Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mirjana Radović Marković

Prof. dr Mirjana Radović-Marković rođena je u Beogradu , gde je završila svoje kompletno obrazovanje. Po završetku gimnazije upisuje Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu, koji završava kao jedan od tri najbolja studenta u svojoj generaciji. Za uspeh tokom studija dobila je stipendiju za poslediplomske studije Zajednice za nauku grada Beograda. Poslediplomske studije na smeru, "Opšta teorijska ekonomija", završila je sa prosečnom ocenom 9.88 i odbranila magistarski rad na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom „ Ekonomske koncepcije Alvina Hansena i savremena ekonomska misao“. Na istom fakultetu je doktorirala u svojoj tridesetoj godini na temu „Strukturni problemi zaposlenosti i zapošljavanja u Srbiji”. Posle odbranjene doktorske teze, svoje stručno usavršavanje nastavlja u inostranstvu. Prvo u Holandiji u Institutu za društvene nauke (Institute of Social Sciences Den Hague,1987), a zatim dobija stipendiju Ujedinjenih nacija 1988. i odlazi na posledoktorske studije na Ekonomski fakultet, Univerzitet Lomonosov u Moskvi, gde je boravila tri meseca i odbranila rad na temu, "Mladi i nezaposlenost u Jugoslaviji" i stekla sertifikat ovog svetski prestižnog Univerziteta. Naredne 1989. godine odlazi na studijski boravak u Sjedinjene Američke Države, gde boravi mesec dana.
Svoj naučni rad obavljala je prvo u Ekonomskom institutu (od aprila 1982 do novembra 1992). Na Institutu je birana u zvanja asistenta pripravnika, asistenta, istraživača saradnika i naučnog saradnika. Krajem 1992. godine prelazi na novoformirani Fakultet za menadžment BK, gde je iste godine izabrana za docenta za predmet ekonomija preduzetništva. Paralelno, predavačku aktivnost ostvaruje i na inostranim univerzitetima gde postavlja program o ženskom preduzetništvu na master studijama i postaje direktor istog (Akamai univerzitet, Sjedinjene Američke Države) i biva izabrana u zvanje vanrednog profesora, a zatim dobija angažman kao predavač (adjunct professor) na Farleigh Dickinson University, New Jersey i postaje redovan profesor na American School of Genealogy, Heraldry & Documentary Sciences, Como, Mississippi, Sjedinjene Američke Države. Sarađuje i sa Irish Business School (London), Velika Britanija, kao i sa CalCampusom i International College for Interdisciplinary Sciences (Sjedinjene Američke Države), gde je redovan profesor. Na pomenutim i drugim programima, koriste se njene knjige i drugi naučni radovi kao osnovna ili dopunska literatura.
Od 2012. godine stalno je angažovana kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu, Univerzitet St. Kliment Ohridski u Sofiji - Bugarska, gde predaje na master i doktorskim studijama na studijskom programu Entrepreneurship and Innovation, Početkom 2014. godine, izabrana je za počasnog profesora za oblast menadžmenta i poslovne administracije na državnom IIC University of Technology sa sedištem u Kambodži i predstavništvima u Maleziji i Velikoj Britaniji. Na Južno-Uralskom državnom univerzitetu (South Ural State University) iz Rusije, birana je u zvanje redovnog profesora i naučnog savetnika 2017. godine.
Od 2019. godine predaje na Fakultetu za Humanističke studije na master i doktorskim studijama, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.
U Srbiji je takođe birana i radi kao redovan profesora na velikom broju fakulteta i univerziteta, kao što su Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet privredna akademija, Union Univerzitet, Beograd.
Od 2004. godine naučnu karijeru nastavlja u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu (IEN), gde i danas radi. U toku svog petnaestogodišnjeg rada u IEN-u, dr Mirjana Radović-Marković je vršila različite dužnosti:
1. predsednik Naučnog veća (2009-2013)
2. član Upravnog odbora (2011-2013)
3. rukovodilac Centra za osnovna istraživanja (2009-2019)
4. glavni urednik dva naučna časopisa: Economic Analysis (2009-2017), koji je obnovila posle više godina ne izlaženja i uvela ga u referentnu bazu naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i naučnog časopisa Journal of Women`s Entrepreneurship and Education čiji je i pokretač (2009- do danas) koji se takođe nalazi među referentnim časopisima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (M 52).
Dr Mirjana Radović-Marković je pored toga što uređuje časopise Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, glavni urednik i osnivač još dva naučna časopisa:
1. International review (2012-do danas). Izdaje ga Visoka škola akademskih studija za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u saradnji sa izdavačkom kućom Filodiritto - Italija. Od 2016. godine, časopis se nalazi na listi ESCI Thomson Reuters. Available from internet: http://eng.vspep.edu.rs/s67_about_ir.html
2. Entrepreneurship and Business Resilience, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu (2018-do danas).
Zamenik je glavog urednika časopisa, International Journal of Entrepreneurship (SCOPUS Q3), Velika Britanija i član redakcije petnaest vrhunskih međunarodnih časopisa. Među njima se posebno ističu: Journal of Business Economics and Management“, Gediminas Tehnical University, Vilnius, Litvanija (M 22) i Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Litvanija (SCOPUS Q3).
Dr Mirjana Radović-Marković je u periodu između 2006-2010. godine rukovodila projektom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju – planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća (159004).
Takođe je učestvovala i na sledećim naučnim projektima koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPN, ranije Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj):
1. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (OI 179015)
2. Evropske integracije i društveno- ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (47009).
Na lični poziv iz OECD-a, rukovodila je projektom: Experts’ Working Group - Black Sea and Central Asia Initiative (Pariz, 2009 - 2010).
Učesnik je na projektu Jačanje saradnje u oblasti obrazovanja i nauke između Ekonomskih fakulteta zemalja Višegradske Grupe i Jugoistočne Evrope. Višegrad Fond (V4), 2008-2010.
Recenzent je nacionalnih projekata za potrebe Ministarstva za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj, kao i međunarodnih projekata (Izrael, Kanada, Indija i Bugarska).
Naučno i stručno angažovanje dr Mirjana Radović-Marković ostvaruje u sledećim naučnim oblastima: preduzetničke ekonomije,organizacionog ponašanja i kulture, politike zapošljavanja,obrazovanja, globalizacije i održivog razvoja.
Dr Mirjana Radović-Marković je nosilac 16 nagrada za svoj naučni rad, među kojim se posebno izdvajaju:
1. godišnja nagrada za doprinos u razvoju programa i unapređenje Univerziteta Union, Beogradska Bankarska Akademija -Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, Beograd (2019).
2. godišnja nagrada „Tomislav Popović“ za izuzetan naučni doprinos Instituta ekonomskih nauka u Beogradu (2017).
3. godišnja nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ za izuzetna naučna postignuća i promociju preduzetništva
4. prva nagrada za najbolji naučni rad za 2017.god., EMERALD LITERALI AWWARDS 2018, koji bira i nagrađuje svetski poznata izdavačka kuća EMERALD iz Velike Britanije, Jul 2018
5. uvršćena u Enciklopediju poznatih naučnika u Rusiji - FAMOUS SCIENTISTS, Moskva 2017. https://www.famous-scientists.ru/15905/
6. uvršćena u Oksford enciklopediju uticajnih naučnika, London, 2016.
Dr Mirjana Radović-Marković je:
1. Član Odbora za ekonomske nauke, poslovnu ekonomiju i menadžment pri Evropskoj akademiji nauka (EA), 2015 –do danas
2. Član Odbora za ekonomske nauke pri Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske (ANURS), Banja Luka, Republika Srpska, 2017-do danas
3. Član Nacionalnog saveta za društvene nauke pri Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2016-do danas
4. Bila je član Matičnog odbora za društvene nauke pri Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, (dva mandata), 2010-2016.
5. Član Saveta Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu (odlukom Vlade Republike Srbije), 2019-
Član je desetak profesionalnih udruženja, među kojim se izdvajaju:
1. Svetska asocijacija za međunarodne studije (VAIS), Stanford Univerzitet, Sjedinjene Američke Države;
2. Royal Economic Society (Kraljevsko ekonomsko društvo), London, Velika Britanija
3. Evropski savet za preduzetništvo, Univerzitet u Turku, Finska;
4. Akademska asocijacija za menadžment i poslovnu administraciju (AVADA), Vilnus, Litvanija;
5. Mrreža za istraživanje preduzetništva i obrazovanja centralnoevropskih univerziteta (ERENET), Budimpešta, Mađarska;
6. Globalna organizacija rada (GLO) - predstavnik za Srbiju i region. https://glabor. org/wp/user/mihjanaradovic/
Dr Mirjana Radović-Marković je izabran član velikog broja međunarodnih akademija nauka i umetnosti:
1. Redovan je član Evropske akademije nauka (EA), London, Velika Britanija, 2012-
2. Sekretar je Evropske akademije nauka - odeljenje u Srbiji (pri Matematičkom institutu SANU), 2014-
3. Član je Kraljevskog društva za unapređenje razvoja umetnosti, proizvodnje i trgovine (RSA), London, Velika Britanija (osnovano u 18. veku), 2011-
4. Redovan je član Evropske akademije nauka i umetnosti (EASA), Salcburg, Austrija, 2014-
5. Redovan je član Svetske akademija umetnosti i nauka (WAAS), Napa, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države, 2011-
6. Akademik Evropsko - Mediteranske akademije umetnosti i nauka (EMAAS), Atina, Grčka
7. Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Moskva, Rusija, 2016-
8. Akademik Petrovske akademije nauka i umetnosti, St. Petersburg, Rusija, 2017-
9. Akademik Bugarske akademije nauka i umetnosti (Redovan član), Sofija, Bugarska, 2014
10. Akademik Balkanske akademije nauka i kulture, Sofija, Bugarska, 2018-
 Uticajnost radova
Prema dostupnim podacima na Google scholar, Mirjana Radović-Marković ima 122 citirana rada i 1062 citata, H–15 (hiršov indeks ). Radovi su citirani u 78 zemalja sveta. Najviše je citirani rad 124 puta, koji ima 110 heterocitata.
Kada je u pitanju citiranost radova u časopisima na međunarodnoj SCI listi, njeni radovi su citarani ukupno 74 puta
 Naučni doprinos prof. Dr Mirjane Radović-Marković
Svoju naučnu i istraživačku kompetentnost prof. Radović-Marković je pokazala objavljivanjem brojnih originalnih naučnih radova koji po svojoj raznovrsnosti, broju, kvalitetu i uticajnosti mogu se oceniti izuzetno značajnim.
Bitno je ukazati i na diversifikovanu i izbalansiranu strukturu objava naučnih radova, s obzirom je dr Mirjana Radović-Marković objavila 286 radova, od kojih je 16 na SCI listi. Naučni članak, Acceptance and use of lecture capture system (LCS) in executive business studies', objavljen u časopisu Interactive Technology and Smart Education, dobio je prvu nagradu i proglašen za najbolji naučni rad u konkurenciji više stotina radova objavljenih od strane izdavačke kuće EMERALD u 2018.god.
Uticajnost, odnosno citiranost radova govori o njihovom velikom naučnom odjeku u zemlji i svetu, s obzirom da su citirani u 76 zemalja sveta.Takođe, od ukupnog broja objavljenih radova čak 86 % su citirani u inostranim i domaćim časopisima, na međunarodnim konferencijama i naučnim monografijama. Njihov h indeks je 15.
Objavila je dvanaest monografija međunarodnog značaja i osam monografija nacionalnog značaja. Izdavači njenih publikacija su u najvećoj meri najbolje svetske izdavačke kuće: Routledge, Springer, Palgrave Macmillan, Francis Taylor, Sage, Gower Publishing Limited, EMERALD, kao i eminentne naučne institucije iz zemlje.
Najpoznatije su njene knjige „Qualitative methods in economics“, (2017),zatim „Globalization and Entrepreneurship in Small Countries“, (2019), kao i knjiga „Women and entrepreneurship: female durability, persistence and intuition at work“ (2013). Sve su bile objavljene u izdanju renomirane izdavačke kuće Routledge, London, Velika Britanija.
Za svoj naučni rad i objavljene knjige u Indiji (npr. Women Entrepreneurs: New opportunities and Challenges’, Indo-American Books, Delhi, India, 2009.206 str. ISBN 978-818-9617-83-7 i Modern management: concepts and topical issues. 1st ed. Mumbai, New Delhi, Nagpur: Himalaya Publishing House, India,2009. 576 str. ISBN 1024318864), dobila je nagradu za ženu godine u oblasti obrazovanja za 2016 (dodeljena u Šri Lanci).
Njene publikacije koriste se kao osnovna ili dopunska literatura na fakultetima u Crnoj Gori, Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Bugarskoj, Nigeriji, Beninu i drugim zemljama.
Poseban kvalitet njenom radu daje samostalnost u objavljivanju ( u 87% radova je jedini ili prvi autor).
Uređivala je 15 međunarodnih zbornika (M12) i objavila 42 poglavlja u tematskim zbornicima (M14). Osim toga, uređivala je četiri nacionalna naučna časopisa - Journal of Women ` s Entrepreneurship and Education (osnivač i glavni urednik), Economic Analysis (glavni urednik u dva mandata), International Review (osnivač i glavni urednik) i Entrepreneurship and Business Resilience (osnivač i glavni urednik). Naučni časopis International Review, uključen je u a ESCI bazu Thomson Reuters 2016. godine (prvi iz oblasti poslovne ekonomije iz Srbije).
Održala je brojna predavanja po pozivu (Oxford University,Velika Britanija,Franklin College,Lugano, Švajcarska, St. Kliment Ohridski Univerzitet u Sofiji, Wroclaw University, Poljska, Obuda University, Madjarska, CANU, Crna Gora, itd.).
Takođe, angažovana je kao profesor na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Sv. Kliment Ohridski, Bugarska, Južno - Uralskom univerzitetu, Rusija i IIC državnom tehnološkom univerzitetu, Kambodža i Univerzitetu Donja Gorica, Crna Gora..
Mentor je i član komisija domaćim i stranim doktorandima u Bugarskoj, Litvaniji, Indiji i Americi. Bila je mentor za dve doktorske teze koje su odbranjene na engleskom jeziku na Sofijskom univerzitetu St. Kliment Ohridski i Ekonomskom fakultetu PIM univerziteta u Banjaluci, Republika Srpska.
Prva je žena naučnica iz Srbije koja je izabrana za člana više međunarodnih akademija nauka u oblasti društvenih nauka i dobitnica nekoliko počasnih doktorata.
Centar za rodne studije u Beninu nosi ime Prof. Mirjana Radović Marković zahvaljujući njenim zaslugama i decenijskom volonterskom radu na osnaživanju žena u Africi kroz preduzetništvo.
Njeno bogato naučno i akademsko iskustvo, kvantitativni i kvalitativni pokazatelji i etičnost u radu, bili su joj najbolja preporuka da bude izabrana u najznačajnije odbore i tela za regulisanje i ocenjivanje pitanja nauke u Srbiji. Naime, izabrana je za člana najviših naučnih tela u Ministarstvu nauke, obrazovanja i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Matičnog odbora za društvene nauke, 2010-2016 i Nacionalnog saveta za nauku, 2016- do danas).
Recenzent je nacionalnih i međunarodnih projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Osim toga angažovana je povremeno kao recenzent projekata iz njene naučne oblasti u mnogim zemljama-Kanadi, Izraelu, Indiji i Bugarskoj.

dr Mirjana Radović Marković
Predmeti
Kontakt podaci