Obavještenja

Pristupno predavanje dr Predraga Zenovića

Pristupno predavanje dr Predraga Zenovića, kandidata za izbor u akademsko zvanje docenta, za grupu predmeta iz oblasti političke teorije, shodno Konkursu za izbor u akademska zvanja koji je objavio HS u julu 2021. godine, biće održano u četvrtak, 28. aprila 2022. godine sa početkom u 13:30h u amfiteatru AS.
Dr Predrag Zenović će održati predavanje na temu: ""Kriza liberalnog egalitarizma: multikulturalizam i politike priznanja"" studentima Humanističkih studija pred Komisijom u sastavu: 1. Prof. dr Milan Podunavac, 2. prof. dr Ilija Vujačić ; 3. prof. dr. Mladen Vukčević
Kandidat dr Predrag Zenović je zadovoljio sve kriterijume shodno Pravilniku o imenovanju u akademska zvanja na UDG. Kandidat se u roku prijavio na konkurs, uz dostavljenu kompletnu dokumentaciju, nakon čega je Naučno-nastavničko Vijeće Fakulteta i Senat UDG imenovao recenzentsku Komisiju. Svi članovi Komisije su u pravilnikom predviđenom roku dostavili Izvještaje o recenziji sa pozitivnim preporukama za izbor. Izvještaji su bili dostupni javnosti u periodu koji zahtijevaju Pravila o izboru. Time su se stekli uslovi za organizovanje pristupnog predavanja.