Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Prvi upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/2025. godinu

Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2024/25. godinu. Upis će biti održan 28. i 29. juna i 1. jula. od 10h do 14h.

Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem.

 

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO DOSTAVITI PRILIKOM UPISA:

1. Popunjeni formular za bodovanje (za studente i studentkinje koji predaju dokumenta dolaskom u zgradu Univerziteta);

2. Svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

3. Diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

4. Diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

5. Fotokopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

6. Fotografija (kao za lična dokumenta, a ako se predaje lično potrebno je dostaviti dvije fotografije).

 

USLOVI UPISA I KRITERIJUMI ZA BODOVANJE:

1. Pravo upisa imaju svi učenici i učenice koji su završili četvorogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu (sve škole su odgovarajuće).

2. Strani i domaći studenti i studentkinje imaju ista prava i obaveze i plaćaju isti iznos školarine.

3. Kandidat/kinja je duž-an/na da priloži originale svih potrebnih dokumenata.

4. Kandidat/kinja može da konkuriše istovremeno na dva fakulteta UDG.

5. Kriterijumi za bodovanje: opšti uspjeh (četiri razreda srednje škole), uspjeh na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, uspjeh iz odgovarajućih predmeta u srednjoj školi, Luča I i II, takmičenja u znanju i umjetnosti, postignuća u sportu i namjera studiranja.

 

Kandidati i kandidatkinje koji pristupaju upisu elektronskom putem, potrebno je da na linku: https://upis.udg.edu.me/ kreiraju korisnički nalog pomoću kojeg će biti identifikovani, nakon čega će njihove ocjene ostvarene u srednjoj školi biti automatski povučene iz MEIS sistema. Kandidati i kandidatkinje koji ne dolaze iz crnogorskog sistema obrazovanja, te se njihove ocjene ni ne nalaze u MEIS-u, upis mogu da realizuju postavljanjem svih skeniranih dokumenata koja su navedena u daljem tekstu ovog Konkursa, na istoj platformi (sistem će ih automastki preusmjeriti na tu formu). Svi kandidati i kandidatkinje koji budu primljeni su u obavezi da dostave originalna dokumenta, dok će instrukcije za dostavljanje original dokumentacije biti poslate na e-mail adresu kandidata ili kandidatkinje.