Predavači

Asistent
mr Ana Maksimović

Ana Maksimović, psihološkinja, rođena je 12.05.1993. godine u Irkutsku, Ruska Federacija.
Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. 2017. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za psihologiju odbranivši diplomski rad pod nazivom ,,Stavovi nastavnika prema inkluziji djece sa posebnim potrebama."
2020. godine završila je magistarske studije "Preduzetnička ekonomija", smjer: Poslovna psihologija i menadžment na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica uspješno odbranivši rad pod nazivom: ,,Vrijednosni sistem kao determinanta profesionalnog izbora studenata Univerziteta Donja Gorica"
Od 2018. godine radi na Fakultetu primijenjene nauke, studijski program: Primijenjena psihologija kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Njene oblasti interesovanja su: psihologija komunikacije, pedagoška psihologija i socijalna psihologija.
Pored univerzitetskog angažovanja, posebno se izdavaja njeno volontersko iskustvo, rad sa marginalizovanim grupama i edukacije (u sklopu Pedagoškog centra) od kojih se izdvajaju:
- Volontiranje u OŠ.,,Mileva Lajović Lalatović“ u Nikšiću i učestvovanje u projektu opismenjavanja romske djece
- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Human library- Ljudska biblioteka“ publikovan u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika
- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Obrazovanje za društvenu pravdu- protiv predrasuda i stereotipa“ i učestvovanje u projektu ,,REYN- To sam ja“ Pedagoškog centra Crne Gore
- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Kooperativno učenje“
- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Persona Doll- Persona lutka“
- Učestvovanje u kampanji ,,Svi u vrtić“ pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Ministarstva prosvete Crne Gore koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore
- Savladan program stručnog usavršavanja ,,Zajednica učenja” od strane Pedagoškog centra
- Volontiranje u područnom odjeljenju OŠ.,, Božidar Vuković Podgoričanin” u projektu opismenjavanja romske djece
- Učestvovanje u radionicama organizovanih od strane neformalne grupe studenata i Fonda za aktivno građanstvo pod nazivom ,,Učestvuj i ti”
- Četvorogodišnje volontiranje i učestvovanje u projektu ,,Od desegregacije do kvalitetne integracije romskih učenika’’ i posjedovanje sertifikata o učestvovanju u studentskim- volonterskim aktivnostima u projektu: Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik- II faza.
Od skorijih angažovanja izdvaja se učešće u sljedećim projektima:
- ,,Ulaganje uz rani razvoj” u saradnji sa UDG, ISSP i UNICEF-om
- “Preschool for Roma and Egyptian Children: Awareness Raising of Roma and Egyptian Parents on Early Childhood Education” - koji promoviše važnost predškolskog obrazovanja za pripadnike RAE populacije
- Učešće na okruglom stolu na temu ,,Djeca iz ranjivih i diskriminisanih grupa u pravosudnom sistemu CG”
Zajedno sa saradnicima matičnog fakulteta na kom radi dobitnica je prve nagrade povodom Dana istraživanja u organizaciji UDG-a, MONSTAT-a i DAMAR-a na temu: ,,Satelitski podaci noćnog osvjetljenja kao mjera ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori po opštinama.”
Član je Udruženja psihologa Crne Gore od osnivanja 2016.godine.
Objavljeni radovi:
Maksimović, A. (2018). Psihologija preduzetnika. U: Preduzetništvo VS. Rentijerstvo. (str.303-310). Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, url: https://www.researchgate.net/publication/340594578_Psihologija_preduzetnika

mr Ana Maksimović
Kontakt podaci