Predmeti

HS3PPOGL
Principi i praksa oglašavanja

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Upoznavanje studenata s opštim principima rada u oblasti oglašavanja i s ulogom koju oblast reklamne industrije ima u odnosu na ostale aktivnosti u široj sferi integrisanih marketinških komunikacija (IMC). Razmatranje osnovnih podataka o generalnim principima, kao i o praktičnoj primjeni strateških, komunikacionih i kreativnih aspekata raznovrsnih aktivnosti povezanih s ovom oblašću.

Angažovani predavači: