine radio je u Naučno-istraživačkom odeljenju Instituta u zvanju višeg naučnog saradnika, a od 1993. do 1996. godine u zvanju naučnog savetnika. Od 1988. godine do 1996. bio je glavni i odgovorni urednik jugoslovenskog časopisa «Alkoholizam» i urednik stručnog časopisa «Bilten klubova lečenih alkoholičara Srbije» od 1986. do 1996. godine.
Školske 1983/84. godine izabran je u zvanje docenta za predmete društveno-političke teorije i sociologije politike na Filosofskom Fakultetu u Prištini. Ova dva predmeta predavao je do kraja školske 1986/87. godine, kada je 1987. preuzeo šestosemestralni kurs opšte sociologije i predavao ovaj predmet do 1992. godine.
Od školske 1983/84. bio je izabran u zvanje docenta za predmet sociologija religije na Filosofskom fakultetu u Nišu, a kasnije u zvanje vanrednog profesora za predmet socijalna patologija. Na ovom Fakultetu radio je do 1991. godine.
Od 1992/93. godine, u zvanju vanrednog profesora predavao je socijalnu patologiju na Katedri za sociologiju Filosofskog fakulteta u Nikšiću, a od 1996. u zvanju redovnog profesora. Od 1996. na ovom Fakultetu predaje i predmet sociologija porodice, a od 2006. i predmet socijalna demografija.
Od 2001. do 2005. godine na ovom Fakultetu predavao je studentima istorije i geografije opštu sociologiju.
Od 1971. do danas objavio je 165 naučnih i stručnih radova i 20 monografija.

Ovom prilikom izdvajamo publikovane monografije:
1. Đukanović, B.: Alkoholizam i porodica. «Privredna štampa», Beograd, 1978., str. 256.
2. Đukanović, B.:Alkoholizam. «Naučna knjiga», Beograd, 1988., str. 135.
3. Živković, M., Đukanović, B., Radovanović, M. (autori i priređivači): Savremeni socijalni problemi jugoslovenskog društva. «Sloboda», Beograd, 1985., str. 416.
4. Jakovljević, V. : Prilozi za socijalnu patologiju. Priredili: Đukanović, B., Živković, M, Predgovor: Đukanović,B. «Soboda», Beograd, 1985.,str. 262.
5. Vuletić, Z., Đukanović, B.: Deca alkoholičara.»Dečje novine», Gornji Milanovac, 1988., str. 337.
6. Popović, M. Opalić, P, Kuzmanović, B., Đukanović, B.,Marković, M.,: Mi i oni drugačiji. Istraživanje stavova prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima. «Institut za sociološka istraživanja, Filosofskog falkulteta», Beograd, 1986., str. 178.
7. Milosavčević, V., Đukanović, B.:Obavezno lečenje zavisnika. «Zavod za bolesti zavisnosti», Beograd, 1986., str. 88.
8. Savić, D.: Bolesti zavisnosti. Priređivač i saradnik: Đukanović,B. «Organizacija Crvenog krsta», Novi Sad, 1991., str. 281.
9. Petrović,Z.: Alkoholizam i narkomanije.Problemi i tretman. Priređivač i predgovor: Đukanović, B., «Unireks», Podgorica i «Svetigora», Cetinje, 2006., str. 287.
10. Đukanović, B., Bešić, M.: Unakrsna perspektiva.Prilog metodologiji društvenih nauka. «Turistička štampa», Beograd, 1994., str. 104.
11. Đukanović, B., Bešić, M.: Svjetovi vrijednosti.Preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2000., str. 336.
12. Bešić, M.,Đukanović, B.: Bogovi i ljudi.Religioznost u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2000., str. 232.
13. Đukanović, B., Kuzmanović, B., Lazić, M., Bešić, M.: Nacija i država. Istraživanje nacionalne svijesti i stanovišta o državi u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 366.
14. Đukanović, B., Božović, R, Bešić, M.: Svijet sporta. Istraživanje sporta u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 183.
15. Đukanović, B., Bukelić, J.,Dimitrijević, I.,Stojović, Z., Knežević-Tasić, J., Bešić, M.: Iluzija stvarnosti.Alkohol i droge. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2001. str. 525.
16. Fajgejl, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B.: Priručnik za socijalna istraživanja. «CID» i «SoCen» , Podgorica, 2004., str. 508.
17. Kovačević, M., Đukanović, B.: Ličnost narkomana. «Velarta», Beograd, 2009., str. 157.
18. Filipović, S., Đukanović, B.: Grupni socijalni rad. «Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića», Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010. str. 576.
19. Đukanović, B., Filipović, S.: U dvosmjernom ogledalu (Istraživanje uvjerenja, stavova, stereotipija i predrasuda javnog mnjenja Crne Gore prema nosiocima socijalno – patoloških pojava). Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013., str. 436
20. Đukanović, B., Knežević-Tasić, J. Bihevioralne zavisnosti u Srbiji. «Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića», Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010. str. 445, u štampi.

Pored navedenih monografija smatramo vrijednim pomenuti i dva trogodišnja longitudinarna naučna istraživanja:
1. Rodni odnosi u Crnoj Gori (Rukovodilac: Elizabet Rog iz Centra za studije roda u Oslu)
2. Stavovi prema socijalnoj stratifikaciji u Crnoj Gori (Rukovodilac: prof. dr Albert Simkus, Univerzitet u Tromsu,
Rezimei ovih istraživanja saopšteni su na naučnim kongresima u Norveškoj i Crnoj Gori.

dr Borislav Đukanović