Obavještenja

Osnovne studije
Apsolventski rok

Obavještavaju se studenti da je odlukom Naučno-nastavnog vijeća utvrđen apsolventski rok.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2021/2022. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: hs@udg.edu.me, najkasnije do 25. septembra 2022. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: zbir ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 28. septembra i 30 septembra u terminima koji će biti posebno naznačeni.