Predavači

Saradnik
mr Ivan Tepavčević

Rođen je 11. II 1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Dobitnik je diplome „Luča” I, II, III. Tokom  školovanja učestvovao je na opštinskim i republičkim takmičenjima iz oblasti istorije gdje je postigao zapažene rezultate.

Školske 2001/2002. godine na Filozofskom fakultetu UCG upisao je studije Istorije i geografije i završio ih kao jedan od najboljih studenata u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 9,60 i ocjenom 10 na diplomskom radu sa temom „Crnogorska slika neprijatelja u listu „Crnogorac” 1871–1872”. U toku studija nagrađivan je od strane Filozofskog fakulteta kao jedan od najboljih studenata sa visokom prosječnom ocjenom.

Školske 2006/2007. upisao je na Filozofskom fakultetu UCG postdiplomske studije, smjer – Istorija i položio ispite sa najvišom ocjenom. Magistrirao je 2012. i stekao zvanje magistra istorijskih nauka. Doktorske studije upisao je na Filozofskom fakultetu UCG smjer − Istorija. U završnoj je fazi (D2, D3) izrade doktorske disertacije.

Odradio je pripravnički staž u J. U. Gimnaziji „Stojan Cerović” i položio stručni ispit. Angažovan je u svojstvu saradnika u nastavi na Studijskom programu Istorija. Od 2011. sekretar je Studijskog programa Istorija. Sekretar je Centra za geopolitiku osnovanog na Filozofskom fakultetu UCG. Aktivno je učestvovao u Reakreditaciji SP Istorija (2012–2017), Akreditaciji SP Istorija 2017; bio član komisija za diferencijalne ispite za upis studenata i dr. Bio je predsjednik komisije za izradu programa istorije za osnovnu školu i srednje stručne škole 2017. godine. Jedan je od urednika međunarodnog časopisa Montenegrin Journal for Social Science. Recenzent je radova objavljenih u renomiranim međunarodnim časopisima (Q1, Q2), kao i u međunarodnim časopisima (Q5), a takođe i radova objavljenih u zbornicima sa skupova međunarodnog značaja. Tehnički je urednik knjige Profesoru Miomiru Dašiću u počast, Nikšić, 2017.  Recenzent je knjige Osmansko poslanstvo i muslimani Crne Gore 1879-1912, Jovana Muhadinovića, Cetinje, 2022.

Izvod iz bibliografije radova

Ivan Tepavčević, Pogledi Valtazara Bogišića na Crnu Goru i crnogorsko društvo (krvna osveta – između tradicije i modernog društva), Annales: Anali za istrske in mediteranske studije − Annali di Studi istriani e mediterranei − Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia, 28, 2018, 3, str. 495–523.

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/ASHS_28-2018-3_TEPAVCEVIC.pdf

Miodarka Tepavčević, Ivan Tepavčević, Život i djelo Stefana Mitrova Ljubiše u austrijskoj Dalmaciji od 1822. do 1878, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, broj 64, 2022, str. 173–209.

https://hrcak.srce.hr/file/416991

Ivan Tepavčević, Interpretacija istorije Crne Gore na pragu XXI vijeka, (prikaz knjige Františeka Šisteka, „Narativi o identitetu”), Montenegrin Journal for Social Science, broj 1, 2017, str.101−104,

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

Ivan Tepavčević, Jedan pogled na položaj žena u Crnoj Gori u XIX i početkom XX vijeka, Folia linguistica et litteraria, časopis za nauku o jeziku i književnosti, broj 21, 2018, str. 237−247.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:qjMakFHDy7sC

Ivan Tepavčević, Kotorska at the Beginning of the 20th Century (Society in Boka at the Beginning of the 20th Century), Montenegrin Journal for Social Science, volume 3, issue 1, 2019, str. 101−114.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

Ivan Tepavčević, Digitalne tehnologije i humanističke nauke – Osvrt na debatu organizovanu u okviru festivala „Otvoreni dani nauke” Nikšić, 2. oktobar 2019. godine, MJSS, volume 3, issue 2, 2019, str. 227−231.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:IjCSPb-OGe4C

Ivan Tepavčević, Montenegrin   Ottoman Border  Relations after the 1878 Congress of Berlin, Montenegrin Journal for Social Science, volume 5, issue 1–2, 2021, str. 7–21.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

Ivan Tepavčević, Neka neobjavljena pisma Mitrofana Bana, Arhivski zapisi, časopis za arhivsku teoriju i praksu, XVI/2, Cetinje, 2009, str. 127–140. 

http://dacg.me/wp-content/uploads/2019/04/Arhivsk_zapisi_XIX_2012_br_2.pdf

Ivan Tepavčević, Vrijedan prilog istoriografiji Crne Gore (Prikaz Zbornika radova sa naučnog skupa „Noviji istoriografski prilozi o Petru I Petroviću Njegošu”), Vaspitanje i obrazovanje, časopis za pedagošku teoriju i praksu, Podgorica, 2010, str. 227–230.

https://zuns.me/sites/default/files/vaspitanje-i-obrazovanje/documents/Vaspitanje%20i%20obrazovanje%20br%202%20final.pdf

Ivan Tepavčević, Značaj i mjesto Petra I u istoriji Crne Gore, Borba za političku nezavisnost i stvaranje države, Zbornik radova sa naučnog skupa „Noviji istoriografski prilozi o Petru I Petroviću Njegošu” na Cetinju, Lučindan, broj 36, Cetinje, 2010.

Ivan Tepavčević, Crnogorska slika neprijatelja u listu „Crnogorac” 1871–1872, Tokovi, časopis za naučna, književna i društvena pitanja, Berane, 2010, str. 223–254.

Ivan Tepavčević, Jedan osvrt na status i ulogu žena u udžbenicima istorije za gimnaziju, Tokovi, časopis za naučna, književna i društvena pitanja, Berane, 2012, str. 87–93. 

Ivan Tepavčević, Crnogorsko-turska granica u doba proglašenja Crne Gore za kraljevinu, Crnogorski anali, broj 5−6, 2014, str. 161−171.

https://www.scribd.com/document/398415721/Crnogorski-Anali-broj-05-06-cb

Ivan Tepavčević, Društvene prilike u Zeti za vrijeme Knjaževine/Kraljevine Crne Gore, Matica, broj 70, 2017, str. 307−332.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

Ivan Tepavčević, Muka ne zna za modu, Komuna, Časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore, broj 22, mart 2017.

Ivan Tepavčević, Članci i ogledi o Njegošu u crnogorskoj periodici – Istorijski zapisi 1948−1990. Matica crnogorska, broj 72, zima 2017, str. 143−152.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Ivan Tepavčević, Prilike na granici Crne Gore i kosovskog vilajeta sa posebnim osvrtom na Bihor od 1878. do 1912. godine, Glasnik Bihora 3, 2018, str. 57−70.

Ivan Tepavčević, Crnogorski višepartizam u poslednjoj deceniji XX vijeka,  Crna Gora tri decenije nakon rušenja Berlinskog zida, Od AB revolucije do NATO-a, Zbornik radova, Podgorica, Matica, 2020, str. 41–63.

Ivan Tepavčević, Transformacija agrarne zajednice u Zeti u vrijeme socijalističke Crne Gore, Podgorica, Matica, 2021, str. 451–465.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Ivan Tepavčević, Pitanje granica između Crne Gore i Osmanskog carstva krajem XIX i početkom XX vijeka, Međunarodni naučni skup „100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3–2012/3)”, Podgorica, Hotel Ramada 12–15. oktobar 2012. Almanah, broj 63/64, str. 183−205.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Tepavčević, Ivan, Kulturno-istorijski okvir Travničke hronike, Zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa, Šesti Andrićev simpozijum „Travnička hronika” / Wesire und Konsuln. Grac, 4, 5. i 6. X 2013, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz; Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Svet knjige, Beograd, 2015, str. 985–995. https://www.svetknjige.net/wp-content/uploads/2021/12/Andriceva_Avlija_2015_S.3-13.pdf 

Ivan Tepavčević, Stanje na crnogorsko-turskoj granici uoči I Balkanskog rata 1912. godine, Međunarodni naučni skup, CANU, Podgorica, 22. novembar 2013.   

Ivan Tepavčević, Crnogorsko-turski odnosi pred Veliku Istočnu krizu u listovima „Crnogorac” i „Glas Crnogorca”, II International Symposium on the Balkan History Studies: The Ottoman Legacy in the Balkans and Ottoman Tax Registers, 1–4, May 2014, Podgorica, Montenegro.

https://doczz.biz.tr/doc/142167/program---ii.-uluslararas%C4%B1-balkan-tarihi-ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1-se...

Ivan Tepavčević, Pogranični odnosi između Crne Gore i Austrougarske 1914. godine, Međunarodni naučni skup „Crna Gora u Prvom svjetskom ratu”, Matica crnogorska, Ministarstvo nauke Crne Gore, Cetinje, 15–16. oktobar, 2014. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Crna Gora u Prvom svjetskom ratu”, Cetinje – Podgorica, 2015, 65−85.

http://maticacrnogorska.me/files/1%20sv%20rat.pdf

Ivan Tepavcevic, The Montenegrin-turkish relations before the Great eastern crisis as reflected in publications Crnogorac and Glas Crnogorca, Balkanlar’da Osmanli mirasi ve defter-i Hakani, II Cilt, editorler Dr. Abidin Temizer & Dr. Ugur Ozcan, Istanbul, 2015, str. 323–342.

http://isamveri.org/pdfdrg/G00180/2016/2016_TEPAVCEVICI.pdf

Ivan Tepavčević, Boka Kotorska početkom XX vijeka (Društvo u Boki početkom XX vijeka), Međunarodni naučni skup Od rata do mira na Jadranu 1914−2016, Kotor, 2016.

http://www.mjss.ac.me/images/files/v3issue1/04%20ENG%20ABSTRACT.pdf

Ivan Tepavčević, Crna Gora i Omer paša Latas, Međunarodni naučni skup Deseti Andrićev simpozijum „Andrićev Omerpaša Latas”, Bukurešt, 12–14. X 2017. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beograd, 2018. str. 627−639.

https://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andricev_Latas_2018_hyd.pdf

Ivan Tepavčević, Skadarski konzulat i crnogorsko osmanski odnosi do 1912. godine, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Crna Gora i Osmansko carstvo, Iskustvo međudržavnih odnosa, Podgorica 23. i 24. novembar 2015. 399−433, Podgorica, 2017.

Ivan Tepavčević, Urbanizacija i socijalistički identitet u Crnoj Gori, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Post-socijalistički identitet Crne Gore, Podgorica, 29–31. oktobar 2021, MJSS, volume 6, issue 1, 2022.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

 

Radovi u zbornicima s domaćih naučnih skupova

Ivan Tepavčević, Nemirna granica 1912. godine, Stanje na crnogorsko-turskoj granici prema Beranama pred početak Prvog balkanskog rata, Naučni skup „Berane kroz istoriju”, Berane, 28. 11. 2012.

Ivan Tepavčević, Crnogorska granica prema plavsko-gusinjskom kraju 1878−1912. godine, Naučni skup „Vakat zuluma Plav Gusinje 1912/13”, Plav, 9. mart, 2013. Almanah, broj 55/56, 357−371.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sr&user=42uQissAAAAJ&citation_for_view=42uQissAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Ivan Tepavčević, Petar II Petrović Njegoš u Istorijskim zapisima, Naučni skup Njegoš – pjesnik, filozof, državnik, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet – Nikšić, Nikšić, 13. novembar 2013.

Ivan Tepavčević, Doktor Zvezdan Folić o podizanju kapele na Lovćenu 1925. godine, Okrugli sto posvećen Zvezdanu Foliću, Nikšić, 2015.

Ivan Tepavčević, Kralj Nikola u djelu akademika Miomira Dašića, Zbornik radova sa okruglog stola posvećenog akademiku Miomiru Dašiću povodom 85 godina života i 60 godina naučnog rada, 81−86, Nikšić, 2017.

Ivan Tepavčević, Okrugli sto posvećen Branislavu Kovačeviću, Viđenje profesora Kovačevića o Crnoj Gori i Crnogorcima (Crna Gora i Crnogorci u Novoj Evropi i drugi tekstovi), 2018.

Ivan Tepavčević, Grahovačka bitka u očima savremenika, okrugli sto o 160 godišnjici bitke na Grahovcu, maj 2018.

Ivan Tepavčević, Filozofski fakultet Nikšić – Dimo Vujović o Crnogorskoj 1918. godini, Naučna konferencija Crnogorska 1918, percepcija i savremena reinterpretacija, Nikšić, 19. novembar 2018.

Ivan Tepavčević, Grahovska bitka u očima savremenika, Zbornik radova Bitka na Grahovcu i crnogorsko pitanje, Nikšić, 2019, 139−153.

Ivan Tepavčević, Crnogorski višepartizam u poslednjoj deceniji XX vijeka, Naučna konferencija Crna Gora tri decenije nakon rušenja Berlinskog zida Od AB revolucije do NATO-a, Nikšić, 6. 11. 2019, Zbornik radova, Podgorica, 2020, 41−63.

https://maticacrnogorska.me/files/MATICA%20ZBORNIK%20NK.pdf

Ivan Tepavčević, Uticaj religije na formiranje identiteta kroz istoriju Crne Gore, Konferencija Politika i religija – Identitetski izazovi, Podgorica, 27.12.2020.

Učešće na nacionalnim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima

Projekti:

  1. Ivan Tepavčević, „Ivo Andrić u evropskom kontekstu”, istraživački projekat 2007–2021, Grac. (Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu – Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz);
  2. Saradnik u projektu na izradi monografije Leksikon crnogorskih dinastija, Podgorica, CANU, 2020−.
  3. Saradnik u projektu na izradi monografije Leksikon diplomatije Crne Gore, Podgorica, CANU, 2020−.
  4. Saradnik u projektu na izradi monografije Istorija crnogorske državnosti od najstarijih vremena do 2006. godine – CANU, Opština Bar i Prijestonica Cetinje, 2020−.

 

 

mr Ivan Tepavčević