Obavještenja

Osnovne studije
Regionalni naučni skup „Država, demokratija, građanin – kriza i izazovi“

U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti 28. i 29. novembra 2023. godine organizovan je dvodnevni Regionalni naučni skup „Država, demokratija, građanin – kriza i izazovi“, koji su, na osnovu Sporazuma o naučnoj i umjetničkoj saradnji, organizovali Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Donja Gorica.

Naučni skup je imao tri tematska bloka. Prvi se bavio polaznim pitanjima (Država i kriza demokratije: populizam, depluralizacija javne sfere i gubitak povjerenja u demokratiju); drugi tematski blok bio je posvećen regionalnoj dinamici (Transformacija i integrativna svojstva osnivačkih ustava i razlozi legitimacijskih deficita novih demokratija u regionu). Ova pitanja su obrađena u referatima koji su izloženi prvog dana rada skupa.

Drugog dana rada izloženi su referati u okviru trećeg tematskog bloka, koji je kontekstualan i posvećen Crnoj Gori (Država između građanskog i nacionalnog: građanska država shvaćena kontekstualno).

Na naučnom skupu referate je izložilo 28 učesnika iz Crne Gore i regiona.