Predmeti

HSIIJME
Javno mnjenje

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji - Komunikologija

Cilj predmeta je da omogući razumijevanje značaja, prirode, strukture i uloge javnog mnjenja u savremenim društvima. U okviru kursa se kritički razmatraju glavni teorijski pristupi i ključni koncepti mnjenjskih teorija (javno mnjenje, javna sfera, javnost), značaj i uloga medija u javnom komuniciranju, kao i uloga i proces formiranja javnog mnjenja u demokratskim društvima. Razmatra se značaj medija i javnog mnjenja u političkoj i izbornoj komunikaciji i problematizuje se uloga tradicionalnih i novih medija u javnoj sferi, a u svjetlu društvenih, kulturnih i tehnoloških promjena u savremenim društvima.​

Angažovani predavači: