Predavači

Docent
Doc. dr Mehmedin Tahirović

Mehmedin (Mumin) Tahirović rođen 20. septembra 1959. godine u Biševu, opština Rožaje, Crna Gora. Osnovnu skolu zavrsio je 1973 i potom gimnaziju – drustveno jezicki smjer 1977. Diplomirao je na Vojnoj Akademiji KoV u Beogradu 1981. godine. Polovinom oktobra 2005. godine stekao je zvanje magistra pravnih nauka (Master of Laws) na Pravnom fakultetu u Podgorici, Odsjek političkih nauka, na temu “Civilna kontrola snaga bezbjednosti u državama nastalim raspadom bivše SFRJ sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”. U julu 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH, odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Crna Gora i euroatlantske sigurnosne integracije” i stekao zvanje doktora nauka iz naučne oblasti društvenih nauka, naučnog polja politologija, naučna grana međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost (Doctor of Science in International Relations and National Security), (Rješenjem UP I br. 05-1-1013 od 06.09.2011. izvršena je nostrifikacija od strane Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore). Strani jezici: Napredni nivo - Engleski i Ruski jezik.

 

            U sklopu izrade doktorske disertacije kao stipendista američko -njemačkog centra za studije bezbjednosti - Maršal Centra iz Garmišpartenkirhena, Njemačka, izradio je projekat “Crna Gora i NATO program Partnerstvo za mir”, i tom prilikom dobio zvanje “naučnika Maršal Centra”.

 

            Odlukom Senata Univerziteta Donja Gorica na VII sjednici održanoj 14.03.2012. godine, data je saglasnost na Odluku Nastavno naučnog vijeća o priznavanju zvanja docenta dr Mehmedina Tahirovića za naučnu oblast: Regionalna bezbjednost i krizni menadžment, na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica.

 

Kao profesor saradnik na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Fakultet za humanističke studije: Diplomatija, Bezbjednost i Komunikologija i mediji bio je angažovan u periodu od 2012 do 2017. godine na predmetima: „Upravljanje krizama“ (III godina), „Odbrambene politike“ (III godina)   i „Regionalna bezbjednost“ (Specijalističke studije).   U periodu od 2014. do 2017. godine, bio je predavač i u Policijskoj akademiji u Danilovgradu na predemetu: „Nacionalna  bezbjednost i bezbjednost EU“.

 

Od septembra 2021. godine, kao profesor saradnik, ponovo je angažovan na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici na osnovnim studijama Fakulteta za humanističke studije (III godina) na predmetima Upravljenje krizama i Odbrambene politike.

 

            U trideset osmogodišnjoj karijeri u sektoru bezbjednosti obavljao je različite dužnosti u vojnim strukturama JNA i VJ-e od 1981. do 1996. godine, posebno u ulozi komandira i predavača na Vojnoj Akademiji KoV i naučnog istraživača u Institutu za strategijska istraživanja u Beogradu. Nakon izlaska iz VJ 1996. godine, rad nastavlja u policijskim strukturama MUP-a Crne Gore i Uprave policije Crne Gore od 1996. do 2007. godine.  U ovom periodu je posebno istaknuto njegovo angažovanje na formiranju Polcijske akademije u Danilovgradu i izradi modernog NPiP koji je izradio kao samostalni inspektor za unifikaciju i standardizaciju, radi njenog uspješnog funkcionisanja. U periodu od 2002. do 2006. godine u ovoj instituciji  bio je angažovan i kao Trener polcijske obuke na predmetima: Komunikacije i Rad policije u lokalnoj zajednici

 

Od 2007. do 2017. godine bio je angažovan u Ministarstvu odbrane Crne Gore na dužnostima Samostalnog savjetnika za Partnerstvo za mir, Šefa odsjeka za NATO, Šefa odsjeka za kontrolu naoružanja, Šefa odjeljenja za analizu i razvoj sistema odbrane i Načelnika službe za odnose sa javnošću i protokol. U čin pukovnika Vojske Crne Gore proizveden je u decembru 2009. godine.

 

U periodu od 2017. do 2019. godine, angažovan je za prvog Nacionalnog vojnog predstavnika (NMR) Crne Gore u Vrhovnoj savezničkoj komandi NATO-a za Evropu (SHAPE) u Belgiji.

 

Većinu svoje karijere do obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine proveo je u ulozi komandira i predavača u Vojnoj akademiji KoV Beograd 7 godina: 1984 – 1991, naučnog istraživača u Institutu za strategijska istraživanja JNA i VJ u Beogradu (4.5 godine: 1991 - 1995) i inspektora i predavača Policijskoj akademiji u Danilovgradu (4.5 godina: 2002 – 2006).

 

 

Od juna 1992. do maja 1994. godine, bio je član tima za izradu Vojne doktrine Savezne Republike Jugoslavije, koju je realizovao Institut za Ratnu Veštinu u Beogradu.

Od januara 2005 do marta 2006. godine, angazovan je kao ekspert za izradu zakona o civilnoj kontroli sektora bezbjednosti i odbrane u Odboru za odbranu i bezbjednost Skupstine SRJ.

 

Od maja 2003. do juna 2005 godine, bio je angazovan u timu za izradu projekta “Reforma obrazovanja policije Crne Gore”, koji je realizovala Policijska akademija u Danilovgradu.

 

Od juna do oktobra 2008. godine bio je angazovan kao rukovodioc tima za izradu Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore.

 

U periodu od maja 2009. do jula 2010. godine bio je član tima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – CANU, na projektu: "Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti", podprojekat: "Integracija u evropske i evroatlantske strukture“.

 

Od aprila 2012. do kraja 2015. godine, ucestvovao je u realizaciji nacionalnog projekta "Bezbjednosni aspekti evroatlantskih integracija Crne Gore", koji je realizaovao UDG. Rukovodilac projekta bio je prof. Vlatko Cvrtila.

 

            Od 2008. do 2013.godine, bio je angažovan u vladinom Koordinacionom timu za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore a od juna 2015. do juna 2017. godine, za clana vladinog Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO.

 

            Tokom 2009. i 2010. godine bio je član tima Ministarstva odbrane za izradu odgovora na Upitnik Evropske Komisije, a tokom 2009. i 2012. godine  član tima Ministarstva odbrane za izradu Strategijskog pregleda odbrane.

 

Od početka 2008. godine do 2013. godine, bio je angažovan u Upravi za kadrove Vlade Crne Gore u ulozi predavača na obuci državnih službenika i namještenika i lokalnih službenika i parlamentaraca u svim opštinama u Crnoj Gori na teme: 1. Crna Gora na putu u NATO; 2. Medjunarodna bezbjednost i Crna Gora – UN, EU, NATO i OEBS i 3. Nacionalni sistem bezbjednosti Crne Gore. Takođe, tokom 2011. i 2012. godine, od Uprave za kadrove i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, angažovan je kao predavač na temu „Rodna pitanja u sektoru bezbjednosti”. Od januara 2013. godine do 2016. godine u Upravi za kadrove Crne Gore, angažovan je u ulozi predavača na temu „Integracija Crne Gore u NATO“, na edukaciji državnih i lokalnih službenika i odbornika u lokalnim parlamentima, u svim opštinama u Crnoj Gori. Takodje, u Upravi za kadrove Crne Gore bio je angažovan kao predavač na temu: Bezbjednosna kultura u drzavnim institucijama – Bezbjednosna kultura u NATO i EU, od marta 2016 do juna 2017. godine.

  

Od 2009. godine do danas, osnivač je i predsjednik Asocijacije Maršal Centra u Crnoj Gori. U periodu od 01. novembra 2011. do 01. novembra 2012. godine, obavljao je dužnost prvog predsjedavajućeg regionalne Maršal Centar Asocijacije za bezbjednost Jugoistočne Evrope.

 

U saradnji sa ekspertima Ministarstva odbrane UK, 2016. godine izradio je Plan kriznog komuniciranja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

 

Od 2005. do 2017. godine, održao je preko 380 predavanja iz oblasti euroatlantskih integracija Crne Gore u državnim i lokalnim strukturama u organizaciji Uprave za kadrove CG i raznih NVO u CG na kojima je uzelo ucesce 28 ambasadora NATO i EU drzava clanica u Crnoj Gori. Pored toga, 40 predavanja o euroatlantskim integracijama Crne Gore u organizaciji NVO u Crnoj Gori i 30 predavanja u inostranstvu na engleskom jeziku u organizaciji razlicitih medjunarodnih organizacija i ambasada akreditovanih u Crnoj Gori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sada je objavio više naučnih radova, monografija i knjiga:

 

 

 

1.    Article: Development of the Defence system of Montenegro, Mehmedin Tahirović, Injac Olivera, Magazine: Contemporary Military Challenges, Scientific and Professional publication, Slovenian Armed Forces, Ljubljana, maj, 2016. (ISSN 2463 – 9575)

Link: http://www.slovenskavojska.si/en/publications/contemporary-military-challenges/.

 

 

2.    Article: Gender issues in Montenegro, defence system and the Armed Forces of Montenegro, Tematic Collection of Articles „Gender Equality in Defence System – Accomplishments and trends”, The Strategic Research Institute, Belgrade, mart 2016. (ISBN 978-86-81121-15-3);

Link: http://www.isi.mod.gov.rs/multimedia/dodaci/3_1537439667.pdf

 

 

3.    Monografija: „Integracija Crne Gore u NATO”, Mehmedin Tahirović, Renato Petrić, Uprava za kadrove Crne Gore, Podgorica, maj 2015., (ISBN 978-86-85819-41-4) (COBISS.CG-ID 26958352);

Link:http://www.uzk.co.me/images/stories/publikacije/dokumenti/Integracija Crne Gore u NATO.pdf    

 

 

4.    Članak: „Članstvo u NATO garancija bezbjednosti i stabilnosti Crne Gore“, OSVIT, Matica Muslimanska Crne Gore, Godina VI Broj 7, IVPE-Cetinje, 2015, (ISSN 1800-8674=Osvit) (COBISS.CG-ID 17546768)

 

 

5.    Članak: „Bezbjednosni izbor Crne Gore: Neutralnost ili članstvo u euroatlantski siastem bezbjednosti“, Zbornik škole evroatlantizma, VI sesija, Bar, 26-28 novembar 2014, Izdavač: Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, 2015., ISSN 1800-847X, COBISS.CG-ID 16823312.

 

 

6.    Article: „Relations between Turkey and the Balkan Countries as in a Function of Improving the Regional Peace and Stability“, ADAM AKADEMİ, Cilt 4/2 2014: 59-76, Cilt 4 Sayı 2 Aralık 2014, Volume: 4 Number: 2, Ankara, December 2014, (ISSN: 2146-4936);

Link: http://dergipark.gov.tr/adamakademi/issue/15866/167250

 

7.    Članak: „Euroatlantske integracije i bezbjednost Zapadnog Balkana“, Zbornik škole euroatlantizma V – Sesija, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2014., (ISSN 1800-847X);

       

8.    Članak: „Međunarodna bezbjednost i sajber opasnosti”, Mehmet Niyazi Tanilir (ambasador R Turske u Crnoj Gori), Mehmedin Tahirovic, MONET 34 SE, edicija BEZBJEDNOST, Volume 4, Zbornik radova, Institut za strategijske studije i prognoze (ISSP) i Centar za evropsko obrazovanje i studije (CE²S), Podgorica, 2013., (ISSN 1451-3617);               

            Link:http://issp.me/wp-content/uploads/2012/10/monet34se.pdf

 

 

9.    Članak: „Regionalna bezbjednosna saradnja u JIE”, Zbornik škole euroatlantizma IV – Sesija, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2013., (ISSN 1800-847X);

 

 

10. Article: “Women in the Security Sector and Euro-Atlantic Integration of Montenegro”, Collection of Thematic Papers, Women in the Security Sector - Regional perspective, Strategic Research Institute, Belgrade, 2011. (Autor and Member of Editorial Board) ISBN 978-86-81121-11-5;

Link:http://www.isi.mod.gov.rs/pdf/publikacije/1338804689_Women%20in%20the%20Security%20Sector.pdf

 

 

11. Članak:Aktivnosti Crne Gore u MAP-u i učešće u međunarodnim

 misijama i operacijama”, Mehmedin Tahirović, Malgorzata Lakota – Micker (Univerzitet Wroclawski, Poljska),Zbornik škole euroatlantizma II – Sesija, Univerzitet Donja Gorica,Podgorica, 2011. (ISSN 1800-847X);

 

 

12. Članak: „Učešće Crne Gore u PzM i MAP-u“, Zbornik škole

 euroatlantizma I – Sesija, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, 2010. (str. 139 – 174), ISSN 1800-847X;

 

 

13. Knjiga: G. Djurović. L. Čehulić. M. Tahirović. D. Jaćimović, N. Milović:

Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti, Integracija u evropske i evroatlantske strukture”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010., (str. 109-114, 122-135, 222-281, 303-305), ISBN 978-86-7215-247-0;

           Link: http://www.gov.me/files/1269953473.pdf

 

 

14. Monografija, “Crna Gora na putu u NATO”, Uprava za kadrove Crne

Gore, Podgorica, maj 2010., ISBN 978-86-85819-27-8; Link:http://www.uzk.co.me/images/stories/publikacije/dokumenti/Crna_Gora_na_putu_u_NATO.pdf  

 

 

15. Article: "Montenegro and the NATO Partnership for Peace Program",

Connections journal, PfP Consortium, Garmisch-Partenkirchen, Germany, Spring 2008., (page 16-46), ISSN 1812-1098,;

Link:  https://pfpconsortium.org/journal-article/montenegro-and-nato-partnership-peace-program

 

 

16. Članak "Crna Gora i partnerstvo za mir", Međunarodne studije, Politička

kultura, Zagreb, 2008. (str. 53-70), ISSN 1332-4756 i UDK: 327;

 

 

17. Članak: "Kontakt policajac- osnovni subjekt rada Policije u

zajednici”,Perjanik – časopis za bezbjednost, Policijska Akademija, Danilovgrad, Crna Gora, 2006. (str. 55-63), UDC 377.5: 351.74 (497.16),  ISSN 1451-3412;

 

 

18. Article: "Montenegro in the proces of Euroatlantic Security Integrations",

YEARBOOK, Šipan 2005, Political Culture, Zagreb, Croatia, 2006. (page 195-202), ISSN 1334-6776;

 

 

U period od 2012 godine do 2017. godine, bio je mentor 26 studenata na specijalističkim studijama fakulteta Humanističkih studija i član komisije za odbranu 4 magistarska rada. Istovremeno na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore bio je mentor 2 studenta na magistarskim studijama.

 

Na osnovu Rješenja ministra odbrane br. 01-6844 od 10.12.2007. godine bio je član uređivačkog tima časopisa Ministarstva odbrane “Partner” do februara 2010. godine. U tom periodu je objavio nekoliko tekstova u ovom časopisu od kojih su najvažniji:

 

 1. Partnerstvo za mir – suština i značaj, Partner, br. 1., februar, 2008., str. 9-12; Link: http://www.mod.gov.me/files/1206620537.pdf
 2. Crna Gora u fazi IPAP, Partner, br. 2., mart 2008., str 9-12;

Link: http://www.mod.gov.me/files/1206620684.pdf

 1. Proces planiranja i revizije - PARP, Partner, br. 3., april 2008., str. 9-12;

Link: http://www.mod.gov.me/files/1209049641.pdf

 1. Strategijski pregled odbrane-analiza resursa i odgovora, Partner, br. 4., maj 2008., str. 9-12; Link: http://www.mod.gov.me/files/1212164281.pdf
 2. Evroatlantsko partnerstvo kao širi oblik saradnje, Partner, br. 5., jun 2008., str. 9-12; Link: http://www.mod.gov.me/files/1214836245.pdf
 3. Brža kandidatura za članstvo u NATO – mehanizmi PzM, Partner, br. 6., jul 2008., str. 9-12; Link: http://www.mod.gov.me/files/1217322629.pdf

 

U periodu od 2006. do 2019. godine, intenzivno je  angažovan na važnijim međunarodnim naučnim konferencijama na engleskom jeziku u ulozi predavača, od kojih se posebno  ističu sljedeće:

 

 1. Regionalna konferencija: “Marshall Center Alumni Security Forum”, 24 – 26. avgust 2019. godine, Ohrid, S Makedonija. Organizator: Marsal Centar, Garmispartenkirhen, Njemacka. Izlaganje na temu: “Savremeni bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu”.
 2. Regionalna konferencija: “NATO summit in Warsaw: Implications for the Alliance and Western Balkans”, 26 – 30. Avgust, 2016, Ohrid, R Makedonija. Organizator: Marsal Centar, Garmispartenkirhen, Njemacka. Izlaganje na temu:

NATO and the Western Balkans: Montenegro Between Partnerships and Memberships”.

 

 1. Regionalna konferencija: “Budućnost NATO i regionalna stabilnost Zapadnog Balkana”, 25 – 30. avgust 2015. godine, Ohrid, R Makedonija. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka i Regionalna Maršal Centar Alumni Asocijacija za bezbjednost JIE. Izlaganje na temu: ”Integracija Crne Gore u NATO i krizno komuniciranje”;

 

 1. Regionalna konferencija: “NATO poslije Velsa: Budućnost Alijanse i regionalna stabilnost Zapadnog Balkana”, 10 - 14 septembra 2014. godine, Ohrid, R. Makedonija. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka, Ministarstvo odbrane Makedonije i Regionalna Maršal Centar Alumni Asocijacija za bezbjednost JIE. Izlaganje na temu: “Zajedničko angažovanje NATO i Partnera u Avganistanu poslije 2014. godine.

 

 1. Međunarodn konferencija: „Odnosi Turske i Balkana – u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti”, Podgorica, Crna Gora, 16. i 17. maj 2014. godine. Organizator: Ankara Center for Thought and Research (ACTR-ADAM), Istanbul Sabahattin Zaim University i Univerzitet Donja Gorica iz Podgorice. Izlaganje na temu: „ Odnosi između Turske i balkanskih država u funkciji unaprjeđenja regionalnog mira i stabilnosti”.

 

 1. Konferencija: „NATO Model - Mladi Crne Gore”, Podgorica, Crna Gora, 06. do 08. decembra 2013. godine. Organizator: NATO Odjeljenje za javnu diplomatiju i Institut za javnu politiku u Crnoj Gori. Izlaganje na temu: „Male države u sistemu odlučivanja u NATO”;

 

 1. Regionalna konferencija: „Uloga medija u procesu sekuritizacije – Riječ, slika i neprijatelj”, Podgorica, Crna Gora, 11. do 13. novembra 2013. godine. Organizator: Medijski savjet za samoregulaciju CG, Udruženje nezavisnih elektronskih medija i Institu za javnu politiku u CG.” Izlaganje na temu:I„Uloga medija u procesu euroatlantskih integracija Crne Gore”;

zlaganj

 1. Regionalna konferencija: „NATO i regionalna stabilnost Zapadnog Balkana”, Struga, Makedonija, 27. avgust do 01. septembar 2013. godine. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka i Regionalna Maršal Centar Alumni Asocijacija za bezbjednost JIE. Izlaganje na temu: Regionalne inicijative bezbjednosne saradnje – Prednosti i slabosti“;

 

 1. Regionalna konferencija: „NATO Koncept – Pametna odbrana”,

Podgorica, Crna Gora, 20 – 22. marta 2013. godine. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka i Ambasada SAD u Podgorici. Izlaganje na temu: „Pametna odbrana – ključno pitanje za Crnu Goru”;

 

 1. Konferencija: „Razvijanje partnerstva u oblasti nauke”, Podgorica, Crna Gora, 29. januar 2013. godine. Organizator: NATO Odsjek za nove bezbjednosne izazove i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracije Crne Gore. Izlaganje na temu: „Učešće Crne Gore u NATO Programu Nauka za mir i bezbjednost”;

 

 1. Konferencija: „Planiranje odgovora na vanredne situacije”, Danilovgrad, Crna Gora, 20.12.2012. godine. Organizator: NATO Odsjek za krizne situacije i Vlada Crne Gore. Izlaganje na temu: „Upravljanje vanrednim situacijama u Crnoj Gori”;

 

 1. Regionalna konferencija: „Rodna pitanja u sektorima bezbjednosti država Zapadnog Balkana”, Skoplje, Makedonija, 02. do 04. oktobar 2012. godine. Organizator: Maršal Centar i Ministarstvo odbrane Makedonije. Izlaganje na temu: „Rodna pitanja u sektoru bezbjednosti Crne Gore”;

 

 1. Regionalna konferencija: „Borba protiv korupcije u državama JIE“, Kišinjev, Moldavija, 22. do 24. novembar 2011. godine. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka i Vlada Moldavije. Izlaganje na temu: „Borba protiv korupcije u Crnoj Gori”;

 

 1. Regionalna konferencija: „Žene u sektoru bezbjednosti – Regionalna perspektiva“, Beograd, Srbija, 11. do 13. oktobar 2011. godine. Organizator: Norveška ambasada u Srbiji i UNDP. Izlaganje na temu: „Žene u sektoru bezbjednosti i euroatlantske integracije Crne Gore“

 

 1. Regionalna konferencija: „Zajednička bezbjednosna i odbrambena politika EU – Doprinos EU bezbjednosti zamalja JIE”, Skoplje, Makedonija, 11. do 14. jun 2012. godine. Organizator: Evropska Komisija, Centar za bezbjednosnu saradnju – RACVIAC i Ministarstvo odbrane Makedonije. Izlaganje na temu: Uticaj Zajedničke bezbjednosna i odbrambena politika EU na bezbjednost Crne Gore”;

 

 1. Regionalna konferencija: „Regionalna saradnja u sektoru bezbjednosti”, Podgorica, Crna Gora, 13. do 16. maj 2012. godine. Organizator: Maršal Centar, Garmišpartenkirhen, Njemačka, ambasade SAD i Njemačke u Crnoj Gori. Izlaganje na temu: Prezentacija Koncepta za formiranje regionalnog centra za studije bezbjednosti u JIE;

 

 1. Međunarodna konferencija: „Međunarodne bezbjednosne snage u Avganistanu“: 2001 – 2011 – 2021., - Uloge i sposobnosti zemalja Jugoistočne Evrope“, Zagreb, 12 – 14. 10.2011. godine. Organizatori: Maršal Centar iz Njemačke, Alumni asocijacija Maršal Centra u Hrvatskoj i Konrad Adenauer Stiftung. Izlaganje na temu: „Učešće Crne Gore u ISAF Misiji“;

 

 1. Međunarodna konferencija: "Novi strategijski koncept NATO-a",

Dubrovnik, Hrvatska, 4 - 6.09.2009. godine. Organizator: Euroaatlantsko vijeće Hrvatske. Izlaganje na temu: "Crna Gora u očekivanju statusa kandidata za članstvo u NATO";

 

 1. Međunarodna konferencija: "Civilna kontrola snaga bezbjednosti u

evropskim državama", Brisel, 02 - 03.04.2009. godine. Organizatori: Evropska Komisija, DCAF i Centar za strategijska istraživanja iz Ženeve. Izlaganje na temu: "Civilno-Vojni odnosi u Crnoj Gori";

 

 1. Regionalna konferencija: "Bezbjednosna saradnja u JIE", Miločer, Crna

Gora od 24 - 26.02.2009. godine. Organizator: Maršal Centra iz Garmiš-Partenkirhena, Njemačka. Izlaganje na temu: " Potrebe regionalne saradnje s NATO-om";

 

 1. Regionalna konferencija: "Jugoistočna Evropa na putu ka euroatlantskim

integracijama", 24 -27.06.2008. Miločer, Crna Gora. Organizatori: Parlamentarna skupština NATO-a i Parlament Crne Gore. Izlaganje na temu:"Crna Gora na putu u NATO";

 

 1. Međunarodna konferencija Atlantske partnerske savjetodavne grupe –

APAG, izvršnog svjetodavnog tijela Euroatlantskog partnerskog savjeta - EAPC, Miločer, Crna Gora, 15 - 17.05.2008. godine. Izlaganje na temu: "Crna Gora u procesu Euroatlantskih integracija";

 

 1. Međunarodna konferencija Atlantske partnerske savjetodavne grupe –

APAG, izvršnog svjetodavnog tijela Euroatlantskog partnerskog savjeta - EAPC, Drač, Albanija, 10 - 12.05.2007. godine. Prvo prezentovanje Crne Gore u EAPC na temu: "Uloga Crne Gore na obezbjeđenju mira i stabilnosti u JIE" ;

 

Pored učešća na navedenim konferencijama docent dr M. Tahirović je bio predavač:

- u školi „Euroatlantizma“, od 2010. do 2015. godine, na teme Regionalne bezbjednosti i Crna Gora na putu u NATO, u organizaciji Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice;

- u kampu „REACT“, od 2009. do 2017. godine, na temu euroatlantskih integracija, u organizaciji NVO „ALFA Centar“;

- u školi „Evropskih i evroatlantskih integracija“, od 2010. do 2014. godine, u organizaciji NVO Centra za monitoring u Crnoj Gori – CEMI, na teme: euroatlantske integracije Crne Gore, Nacionalni sistem bezbjednosti Crne Gore i Zene u Sektoru bezbjednosti;

- u školi „Demokratije u Crnoj Gori“, od 2006. do 2011. godine, u organizaciji NVO Centar za građansko obrazovanje i Centar za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, na teme evropskih i evroatlantskih integracija;

-  u ljetnjoj školi iz oblasti nacionalne i međunarodne bezbjednosti „Šipan“, Dubrovnik Hrvatska, od 2005. do 2013. godine u organizaciji NVO Atlantsko vijeće Hrvatske na temi Euroatlantskih integracija Crne Gore;

 

            Pored akademskog usavršavanja učestvovao je na različitim oblicima stručno specijalističkog usavršavanja od kojih se posebno ističu:

 1. Kurs: Intenzivna priprema iz stucnog engleskog jezika za rad u ustanovama i stabovima NATO, 15. april – 05. maj 2017. godine. Defense Academy of the United Kingdom, Swindon, Velika Britanija;
 2. Kurs: Naredni koraci za ukljucenje Crne Gore u NATO za visoke vladine sluzbenike, 26 – 28. januar 2016, Marsal Centar, Garmispartenkirhen, Njemacka.
 3. Kurs: Terorizam i mediji, 06 – 12- decembar 2015, Centar za obuku borbe protiv terorizma, Ankara, Turska;
 4. Kurs: Krizno komuniciranje, 15. – 21. februar 2015. godine, Zdruzeni medijski informacioni centar - JMOC, London, Velika Britanija;
 5. Seminar: Odbrana od sajber opasnosti, 20. – 27.oktobar 2013. godine, Regionalna škola NATO-a , Ohrid, Makedonija;
 6. Kurs: Upravljanje informacijama, 27. maj do 01. jun 2013. godine, Oberamergau, Njemačka;
 7. Kurs: Strateške komunikacije, 10 - 16 april 2011. godine, Ankara, Turska;
 8. Seminar: SES – Seminar za visoke službenike državne uprave, ”Razmjena bezbjednosnih informacija u borbi protiv terorizma”, 08 - 17. septembar 2009. godine, George C. Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka;
 9. Kurs: Napredni kurs engleskog jezika, 29. septembar do 19. decembar 2008. godine, Nova Gorica, Slovenija;
 10. Kurs: PfP / MCD Kurs za štabne oficire NATO-a, 14 - 27. septembar 2008. godine, NATO Štab u Bruselu i MCD Mons, Belgija;
 11. Seminar: Obezbjeđenje transporta od terorizma, 3 – 8. maj 2008. godine, Centar za obuku borbe protiv terorizma, Ankara, Republika Turska;
 12. Istrazivanje:Istraživački projekat u okviru doktorske disertacije: Crna Gora i NATO program Partnerstvo za mir, 16. januar - 28. februar 2007. godine, George C. Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka;
 13. Seminar: SES – Seminar za visoke državne službenike, Bezbjednost Mediterana,  27. avgust - 09. septembar, 2006. godine, George C. Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka;
 14. Školovanje: EPASS – Visoke studije bezbjednosti, 15. januara do 15. aprila 2006. godine, George C. Marshall Center, Njemačka;
 15. Kurs: Strateško planiranje, 24. april do 10. jun 2004. godine, OEBS, Zemun, Beograd;
 16. Kurs: Obuka za trenere policijske obuke, 25. oktobar do 10. decembar, OEBS, Zemun, Beograd;
 17. Kurs: Intenzivno učenje ruskog jezika, školske 1990/1991. godine, Škola stranih jezika, Beograd;
 18. Kurs: Obuka za instruktora skijanja i alpinistike, 15. februara do 27. marta 1987., Poligon „Kanin“, Bovec, Slovenija
dr Mehmedin Tahirović