Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Zoran Stojanović

Rođen je u Beogradu 20.12.1947. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a gimnaziju u Beogradu. Pravni fakultet je završio u Beogradu (1970), stekao zvanje magistra krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1973) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1981). Od 1.1.1971. do 28. 2. 1972. bio je advokatski pripravnik u Titogradu, zatim samostalni pravni referent u firmi "Jugolek" u Beogradu, a 1976. godine izabran je za asistenta na predmetu Krivično pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na tom fakultetu postaje docent (1981), zatim vanredni profesor (1987), a od 1992. godine je redovni profesor na predmetu Krivično pravo. Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu prelazi 1998. godine u zvanju redovnog profesora. Posle penzionisanja od novembra 2016. radi kao profesor Fakulteta pravnih nauka UDG u Podgorici čiji je dekan.

Osim mnogobrojnih kraćih studijskih boravaka u inostranstvu, boravio je 1978. godine na Univerzitetu u Oksfordu, a 1985/86. godine je osamnaest meseci koristio Humboldtovu naučno-istraživačku stipendiju u Max Planck institutu za strano i međunarodno krivično pravo u Frajburgu – SR Nemačka. Držao je predavanja na više fakulteta, instituta i specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu.

Držao je nastavu na predmetima Krivično pravo i Međunarodno krivično pravo na redovnim i poslediplomskim studijama. Bio je mentor pri izradi 28 doktorskih disertacija (od kojih je 21 steklo akademsko zvanje doktora pravnih nauka), brojnih magistarskih teza i velikog broja master radova. Recenzirao je veliki broj monografija i članaka.

Obavljao je više funkcija, između ostalog predsednika Saveta i dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Na Pravnom fakultetu u Beogradu bio je dugogodišnji šef Katedre za Krivično pravo, obavljao je funkciju predsednika Saveta Fakulteta u dva mandata, bio je upravnik doktorskih studija, član Komisije za izbor u zvanja BU itd. Bio je savezni Ministar pravde 1993-1994. godine, predsednik Komiteta za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava i dr.

Učestvovao je kao član ili predsednik u radu brojnih ekspertskih komisija za izradu zakonskih projekata. Bio je predsednik Komisije za izradu važećeg Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i Krivičnog zakonika Srbije. Učestvuje u radu na pripremi zakonskih projekata u Crnoj Gori i Srbiji. Bio je predsednik Suda časti pri Privrednoj komori Srbije (četiri mandata), predstavnik Srbije u Skupštini zemalja članica Međunarodnog krivičnog suda, član Predsedništva Udruženja za krivično pravo i kriminologiju. član AIDP i dr. Bio je član Visokog saveta sudstva, a sada je član Državnog veća tužilaca Republike Srbije.

Glavni je i odgovorni urednik dva časopisa (Crimen i Studia juridica montenegrina).

Autor je ili koautor 25 knjiga (dvadeset dve u zemlji i tri u inostranstvu i to: 10 monografija, 5 komentara, 5 udžbenika i 5 priručnika) među kojima je monografija Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite, Beograd, 1987, kao i Komentar Krivičnog zakonika Srbije, 10. izdanje, Beograd 2020. Udžbenik Krivično pravo – opšti deo koji se koristi na većini pravnih i srodnih fakulteta u Srbiji i u Crnoj Gori doživeo je 27. izdanja (Beograd 2020). Objavio je preko 200 članaka i referata na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestovao je u brojnim no-istraživačkim projektima. Prema (nepotpunim) podacima Scindex-a najčešće je citirani autor iz oblasti pravnih nauka u Srbiji. Osim temama iz oblasti krivičnog prava, bavio se i pitanjima iz oblasti kriminalne politike, reforme krivičnog zakonodavstva, uporednog i međunarodnog krivičnog prava, kao i pitanjima iz oblasti filozofije, sociologije i istorije krivičnog prava.

Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu sa referatom. Bio je predavač na brojnim seminarima i okruglim stolovima u funkciji edukacije u pravosuđu u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

Od 2018. godine član je CANU i član Naučnog društva Srbije.

Govori nemački i engleski jezik, a služi se italijanskim i ruskim.

 

 Zoran Stojanovic Moralni prestup I krivično djelo, Studia Iuridica Montenegrina, 2022 (https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina4-broj1/1-2022(1).pdf)

Zoran Stojanovic   Krivično pravo  Posebni deo 22. izmenjeno i dopunjeno izdanje Novi Sad 2022

(https://www.academia.edu/70276996/Krivi%C4%8Dno_pravo_Posebni_Deo)

Zoran Stojanovic Krivičnopravna zaštita imovine zadužbina i fondacija Crna Gora, 2021 (https://www.academia.edu/50290661/Krivi%C4%8Dnopravna_za%C5%A1tita_imovine_zadu%C5%BEbina_i_fondacija)

Zoran Stojanovic Nikola Srzentic život I djelo, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU, 2021

(https://www.academia.edu/65688358/Nikola_Srzenti%C4%87_%C5%BEivot_i_djelo)

Zoran Stojanovic Falsifikovanje isprave u crnogorskom krivičnom pravu, Studia Iuridica Montenegrina. 2020 (https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina2-broj2/2-2020(1).pdf)

Zoran Stojanovic  Komentar Krivičnog zakonika, Službeni glasnik, Beograd ISBN: 978-86-519-2483-8, 2020

(https://www.researchgate.net/publication/340665426_Komentar_Krivicnog_zakonika)

Zoran Stojanovic Illicit enrichment of public officials as a criminal offence?, Studia Iuridica Montenegrina , 2019 (https://studiaiuridica.me/wp-content/uploads/arhiva/godina1-broj1/1-2019(2).pdf)

Zoran Stojanovic International Encyclopaedia of Laws - Criminal Law in Serbia 2018 (https://www.academia.edu/43049815/International_Encyclopaedia_of_Laws_Criminal_Law_in_Serbia)

Zoran Stojanovic  Proganjanje - novo krivično delo u KZ Srbije, 2017, Kaznena reakcija u Srbiji VII deo Tematska monografija 

(https://www.academia.edu/43469576/Proganjanje_novo_krivi%C4%8Dno_delo_u_KZ_Srbije)

Zoran Stojanovic: Univerzalni princip prostornog važenja krivićnog zakonodavstva, Revija za kriminologiju I krivično pravo 2016/2-3, str.21-39

(https://www.iksi.ac.rs/rkk_arhiva/rkk_2_3_2016.pdf)

Zoran Stojanovic Garantivna funkcija krivičnog prava, Kaznena reakcija u Srbiji, 2016   (https://www.academia.edu/43142988/GARANTIVNA_FUNKCIJA_KRIVI%C4%8CNOG_PRAVA)

Zoran Stojanovic Krivično pravo I Duševna bolest, Sociologija, 2015 UDK: 343:616.89-008.42

(https://www.academia.edu/44512848/KRIVI%C4%8CNO_PRAVO_I_DU%C5%A0EVNA_BOLEST)

Zoran Stojanovic Mere bezbednosti psihijatrijskog lecenja, Crimen  2014 (https://www.academia.edu/44513162/Mere_bezbednosti_psihijatrijskog_lecenja)

Zoran Stojanovic Ugrožavanje sigurnosti, Kaznena reakcija u Srbiji, 2013 (https://www.academia.edu/43607425/Ugro%C5%BEavanje_sigurnosti)

Zoran Stojanovic  O pojmu pretnje,  NBP Journal of Criminalistics and Law, 2013

(https://www.academia.edu/43607299/O_pojmu_pretnje)

Zoran Stojanovic Značaj pojma prekršajne odgovornosti za prekršajno pravo, Revija za kriminologiju I krivično pravo 2012/1-2, str.23-39     

(https://www.iksi.ac.rs/rkk_arhiva/rkk_1_2_2012.pdf)

Zoran Stojanovic:  Odnos krajnje nužde sa nužnom odbranom, Revija za kriminologiju I krivićno pravo, 2011/2,3, str13-27 (https://www.iksi.ac.rs/rkk_arhiva/rkk_2_3_2011.pdf)

Zoran Stojanovic  Prividni idealni sticaj, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 2009

(https://www.academia.edu/43672386/Prividni_idealni_sticaj)

Zoran Stojanovic    Postupak pripreme krivičnog zakonodavstva, Revija za kirminologiju I krivično pravo,  2009

(https://www.academia.edu/43607376/Postupak_pripreme_krivi%C4%8Dnog_zakonodavstva)

Zoran Stojanovic Ustav i materijalno krivično zakonodavstvo,  Ustav Republike Srbije, krivično zakonodavstvo I organizacija pravosuđa, 2007 (https://www.academia.edu/50879803/Ustav_i_materijalno_krivi%C4%8Dno_zakonodavstvo)

Zoran Stojanovic Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite, 1987 (https://www.academia.edu/44329282/Granice_moguc_nosti_i_legitimnost_krivi%C4%8Dnopravne_zas_tite)

dr Zoran Stojanović