Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Borislav Đukanović

Borislav Đukanović je rođen 1947. godine na Cetinju, SR Crna Gora. Gimnaziju završio u Beogradu. Školske 1965/66. upisao Filosofski Fakultet (Katedra za sociologiju) na kome je diplomirao školske 1969/70. godine sa srednjom ocenom 8,3.

Na osnovu 65 objavljenih (i neobjavljenih) radova iz oblasti socijalne patologije (članci, osvrti, prikazi), Nastavno-naučno vijeće Filosofskog Fakulteta u Zagrebu odobrilo mu je 1975. godine da bez posebnog ispita pristupi izradi doktorske disertacije «Alkoholizam i porodica». Uspješno odranio disertaciju 15. februara 1978. godine. Mentor disertacije bio je prof. dr Rudi Supek.

Poslije regulacije vojne obaveze 01.01.1973. stupio u stalni radni odnos u Institutu za alkoholizam i narkomanije u Beogradu u kome je neprekidno radio do 1996. godine. U tom periodu bio je nosilac (ili jedan od nosilaca) 40 manjih i većih naučno-istraživačkih projekata iz oblasti bolesti zavisnosti.

Od 1984. do 1990. godine obavljao funkciju načelnika Odeljenja za prevenciju, vaspitno-obrazovni rad i izdavačku djelatnost. Za to vreme izradio više programa namenjenih različitim kategorijama stanovništva pod rizikom za razvoj bolesti zavisnosti.

Od 1990. godine radio u Naučno-istraživačkom odjeljenju Instituta u zvanju višeg naučnog saradnika, a od 1993. do 1996. godine u zvanju naučnog savjetnika. Od 1988. godine do 1996. bio glavni i odgovorni urednik jugoslovenskog časopisa «Alkoholizam» i urednik stručnog časopisa «Bilten klubova lečenih alkoholičara Srbije» od 1986. do 1996. godine.

Od 1970. do danans aktivno učestvovao (sa radom) na 70 naučnih i stručnih skupova (kongresa, simpozijuma i savetovanja u zemlji i inostranstvu).

Školske  1983/84. godine izabran u zvanje docenta za predmete društveno-političke teorije i sociologija politike na Filosofskom Fakultetu u Prištini. Ova dva predmeta predavao do kraja školske 1986/87. godine, kada sam 1987. preuzeo šestosemestralni kurs opšte sociologije i predavao ovaj predmet do 1992. godine.

Od školske 1983/84. bio izabran u zvanje docenta za predmet sociologija religije na Filosofskom fakultetu u Nišu, a kasnije u zvanje vanrednog profesora za predmet socijalna patologija. Na ovom Fakultetu radio do 1991. godine.

Od 1992/93. godine, u zvanju vanrednog profesora predavao socijalnu patologiju na Katedri za sociologiju Filosofskog fakulteta u Nikšiću, a od 1996. u zvanju redovnog profesora. Od 1996. na ovom Fakultetu predaje i predmet Sociologija porodice. Od 2001. do 2005. predavao studentima geografije na Filosofskom fakultetu Opštu sociologiju u dvosemestralnom trajanju. Posle 2010. na ovom Fakultetu predavao Metodologiju socioloških istraživanja i sociologiju politike. Penzionisan 2014. godine.

 Od 2014. do danas na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici predaje dva jednosemestralna predmeta: Socijalna psihologija i Istorija kulture i medija. Član Odbora za društvene nauke CANU.

       Decembra 2019. godine velikom većinom glasova izabran za akademika Evromediteranske akademije u Atini, koja broji blizu 120  akademika i u  kojoj su, pored ostalog,  članovi  predsjednici niza nacionalnih akademija Evrope.

Monografije:

 1. Đukanović, B.: Alkoholizam i porodica. «Privredna štampa», Beograd, 1978., str. 256.
 2. Đukanović, B.: «Naučna knjiga», Beograd, 1988., str. 135.
 3. Živković, M., Đukanović, B., Radovanović, M. (autori i priređivači): Savremeni socijalni problemi jugoslovenskog društva. «Sloboda», Beograd, 1985., str. 416.
 4. Jakovljević, V. : Prilozi za socijalnu patologiju. Priredili: Đukanović, B., Živković, M, Predgovor: Đukanović,B. «Soboda», Beograd, 1985.,str. 262.
 5. Vuletić, Z., Đukanović, B.: Deca alkoholičara. »Dečje novine», Gornji Milanovac, 1988., str. 337.
 6. Popović, M. Opalić, P, Kuzmanović, B., Đukanović, B.,Marković, M.,: Mi i oni drugačiji. Istraživanje stavova prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima. «Institut za sociološka istraživanja, Filosofskog falkulteta», Beograd, 1986., str. 178.

https://isi.f.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/Mi-oni-druga%C4%8Diji.pdf

 1. Milosavčević, V., Đukanović, B.: Obavezno lečenje zavisnika. «Zavod za bolesti zavisnosti», Beograd, 1986., str. 88.
 2. Savić, D.: Bolesti zavisnosti. Priređivač i saradnik: Đukanović,B. «Organizacija Crvenog krsta», Novi Sad, 1991., str. 281.
 3. Petrović, Z.: Alkoholizam i narkomanije. Problemi i tretman. Priređivač i predgovor: Đukanović, B., «Unireks», Podgorica i «Svetigora», Cetinje, 2006., str. 287.
 4. Đukanović, B., Bešić, M.: Unakrsna perspektiva. Prilog metodologiji društvenih nauka. «Turistička štampa», Beograd, 1994., str. 104.
 5. Đukanović, B., Bešić, M.: Svjetovi vrijednosti. Preobražaj društvene svijesti u Crnoj Gori. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2000., str. 336.

https://books.google.me/books/about/Svjetovi_vrijednosti.html?id=icvxAAAAMAAJ&redir_esc=y

 1. Bešić, M., Đukanović, B.: Bogovi i ljudi. Religioznost u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2000., str. 232.

https://books.google.me/books/about/Bogovi_i_ljudi.html?id=rj95AAAAMAAJ&redir_esc=y

 1. Đukanović, B., Kuzmanović, B., Lazić, M., Bešić, M.: Nacija i država. Istraživanje nacionalne svijesti i stanovišta o državi u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 366.

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/2001/0048-57050103383D.pdf

 1. Đukanović, B., Božović, R, Bešić, M.: Svijet sporta. Istraživanje sporta u Crnoj Gori. «CID», «SoCen», Podgorica, 2001., str. 183.

https://cidcg.me/product/svijet-sporta-istrazivanje-sporta-u-crnoj-gori/

 1. Đukanović, B., Bukelić, J.,Dimitrijević, I.,Stojović, Z., Knežević-Tasić, J., Bešić, M.: Iluzija stvarnosti. Alkohol i droge. «CID» i «SoCen», Podgorica, 2001. str. 525.

https://books.google.me/books/about/Iluzija_stvarnosti.html?id=ZYFVswEACAAJ&redir_esc=y

 1. Fajgejl, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B.: Priručnik za socijalna istraživanja. «CID» i «SoCen» , Podgorica, 2004., str. 508.

http://socen.me/wp-content/uploads/2020/05/Prirucnik-za-socijalna-istrazivanja-Stanislav-Fajgelj.pdf

 1. Kovačević, M., Đukanović, B.: Ličnost narkomana. «Velarta», Beograd, 2009., str. 157.
 2. Filipović, S., Đukanović, B.: Grupni socijalni rad. «Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića», Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010. str. 576.

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0038-0318/2011/0038-03181103378P.pdf

 1. Đukanović, B., Filipović, S.: U dvosmjernom ogledalu. Istraživanje stavova prema devijantnim pojavama u Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2013., str. 435.

https://canupub.me/knjiga/u-dvosmjernom-ogledalu/

 1. Đukanović, B., Knežević-Tasić, J.: Bihevioralne zavisnosti u Srbiji. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 2013., str. 439.

https://www.researchgate.net/publication/301547571_Bihevioralne_zavisnosti_u_Srbiji

 1. Đukanović, B., Knežević -Tasić, J.: Bihevioralne zavisnosti u Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2016., str. 443.

https://canupub.me/knjiga/bihevioralne-zavisnosti-u-crnoj-gori/

 1. Đukanović, B.: Svakodnevni život i stilovi života socijalnih slojeva u Crnoj Gori. U knjizi: Vukčević, D. (priređivač) Sociološki presjek crnogorskog društva, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2018., str. 107-307.

https://canupub.me/knjiga/socioloski-presjek-crnogorskog-drustva/

 1. Đukanović, B, Šaranović, N.: Religioznost u Crnoj Gori 1999. i 2016. godine. U knjizi: Vukčević, D. (priređivač) Sociološki presjek crnogorskog društva, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica 2018., str. 353 – 428.

https://canupub.me/knjiga/socioloski-presjek-crnogorskog-drustva/

         Pored navedenih monografija smatramo vrijednim pomenuti i dva trogodišnja longitudinarna naučna istraživanja:

 1. Rodni odnosi u Crnoj Gori (Rukovodilac: Elizabet Rog iz Centra za studije roda u Oslu)
 2. Stavovi prema socijalnoj stratifikaciji u Crnoj Gori (Rukovodilac: prof. dr Albert Simkus, Univerzitet u Tromsu, Norveška.

 Rezimei ovih istraživanja saopšteni su  na naučnim kongresima u Norveškoj i Crnoj Gori.

Radovi objavljeni u posljednje tri godine:

 1. Mirjana Radović-Marković, Dejan Radulović, Borislav Đukanović, Imani Kyaruzi, (2021).Flexibility and adaptation: the new post-Covid era,Silver and Smith Publishers, Birmingham, United Kingdom. ISBN 978-1-80068-337-2

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=VIJiHk8AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=VIJiHk8AAAAJ:IRz6iEL74y4C

 1. Mirjana Radović-Marković, Borislav Djukanovic, Macroeconomics of Western Balkans in the Context of the Global Work and Business Environment, IAP - Information Age Publishing, Inc., Charlotte, NC 2022.

https://www.barnesandnoble.com/w/macroeconomics-of-western-balkans-in-the-context-of-the-global-work-and-business-environment-mirjana-radovic-markovic/1141397047

 1. Borislav Đukanović i Mirjana Radović-Marković (prikaz knjige , Dejan M. Radulović’s  Women in Athens and Sparta - Legal, Economic and Social  Position of Women, JWEE, 3-4/2020 ,str.202-203

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/1305

 1. Miloš Vučeković, Mirjana Radović-Marković, Borislav Djukanovic, Svetlana Duković, Arsen Dragojević (2021).Gender Aspects of Working from Home in Serbia ,  Journal of Women's Entrepreneurship and Education - no. 1-2 (2021), str. 18-36 .Link : View of Gender Aspects of Working from Home in Serbia (bg.ac.rs)

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/1347/1146

 1. Radović-Marković, Mirjana, Marković, Dušan, Đukanović Borislav, Socio-Economic Aspects of Work from Home: Gender and the Synchronization of Work and Family, International Review za br. 1-2, 2021.

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/1347/1146

 1. Radović-Marković, M, Borislav Đukanović, Dušan Marković, Arsen Dragojević ,(2021) .Entrepreneurship and Work in the Gig Economy, New York, Routledge, ISBN 9781003155409

https://www.routledge.com/Entrepreneurship-and-Work-in-the-Gig-Economy-The-Case-of-the-Western-Balkans/Markovic-Dukanovic-Markovic-Dragojevic/p/book/9780367725792

 1. Radović-Marković, Mirjana, Đukanović, Borislav, Radulović, Dejan, (2021). Rad k(od) kuće. Ekonomski, pravni i psihološko-socijalni aspekti rada od kuće, Akademska knjižnica Stojanović, Novi Sad, 275 str.ISBN 978-86-7543-396-5

http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1576/

 1. Đukanović, B., Kneževć-Tasić, J. (2019) Fenomenološki i etiološki aspekti zavisnosti od rada u Srbiji i Crnoj Gori. Zbornik radova sa Četvrte međunarodne naučne konferencije „Položaj marginalizovanih grupa u društvu, Centar modernih znanja, Banjaluka, str. 160-167.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=802775

 1. Đukanović, B., Kneževć-Tasić, J., Maksimović, A. (2021) Porodični faktori rizika za zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i bihevioralne zavisnosti. Zbornik radova sa Šeste međunarodne naučne konferencije „Unapređenje kvaliteta života djce i mladih“, Centar modernih znanja, Banjluka i Resursni centar za specijalnu edukaciju,Beograd, l 217-225.

https://www.researchgate.net/publication/354689638_PORODICNI_FAKTORI_RIZIKA_ZA_ZAVISNOSTI_OD_PSIHOAKTIVNIH_SUPSTANCI_I_BIHEVIORALNE_ZAVISNOSTI

 1. Đukanović, B., Krivokapić, N., Macanović, N., Dragojević, A. (2022) Risky families and adolescence. Xlibris, Lightning Source, Milton Keynes, UK

https://www.xlibris.com/en/bookstore/bookdetails/835817-risky-families-and-adolescence

 1. Đukanović, B., Krivokapić, N., Banović, S., Ćustović, E. (2022) The Impact of Pandemia COVID-19 on the Resilience of Individuals and Society: Socio-psychological aspects.  The Journal of Entrepreneurship and Business Resilience, Vol.5,no 1, pp.13/24

https://www.researchgate.net/publication/362015368_The_impact_of_Covid-19_on_the_resilience_of_individuals_and_society_socio-psychological_aspects

 1. Đukanović, B., Macanović, N., Radović-Marković, M.: Leisure Activities of the Population of Montenegro. International Review, No 3-4, 2021, pp. 132-136.

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-97392103143Q

 1. Radulović, D., Đukanović, B., Vučeković, M. (2022) Psychosocial Adaptation to Working from Home. International  Review, No 3-4, 2022, pp 38-46
 2. Đukanović, B., Krivokapić, N., Macanović, N., Dragojević, A. (2022) Rizične porodice i adolescencija. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad.

https://www.delfi.rs/knjige/190940_rizicne_porodice_i_adolescencija_knjiga_delfi_knjizare.html

 1. Đukanović, B., Petrušić, I., Bandalović, G., Maksimović, A., Banović, S. (2022)  Internet Sex Addiction in Serbia and Montenegro. The IPSI Transactions on International Research, Vol 18, no 2, pp. 51-62

https://www.researchgate.net/publication/362304470_Internet_Sex_Addiction_in_Serbia_and_Montenegro

 1. Đukanović, B., Ćustović, E., Bandalović, G., Dragojević, A.: Psychosocial Adjustment to Work at Home in Serbia, Montenegro, North Macedonia and Bosnia and Herzegovina.  The IPSI Transactions on International Research, Vol 18, no 2, pp. 51-62

https://www.researchgate.net/publication/365471604_Psychosocial_Adjustment_to_Work_at_Home_in_Serbia_Montenegro_North_Macedonia_and_Bosnia_and_Herzegovina

 1. Đukanović, B., Marković, D., Krivokapić, N., Banović, S. (2022) Freelance in Four Countries of the Western Balkans. The IPSI Transactions on International Research, Vol 18, no 2, pp. 17-25

http://ipsitransactions.org/journals/papers/tir/2022jul/p3.php

 1. Đukanović, B., Radović-Marković, М., Macanović, N., Maksimović, A. (2022) Economic and Social Advantages and Limitationsof Working From Home in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and North Macedonia.  The IPSI Transactions on International Research, Vol 18, no 2, pp. 5-16

https://www.researchgate.net/publication/362108882_Economic_and_Social_Advantages_and_Limitations_of_Working_from_Home_in_Serbia_Montenegro_Bosnia_and_Herzegovina_and_North_Macedonia

 1. Mirjana Radović-Marković, Dušan Marković, Borislav Đukanović (2022) Economic Development of Small Countries and Role of Globalization: Comparative Anallysis. 11th International Conference: „Employment, Education and Enterpreneurship, Belgrade, 6-8 October 2022.

http://eprints.uklo.edu.mk/7307/1/thematic_proceedings_eee2022.pdf

 1. Đukanović, B., Petrušić, I. (2022) Razlike i sličnosti na skali emocionalne nestabilnosti adolescenata Srbije i Crne Gore. Zbormik radova sa Sedme međunarodne naučne konferencije „Poremećji u ponašanju djece i mladih“, Centar modernih znanja, Banjaluka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd, str. 116-124.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1063823

 1. Đukanović, B., Kržalić, D. (2022) The Impact of Adoleswcent Resilience on Mobile Phone Addiction in Montenegro and Serbia. Journal of Entrepreneurship and Buisness Resilience, Year V, Vol 5, No 2, pp. 77-86

https://jebr.fimek.edu.rs/index.php/jebr/article/view/84

 

Izdvajamo i dva naučna rada, objavljena u inostranim časopisima koji su na SCI listi:

 1. Knežević-Tasić., Karleuša-Valkanou, M., Đukanović, B., Banković, D., Janjić, V.: Relapse Risk Factors in Heroin Addicts Treated with Naltrexone and Naltrexone – Behavioural Psychotherapy, Int.J. Ment. Health Addiction, DOI 10.1007/s11469-017-9782-7, 05 July 2017. Original Article.
 1. Knežević-Tasić J., Karleuša-Valkanou, M., Đukanović, B., Banković, D., Janjić, V.: Novel approach to predicting the likelihood of sustained abstinence in heroin addicts treated with naltrexone and naltrexone- behavioural therapy. Heroin Addict Relat Clin. Problems (europad.org; www., vre

         wftod.org; https://mentalhealth-serbia.org/wp-content/uploads/2017/02/1-rad.pdf)

          Takođe,  objavljen je i naučni rad u prestižnom njemačkom časopisu Sudosteuropa:

          Djukanović, B.: Everyday Life and Lifestyles of Scial Classes in    

          Montenegro. Sudosteuropa, volume 66, no. 2, 2018. 

https://ideas.repec.org/a/bpj/soeuro/v66y2018i2p182-202n3.html

dr Borislav Đukanović