Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Veselin Vukotić

Veselin Vukotić je redovni profesor i Rektor Univerziteta Donja Gorica. Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici, a postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gdje je i doktorirao. Obavio je više specijalizacija u inostranstvu, među kojima su najznačajniji programi u Engleskoj, Škotskoj i SAD, a posebno jednogodišnja specijalizacija na Moskovskom Lomonosov Univerzitetu, na Katedri za ekonomsku statistiku i matematiku. Univerzitetsku karijeru je započeo na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, gdje je biran u sva akademska zvanja od asistenta do redovnog profesora.

Bio je član republičke Vlade Crne Gore (Premijer Vuko Vukadinović) i član Savezne vlade SFRJ (Premijer Ante Marković). Aktivni je učesnik ekonomskih reformi u Crnoj Gori 1998-2007. Osnivač je i Rukovodilac međunarodno priznatih Postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“ (1992), utemeljivač i Predsjednik Miločerskog razvojnog foruma (1994), pokretač i domaćin Božićnih rasprava o ekonomiji (1993). Osnivač je i jedan od vlasnika Univerziteta Donja Gorica - UDG (2007). Utemeljivač je i glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa „Entrepreneurial Economy“ (2002), urednik biblioteke „Oeconomicus“ izdavačke kuće CID (2002), Naučni rukovodilac godišnjeg skupa „Ekonomija i tranzicija“ na Institutu društvenih nauka u Beogradu (1991), Osnivač i Predsjednik Instituta za strateške studije i projekcije i Centra za preduzetništvo. Nosilac je ideje ekonomskog liberalizma u Crnoj Gori i inspirator Crnogorske ekonomske škole.

Potpredsjednik je Borda direktora Mont Pelerin Society (Washington), Predsjednik Društva ekonomista i menadžera Crne Gore i Predsjednik Borda direktora kompanije Plantaže. Autor je velikog broja knjiga među kojima su najvažnije Statistička analiza produktivnosti rada, UR Nikšić, 1985; Makroekonomski računi i modeli, CID, Podgorica, 2002. i 2007; Psihofilozofija biznisa (knjiga), CID, Podgorica, 2003. i 2007; Konstitucionalna ekonomija (knjiga), ISSP, Podgorica, 2005; Koncepcijske osnove novog ekonomskog sistema u Crnoj Gori - geneza nastanka, ISSP, Podgorica, 2005; Istorija budućnosti, Mediasystem & CID, Podgorica, 2011; Antropologija stvaranja, CID, Podgorica, 2013. Prvi je crnogorski ekonomista čija je knjiga objavljena u Evropskoj uniji na engleskom jeziku - "Psycho-philosophy of Business", Hayek Institute, Vienna (2010).

Rukovodio sa više republičkih, jugoslovenskih i međunarodnih projekata preko Instituta za društveno-ekonomska istraživanja ("Boškov institut") - Podgorica, Instituta društvenih nauka - Beograd i Instituta za strateške studije i projekcije - Podgorica.

Aktivno se bavio fudbalom i karateom.

dr Veselin Vukotić