Predmeti

HS1TMK
Teorije i modeli komunikacije

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Komunikologija i mediji

Predavanja će analizirati različite konceptualne, kontekstualne i aplikativne komunikološke principe, funkcije, klasifikacije, efekte, pristupe, prakse i modele komuniciranja uslovljenje kontekstualnim uticajima sagledanih kroz prenošenje dijaloških oblika i značenja. Konkretno, fokus će biti na konceptualnoj definiciji i karakteristikama komunikacije, razlikama između komunikacije i transmisije, subjektima komuniciranja, načinima prenošenja komunikacionih poruka, strukturi komunikacionog procesa, komunikacionim modelima sagledanih kroz prizmu njihovog prijema-percepcije i uticaja na javnost, javno mnjenje, javni interes i publiku.

Angažovani predavači: