Predavači

Saradnik iz prakse
dr Marija Todorović Tatar

Marija Todorović - Tatar je rođena 15.03.1984. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici. Završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu je 2009. godine odbranila master rad na temu „Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori” i stekla zvanje Diplomirani politikolog – master iz oblasti politike i roda. Doktorske studije na programu Studije kulture i medija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu je završila 2017. godine kada je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Kritika operacionalizacije koncepta ambivalentnog seksizma – primjer Crne Gore” i stekla zvanje Doktor kulturologije. Naučna polja interesovanja su joj kultura, mediji i rod, a uža polja interesovanja su savremene feminističke teorije, seksizam u kulturi, medijima, stavovima i vrijednostima.
Radila je kao profesorica španskog jezika u Podgorici i Beogradu. U međunarodnoj organizaciji Program Ujedinjenih Nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) je stažirala i radila kao konsultantkinja. Volontirala je u okviru nekoliko projekata nevladinih organizacija u okviru projekata za unapređenje rodne ravnopravnosti.
Predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore predmet Teorija masovnog komuniciranja, a na Univerzitetu Donja Gorica je asistentkinja na predmetima Sociologija roda i Feministička epistemologija u okviru master programa Studije roda na Fakultetu za humanističke studije.
Učestvovala je na naučnim konferencijama i objavila nekoliko članaka u naučnim časopisima i zbornicima od nacionalnog i međunarodnog značaja.

dr Marija Todorović Tatar
Predmeti
Kontakt podaci