Obavještenja

Osnovne studije
Univerzitet Donja Gorica: Aktivnosti i Predavanja u okviru UNIGEM Projekta

Univerzitet Donja Gorica u okviru projekta Gender mainstreaming u visokom obrazovanju UNIGEM organizuje tokom 2024. godine niz gostujućih predavanja, edukacija i obuka u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta na našem Univerzitetu. Cilj ovih aktivnosti oslikava stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osigura rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice, kao i studente i studentkinje.

U okviru navedenih aktivnosti oganizovano je gostujuće predavanje Maje Raičević, izvršne direktorice Centra za ženska prava, na temu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.

Na početku predavanja, gospođa Raičevič se bavila objašnjenjem uzroka nasilja, ističući da su uzroci kompleksni i višeslojni. Osvrnula se na različite faktore koji mogu doprinjeti nasilnom ponašanju, uključujući socijalne, ekonomske, psihološke i kulturne aspekte. Gospođa Raičevič je naglasila važnost razumijevanja konteksta u kojem nasilje nastaje, kao i uloge koju različiti društveni faktori imaju u podsticanju ili suzbijanju istog.

Naglasila je da je nasilje izuzetno složen mehanizam i da teorije prihvatanja nasilja treba prevazići, te se umjesto toga treba fokusirati na sveobuhvatne pristupe koji uključuju prevenciju, edukaciju i podršku žrtvama. Poseban osvrt ticao se žrtvi nasilja, njihove percepcije u društvu i izazova s kojima se suočavaju. Gospođa Raičevič je istakla kako često dolazi do stigmatizacije žrtava, što dodatno otežava njihovu situaciju kao i pristup potrebnoj pomoći. Naglasila je potrebu za promjenom društvenih stavova prema žrtvama nasilja, ističući važnost empatije, razumijevanja i podrške.

U okviru navedenih aktivnosti takođe je oganizovano gostujuće predavanje Biljane Zeković, direktorice SOS telefona za djecu i žene žrtve nasilja, na temu ,,Seksizam, mizoginija i govor mržnje prema ženama''.

Kroz sadržajno predavanje i dijalog između gospođe Zeković i učesnika, izvučen je zaključak da Crna Gora i crnogorsko društvo ne pružaju adekvatna riješenja za pojave seksizma, mizoginije i govora mržnje. Gospođa Zeković je naglasila da zajednica pokazuje otpor prema ovim negativnim ponašanjima. Ključan korak ka riješavanju ovih problema je njihovo prepoznavanje, pri čemu građani i građanke nailaze na različite prepreke, od kojih se posebno izdvaja duboko ukorjenjena kultura tradicije.

Kroz brojne primjere iz prakse, gospođa Zeković je učesnicima uspjela da približi težinu i kompleksnost pitanja rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, s posebnim fokusom na položaj žena. Istakla je da, iako žene i muškarci žive u istom vremenu, ne nalaze se u istom položaju. Takođe je ukazala na manjkavosti sistema u pružanju adekvatnog odgovora na ovakva ponašanja, naglašavajući potrebu za sistemskim promjenama kako bi se osigurala efikasnija zaštita i podrška žrtvama. Naglasila je važnost uključenja svih segmenata društva u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući institucije, nevladine organizacije i pojedince. Ukazala je na potrebu za kontinuiranim radom na unaprijeđenju zakonodavnog okvira i njegove primjene kako bi se osiguralo da svako nasilje bude adekvatno sankcionisano.

Gospođa Zeković je zaključila da, iako je put do potpune rodne ravnopravnosti dug i izazovan, svaki korak ka prepoznavanju i riješavanju ovih problema predstavlja značajan doprinos boljem i pravednijem društvu.